TOTES AMB BURJASSOT PROPOSA UN PLA MUNICIPAL DE JOVENTUT

La plataforma ha registrat una proposta per adherir-se al Pla de Municipalització de Polítiques de Joventut encetat pel govern autonòmic

La plataforma municipalista i ciutadana Totes amb Burjassot ha presentat una proposta per a ser debatuda en el ple municipal de gener dimarts que ve 29 perquè l’Ajuntament de Burjassot s’adherisca al Pla de Municipalització de Polítiques de Joventut que s’ha aprovat des del govern autonòmic dins de l’Estratègia Valenciana de Joventut (2019 – 2023).

L’Ajuntament de Burjassot ja s’havia adherit l’any passat al Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social que, al costat del Pla de Joventut, formen part de l’Estratègia Valenciana de Joventut. No obstant això, segons el parer de Totes amb Burjassot, seria convenient per al municipi sumar-se també a aquest pla i així formar part de tota l’estratègia en el seu conjunt. Aquest pla, pensat per a municipis, en el qual podria entrar Burjassot, es compon de tres línies estratègiques: la primera, basat en el Pla d’Inserció Social i que inclou inserció sociolaboral de joves a partir de 16 anys, accés universal a la sanitat pública per a la gent jove que està en països estrangers treballant i que perden aquesta cobertura als 90 dies, i ajuda a l’emancipació de joves ex-tutelats; la segona, ajuda i suport a l’oci sa i al desenvolupament de l’àmbit afectiu en joves, així com oferta en equipament juvenil; i una tercera línia, la promoció de la “Xarxa Jove”, una entitat pensada per a desenvolupar aquestes eines tenint en compte la diversitat dels diferents territoris, mancomunant i coordinant serveis. La inclusió en aquest pla ve amb importants inversions per als municipis. A Burjassot li correspondria la possibilitat d’obrir una plaça de coordinació i altres dues de personal tècnic.

Finalment, des de Totes amb Burjassot avisen que l’oferta per a la joventut continua sent molt limitada en el municipi, i que aquests recursos serien molt útils per a desenvolupar una política ambiciosa en aquesta matèria. “La gent jove de Burjassot marxa a València, mentre que la que ve a estudiar no té motius per a quedar-se”, expressa Adrián Juste, portaveu de Totes. “Tampoc podem oblidar que 1 de cada 2 joves no té treball.” Així, des de la plataforma esperen que la proposta isca aprovada per unanimitat.

TOTES AMB BURJASSOT PROPONE UN PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD

La plataforma ha registrado una propuesta para adherirse al Plan de Municipalización de Políticas de Juventud iniciado por el gobierno autonómico

La plataforma municipalista y ciudadana Totes amb Burjassot ha presentado una propuesta para ser debatida en el pleno municipal de enero el próximo martes 29 para que el Ayuntamiento de Burjassot se adhiera al Plan de Municipalización de Políticas de Juventud que se ha aprobado desde el gobierno autonómico dentro de la Estrategia Valenciana de Juventud (2019 – 2023).

El Ayuntamiento de Burjassot ya se había adherido el año pasado al Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social que, junto al Plan de Juventud, forman parte de la Estrategia Valenciana de Juventud. Sin embargo, a juicio de Totes amb Burjassot, sería conveniente para el municipio sumarse también a este plan y así formar parte de toda la estrategia en su conjunto. Dicho plan, en el que podría entrar Burjassot, se compone de tres líneas estratégicas: la primera, basado en el Plan de Inserción Social y que incluye inserción sociolaboral de jóvenes a partir de 16 años, acceso universal a la sanidad pública para la gente joven que está en países extranjeros trabajando y que pierden dicha cobertura a los 90 días, y ayuda a la emancipación de jóvenes ex-tutelados; la segunda, ayuda y soporte al ocio sano y al desarrollo del ámbito afectivo en jóvenes, así como oferta en equipamiento juvenil; y una tercera línea, la promoción de la “Xarxa Jove”, una entidad pensada para desarrollar estas herramientas teniendo en cuenta la diversidad de los diferentes territorios, mancomunando y coordinando servicios. La inclusión en este plan viene con importantes inversiones para los municipios. A Burjassot le correspondería la posibilidad de abrir una plaza de coordinación y otras dos de personal técnico.

