PODEM ALBORAIA SATISFET AMB L’APROVACIÓ DE LA NOVA LLEI AUTONÒMICA DE SERVEIS SOCIALS.

Podem Alboraia valora molt positivament el treball realitzat per Podemos en la Comunitat per a millorar la vida dels nostres majors i dels nostres veïns més vulnerables.

En l’últim ple de les Corts es va aprovar la Llei de Serveis Socials inclusius amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Compromís i Podemos, mentre que Ciutadans es va abstindre, el PP va votar en contra i ha anunciat, a més, un recurs al Tribunal Constitucional.

“El PP només recorre lleis quan beneficien a la gent corrent. Continua considerant la política com un negoci per als seus interessos i els de les elits a les quals representa”, ha assenyalat el secretari general de Podem en el municipi, José Manuel Pardo. “No oblidem la nefasta situació econòmica en la qual el PP va deixar a l’el nostre poble, endeutat fins a les celles”.

Situació que ha influït en la gestió posterior dels socialistes que, ha afegit, “han prestat molt poca atenció i recursos precisament en els serveis socials”, com remarca l’últim informe de l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials.

En aquest informe de desenvolupament dels serveis socials (Índex DEC 2017) qualificava com a “pobre” la inversió en aquests serveis per
part de l’Ajuntament d’Alboraia.

La Llei aprovada és el resultat de més d’un any de treball durant el qual Podem ha incorporat esmenes que fomenten la transparència i aprofundeixen en la participació directa d’usuaris i professionals, d’acord amb la llei de salut, en l’àmbit dels centres i zones bàsiques.

“Es tracta d’una Llei que beneficia netament als valencians i valencianes, accelera
procediments administratius i estalvia recursos. No s’entén que el PP s’haja oposat a una
mesura que millorarà la vida de tot el poble valencià”, assenyalen des de Podemos.

El PP ja ha amenaçat amb recórrer la Llei davant el Tribunal Constitucional, la qual cosa per a Podemos suposa una “absoluta irresponsabilitat”, a més d’un acte “èticament vergonyós”. De consumar-se seria una Llei més recorreguda pel PP al Tribunal Constitucional, després del Decret llei de la Sanitat Universal, la Llei contra la Pobresa Energètica o la Llei de la Funció Social de l’habitatge, per citar alguns exemples.

podem alboraia

PODEMOS ALBORAYA SATISFECHO CON LA APROBACIÓN DE LA NUEVA LEY AUTONÓMICA DE SERVICIOS SOCIALES.

Podem Alboraia valora muy positivamente el trabajo realizado por Podemos en la Comunitat para mejorar la vida de nuestros mayores y de nuestros vecinos más vulnerables.

En el último pleno de les Corts se aprobó la Ley de Servicios Sociales inclusivos con los votos a favor del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, mientras que Ciudadanos se abstuvo, el PP votó en contra y ha anunciado, además, un recurso al Tribunal Constitucional.

“El PP sólo recurre leyes cuando benefician a la gente corriente. Sigue considerando la política como un negocio para sus intereses y los de las élites a las que representa”, ha señalado el secretario general de Podem en el municipio, José Manuel Pardo. “No olvidamos la nefasta situación económica en la que el PP dejó al nuestro pueblo, endeudado hasta las cejas”.

Situación que ha influido en la gestión posterior de los socialistas que, ha añadido, “han
prestado muy poca atención y recursos precisamente en los servicios sociales”, como remarca el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En dicho informe de desarrollo de los servicios sociales (Índice DEC 2017) calificaba como “pobre” la inversión en estos servicios por parte del Ayuntamiento de Alboraia.

La Ley aprobada es el resultado de más de un año de trabajo durante el cual Podem ha
incorporado enmiendas que fomentan la transparencia y profundizan en la participación directa de usuarios y profesionales, en consonancia con la ley de salud, en el ámbito de los centros y zonas básicas.

“Se trata de una Ley que beneficia netamente a los valencianos y valencianas, acelera
procedimientos administrativos y ahorra recursos. No se entiende que el PP se haya opuesto a una medida que va a mejorar la vida de todo el pueblo valenciano”, señalan desde Podemos.

El PP ya ha amenazado con recurrir la Ley ante el Tribunal Constitucional, lo que para
Podemos supone una “absoluta irresponsabilidad”, además de un acto “éticamente
bochornoso”. De consumarse sería una Ley más recurrida por el PP al Tribunal Constitucional, tras el Decreto Ley en pos de la Sanidad Universal, la Ley contra la Pobreza Energética o la Ley de la Función Social de la vivienda, por citar algunos ejemplos.

Deja un comentario