Unides Podem anuncia un Horitzó Feminista per a avançar cap a una societat igualitària

Unides Podem-EU ha anunciat una bateria de propostes que, agrupades sota el lema «Horitzó Feminista» busquen atallar i previndre la violència masclista i aportar solucions a les víctimes. «Des d’Unides Podem tenim clar que la solució només pot passar pel feminisme», ha manifestat Pilar Lima, candidata d’Unides Podem a les Corts Valencianes per València. «Des d’una perspectiva netament feminista cal aportar solucions que avancen cap a una major llibertat, autonomia i seguretat de les dones. El 8M la societat ens va llançar un desafiament al qual és imprescindible donar una resposta des de les institucions» afig Lima.

Des d’Unides Podem asseguren que és necessària una actuació «urgent», que passa per fixar una dotació pressupostària real i suficient per a eradicar la violència masclista i garantir el compliment del Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista. «Necessitem assegurar el 10% d’habitatges públics per a dones supervivents i crear unitats específiques de violència masclista en el sistema sanitari i programes per a evitar-la en tots els nivells de l’educació», ha explicat Rosa Pérez, candidata d’Unides Podem a les Corts Valencianes per València.

«Però no ens quedem ací, és necessari assegurar una igualtat efectiva que passa per atallar la discriminació laboral», destaquen, «per a això crearem una Agència per la Igualtat Salarial i la Coresponsabilitat en les empreses i administració valenciana, establirem unes ajudes per a la promoció de plans d’igualtat en PIMES en les seues contractacions amb la Generalitat i donarem suport a les dones empresàries i emprenedores, entre altres coses amb subvencions a les quals trien carreres universitàries en les quals tradicionalment estan menys presents».

Des d’Unides Podem- EU asseguren que ha arribat el moment d’avançar en drets socials i transformar els serveis públics i el sistema de cures. «Hem d’establir permisos de maternitat i paternitat iguals, intransferibles i pagats al 100%, educació pública de 0-3 anys, universal i gratuïta, garantir una sanitat pública i universal sense exclusions ni discriminacions, i la inversió en serveis bàsics com a residències, centres de dia i atenció domiciliària», afigen.

Dins d’aquest Horitzó Feminista han inclòs a més la necessitat d’un Pla Estratègic d’Habitatge que en un termini d’una dècada augmente el parc d’habitatge públic i garantisca l’accés a joves, dones víctimes de violència masclista i persones en risc d’exclusió social, assegurar la gestió pública dels serveis socials i l’atenció a la Dependència i un Pla de Conciliació Corresponsable i Racionalització d’usos del temps, que destine recursos per a les i els autònoms durant les baixes de maternitat i que facilite l’adaptació d’horaris i el treball des de casa.

«Res d’això serà plenament útil i efectiu si no creguem una Conselleria de Feminismes i LGTBI i unitats especialitzades en totes les conselleries, amb personal especialitzat i recursos suficients», han conclòs des d’Unides Podem, «hem de prendre’ns de debò d’una manera definitiva que la Violència Masclista i la desigualtat són problemes estructurals que requereixen solucions estructurals que asseguren la perspectiva de gènere en totes les polítiques el Consell i en els mateixos Pressupostos de la Generalitat».

Unides Podem anuncia un Horizonte Feminista para avanzar hacia una sociedad igualitaria

Unides Podem-EU ha anunciado una batería de propuestas que, agrupadas bajo el lema «Horizonte Feminista» buscan atajar y prevenir la violencia machista y aportar soluciones a las víctimas. «Desde Unides Podem tenemos claro que la solución sólo puede pasar por el feminismo», ha manifestado Pilar Lima, candidata de Unides Podem a Les Corts Valencianes por València.

«Desde una perspectiva netamente feminista hay que aportar soluciones que avancen hacia una mayor libertad, autonomía y seguridad de las mujeres. El 8M la sociedad nos lanzó un desafío al que es imprescindible dar una respuesta desde las instituciones» añade Lima.

Desde Unides Podem aseguran que es necesaria una actuación «urgente», que pasa por fijar una dotación presupuestaria real y suficiente para erradicar la violencia machista y garantizar el cumplimiento del Pacto Valenciano Contra la Violencia de Género y Machista. «Necesitamos asegurar el 10% de viviendas públicas para mujeres supervivientes y crear unidades específicas de violencia machista en el sistema sanitario y programas para evitarla en todos los niveles de la educación», ha explicado Rosa Pérez, candidata de Unides Podem a Les Corts Valencianes por València.

«Pero no nos quedamos ahí, es necesario asegurar una igualdad efectiva que pasa por atajar la discriminación laboral», destacan, «para ello crearemos una Agencia por la Igualdad Salarial y la Corresponsabilidad en las empresas y administración valenciana, estableceremos unas ayudas para la promoción de planes de igualdad en PYMES en sus contrataciones con la Generalitat y apoyaremos a las mujeres empresarias y emprendedoras, entre otras cosas con subvenciones a las que escojan carreras universitarias en las que tradicionalmente están menos presentes».

Desde Unides Podem- EU aseguran que ha llegado el momento de avanzar en derechos sociales y transformar los servicios públicos y el sistema de cuidados.

«Debemos establecer permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles y pagados al 100%, educación pública de 0-3 años, universal y gratuita, garantizar una sanidad pública y universal sin exclusiones ni discriminaciones, y la inversión en servicios básicos como residencias, centros de día y atención domiciliaria», añaden.

Dentro de este Horizonte Feminista han incluido además la necesidad de un Plan Estratégico de Vivienda que en un plazo de una década aumente el parque de vivienda pública y garantice el acceso a jóvenes, mujeres víctimas de violencia machista y personas en riesgo de exclusión social, asegurar la gestión pública de los servicios sociales y la atención a la Dependencia y un Plan de Conciliación Corresponsable y Racionalización de usos del tiempo, que destine recursos para las y los autónomos durante las bajas de maternidad y que facilite la adaptación de horarios y el trabajo desde casa.

«Nada de esto será plenamente útil y efectivo si no creamos una Conselleria de Feminismos y LGTBI y unidades especializadas en todas las consellerias, con personal especializado y recursos suficientes», han concluido desde Unides Podem, «hemos de tomarnos en serio de una manera definitiva que la Violencia Machista y la desigualdad son problemas estructurales que requieren soluciones estructurales que aseguren la perspectiva de género en todas las políticas el Consell y en los mismos Presupuestos de la Generalitat».

Deja un comentario