Por último, desde Totes amb Burjassot avisan que la oferta para la juventud sigue siendo muy limitada en el municipio, y que estos recursos serían muy útiles para desarrollar una política ambiciosa en esta materia. “La gente joven de Burjassot se marcha a Valencia, mientras que la que viene a estudiar no tiene motivos para quedarse”, expresa Adrián Juste, portavoz de Totes. “Tampoco podemos olvidar que 1 de cada 2 jóvenes no tiene trabajo.” Así, desde la plataforma esperan que la propuesta salga aprobada por unanimidad.

tt1

MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL PLA DE MUNICIPALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE CONSELLERIA

ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, Portaveu del Grup Municipal de Totes amb Burjassot a l’Ajuntament de Burjassot, a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de l’esmentat text reglamentari, presenten al Plenari per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 13 de novembre es va presentar el Pla de Municipalització de les Polítiques de Joventut per a municipis de més de 20.000 habitants, que s’emmarca dins de l’Estratègia Valenciana de Joventut (2019-2023). El pla es presenta un any després de l’aprovació de la Llei de Política Integral de Joventut, que al costat del Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social, constitueix l’Estratègia Valenciana de Joventut per als pròxims cinc anys.

El Pla de Municipalització de Polítiques de Joventut pretén vertebrar l’Estratègia de Joventut en tot el territori valencià, per al que està previst que s’invertisquen 16’8 milions d’euros i s’ampliarà el personal especialitzat en 542 professionals.

El Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social (VICS) s’estableix en tres eixos estratègics, el primer basat en el Pla Nacional d’Inclusió i que té com a objectiu la inserció sociolaboral i prestacions socials a les quals per primera vegada podran accedir joves a partir de 16 anys depenent de les seues circumstàncies. A més, es planteja l’accés normalitzat als serveis públics com l’accés universal a la sanitat pública dels joves exiliats en l’estranger que abans perdien la cobertura sanitària als 90 dies. Així com la xarxa d’emancipació per als joves ex-tutelats.

El segon eix del Pla VICS cerca fomentar i treballar l’àmbit afectiu. La llei integral de polítiques de joventut reconeix l’oci educatiu com un dret per a garantir l’autonomia personal dels joves. Serà una eina de desenvolupament comunitari i socialització en valors que cerca treballar en àmbit afectiu. Per a açò es multiplica per quatre la dotació dels programes d’oci educatiu de l’Institut Valencià de la Joventut i s’obri l’oferta concertada dels equipaments juvenils a tot l’any. A aquestes partides també s’inclou ‘Jove Oportunitat’ una inversió de 2’3 milions d’euros.

Finalment el tercer eix cerca incloure una perspectiva territorial, per a reconèixer la diversitat del nostre territori. En est aquesta tercera pota s’emmarca ‘Xarxa Jove’, una eina compresa en l’article 39 de la Llei de Polítiques de Joventut, està formada per la Generalitat i les entitats locals que tinguen entre els seus objectius la integració de la joventut. L’objectiu és dinamitzar i coordinar els diferents serveis i recursos d’intervenció amb joves prestant especial atenció a la promoció de drets i participació de la joventut en tot el territori.

 

Una estructura de coordinació comarcal amb un contracte de 900.000 euros i convenis amb les mancomunitats de 2’1 milions d’euros. Aquesta proposta aprovada el passat 17 d’octubre i consensuada amb l’Associació de Professionals de Joventut i el Consell Valencià de la Joventut, dins del Pla de Municipalització, també es proposa la contractació de professionals de joventut per a portar-la acabe.

Per a açò la Generalitat anuncia la dotació de recursos als ajuntaments perquè porten acabe les polítiques de joventut a través d’aquest Pla que s’engegarà en 2019 i està previst per als pròxims cinc anys.

Els titulats en educació social, treball social, psicologia o magisteri amb formació específica en polítiques de joventut podran accedir als llocs de personal coordinador d’àrees i projectes juvenils. El personal tècnic de joventut podran ser aquells amb titulació de formació professional superior d’animació sociocultural o d’integració social.

Les zones de 20.000 i 50.000 habitants, entre les quals es troba Burjassot, comptaran amb un coordinador i dos tècnics.

Així, pensem que és fonamental que Burjassot compte amb una política ambiciosa en matèria de joventut, i és per açò que pensem que l’Ajuntament hauria d’adherir-se a aquest pla mitjançant els mecanismes reflectits en l’article 35 de la llei autonòmica de joventut, i així poder rebre el finançament i recursos necessaris.

Per tot el descrit, presentem al Ple Municipal de la Corporació Local l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Adhesió de l’Ajuntament de Burjassot al Pla de Municipalització de Polítiques de Joventut per a municipis de 20.000 habitants encetat per Conselleria en el marc de l’Estratègia Valenciana de Joventut (2019-2023) i en funció de l’exposat en la Llei 15/2017 de Política Integral de Joventut.

Segon.-  Adhesió de l’Ajuntament de Burjassot a la Xarxa Jove, contemplada en l’article 39 de la Llei de Política Integral de Joventut.

Tercer.- Informar dels acords de la present moció a la ciutadania i al teixit associatiu de Burjassot a través dels mitjans de comunicació públics de l’Ajuntament de Burjassot, així com al BIM.

En Burjassot, a 4 de desembre de 2018,

Signat,

Adrián Juste Agulló

Portaveu de Totes amb Burjassot

Deja un comentario