Espacio publicitario

PER L’HORTA demana la paralització completa del pla per vulnerar la legalitat, ja que careix del preceptiu informe de Costes i de la CHJ i no es quantifica l’oferta actual de sòl urbanitzable. L’actual PGE representa una continuïtat del PGOU heretat del PP, basat en un creixement exagerat tant a l’horta com al litoral d’Alboraia.

La associació Per l’Horta exigeix la paralització completa del Plan General Estructural –PGE- d’Alboraia.

En el seu escrit d’al.legacions, l’organització denuncia que este plan pretén la reclassificació de 264.000 m2 d’horta en plena producció que a hores d’ara està classificada com a «Sòl No Urbanitzable –SNU- d’especial protecció agrícola» sense acreditar la necessitat ni l’interés general que son preceptius.

Denuncia que el PGE té com a propòsit amagat pagar amb horta el deute municipal acumulat per les polítiques urbanístiques depredadores dels anys de la bombolla immobiliària. “És inacceptable saldar els deutes de les irregularitats urbanístiques de governs anteriors acabant amb la forma de vida de desenes de llauradors i llauradores i amb el valuós patrimoni natural que queda al municipi”, senyala Per l’Horta.
El PGE pretén justificar la construcció de quasi 3000 habitatges nous basant-se en estimacions de creixement de la població desfasats –de fa una dècada- i erronis, considerablement superiors als dels últims anys. El creixement acumulat els últims anys, segons dades de l’INE, és d’;un terç del que indica el PGE d’Alboraia. De fet, en els últims 10 anys tan sols en tres s’;ha registrat un increment poblacional per damunt del 1%. El propi PGE esmenta, a més, l’existència de 1995 habitatges buits a Alboraia, el que fa encara més injustificable la construcció dels habitatges previstos, que incrementaria la població del municipi en més d’un 30%.

Per l’Horta denuncia que el PGE, iniciat pel Partit Popular i que ara tracten de desenvolupar els socialistes, manca de la justificació suficient per a la reclassificació de sòl d’horta no urbanitzable i protegit a sòl urbanitzable. Argumenta que l’Ajuntament d’ Alboraia està obligat legalment a justificar amb rigor l’interès general de la reclassificació i, en qualsevol cas, la desprotecció del sòl deu limitar-se a aquell estrictament imprescindible i del qual es puga acreditar pormenoritzadament la necessitat, cosa que no s’acompleix al PGE d’Alboraia. Per exemple, preveu l’ampliació del polígon industrial que actualment es troba infrautilitzat.

També perjudica als veïns del Centre Històric amb un catàleg de bens i espais protegits discutit per les
associacions veïnals.

Perlhorta crítica que l’ajuntament es límite ara, davant les pressions socials, a establir una mera ampliació del termini d’al·legacions en lloc d’obrir un procés real de participació ciutadana -que a més és preceptiu-, reclamat per totes les Associacions Veïnals d’Alboraia i aprovat per tots els partits de l’oposició en el ple del passat 26 de setembre.

A més, Per l’Horta denuncia que falten documents d’obligada aportació com l’informe de l’Administració de Costes, que es deuria emetre degut a la concentració de bona part dels espais residencials en el front litoral. Tampoc consta l’informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que és l’administració competent que ha d’;informar sobre la disponibilitat de recursos hídrics per a satisfer les noves demandes derivades dels canvis al planejament.

Finalment, tampoc es troba entre la documentació sotmesa a informació pública l’imprescindible informe sobre l’estat d’execució del planejament vigent, ni la quantificació de l’oferta de sòl existent susceptible de ser urbanitzat o edificat. Aquest és un paràmetre imprescindible per a determinar la necessitat, o no, de recórrer a noves reclassificacions, tal i com exigeix la legislació urbanística.

El document del PGE està plagat d’incoherències, dades desfasades i referències errònies als plànols que aporta. Tot açò fa qüestionables moltes de les determinacions que conté. El PGE que pretén aprovar l’Ajuntament d’Alboraia incorre en altres importants infraccions normatives com la del principi de precaució o cautela en matèria de medi ambient, que imposa a les autoritats competents l’obligació d’adoptar les mesures apropiades per a previndre riscos  potencials per a la salut pública, la seguretat i el medi ambient.

Per l’Horta també reclama que es declare la caducitat del Pla de Reforma Interior UE2 de Port Saplaya, on l’Ajuntament pretén construir 865 dels nous habitatges previstos al PGE, tot i reconèixer allí mil habitatges buits i malgrat l’alta perillositat geomorfològica assenyalada al pla autonòmic de risc d’inundacions –PATRICOVA. Pretenen que es reconsidere el tractament del front litoral d’Alboraia -on s’acumula el 70% de l’edificació prevista-, se controle els seus usos actuals i es limite el seu creixement pels riscos mediambientals previsibles.

Per l’Horta assenyala a més, en les seues al.legacions, un supòsit de desviació de poder, ja que al caliu del PGE i gràcies a aquest, la Junta General de la Societat pública EGUSA, formada pels regidors del consistori, ha pogut oferir a l’empresa QUABIT un esborrany d'acord que servirà per pagar els més de 26,3 milions d’euros que l’empresa municipal deu a la immobiliaria a costa de reactivar una antiga operació immobiliaria i seguir saturant el front litoral de la localitat.

En conclusió, Per l’Horta demana retrotraure les actuacions al punt d’inici, per a dur a terme, en primer lloc, un procés de participació pública efectiu –que l’actual pla no contempla tot i que és preceptiu-, mitjançant el qual es puguen avaluar les diferents alternatives per a satisfer les necessitats reals de la població. A partir d’un document de consens, es demanaria una nova avaluació ambiental i un nou pla que salvaguarde l’horta actualmentn amenaçada pel PGE, reduint al mínim imprescindible la construcció sobre aquesta.

València, a 5 de octubre de 2019

Espacio Publicitario

Deja un comentario