Espacio publicitario

La coalició presenta una moció perquè la Diputació d’Alacant es plantege la idoneïtat de la selecció del personal subdirector, entre els que es troben cinc càrrecs de PP i C’s sense cap experiència cultura, i que resulta contrària als estatuts de l’institut. 

La despesa de personal i per assistència rectora centra un 60% del pressupost, del qual sols es dedica a la promoció cultural i acadèmica un 20% del total.  

6 d’octubre de 2020

Compromís ha presentat una moció al plenari d’aquest dimecres a la Diputació d’Alacant per a la creació d’una mesa amb tots els partits polítics a la institució que permita auditar l’activitat real d’impuls i divulgació cultural, social i jurídica de l’Institut de Cultura Juan Gil Albert.

La coalició valencianista apunta a una necessària regeneració de l’ens depenent de la diputació després de conèixer-se que al menys cinc de les seues subdireccions han estat concedides a càrrecs del Partit Popular i Ciudadanos, els dos partits que conformen l’equip de govern.

Compromís qüestiona la idoneïtat dels nomenaments, donat que cap dels membres del PP i C’s triats per a les subdireccions resulta ser “personas de reconocido prestigio en el campo de las Humanidades, las Letras, las Artes o las Ciencias Sociales y Jurídicas”, tal i com marquen els estatuts del Gil-Albert. Entre els càrrecs triats s’inclou inclús un constructor.

La burocràcia enterra la promoció cultural

La mesa proposada pel diputat i portaveu valencianista, Gerard Fullana, persegueix impulsar l’estudi de propostes per revertir la tendència pressupostària i permetre  que la investigació, la promoció cultural i la divulgació de les ciències jurídiques i socials tinguen un paper hegemònic en els comptes anuals a partir de 2021.

Del total del pressupost de 2020 (1.393.301 euros), 838.000 se’n van directament a la despesa de personal i assistència rectora (583.190 euros + 258.euros) i amb prou faenes sols un 20% es destina a l’objecte social de l’institut.

“Cal repensar l’institut de cultura Juan Gil-Albert”, ha manifestat Fullana. “S’han accelerat alarmantment incorporacions en l’organigrama de persones que no compleixen els requisits estatutaris, i pensem que és un intent més d’usar l’institut amb propòsits més polítics que acadèmics. Existeix a més una disfunció pressupostària  alarmant en la proporció destinada anualment a la promoció acadèmica de la cultura i la investigació en comparació amb la despesa burocràtica. Cal una revisió pressupostària en profunditat per revertir esta tendència”.

Compromís pide una auditoría del Gil-Albert para despolitizarlo y centrar el presupuesto en la cultura

La coalición presenta una moción para que la Diputación de Alicante se plantee la idoneidad de la selección del personal subdirector, entre los que se encuentran cinco cargos de PP y C’s  sin ningún experiencia cultura, y que resulta contraria en los estatutos del instituto. 

El gasto de personal y por asistencia rectora centra un 60% del presupuesto, del que solo se dedica a la promoción cultural y académica un 20% del total.

6 de octubre de 2020

Compromís ha presentado una moción al pleno de este miércoles de la Diputación de Alicante para la creación de una mesa con todos los partidos políticos de la institución que permita auditar la actividad real de impulso y divulgación cultural, social y jurídica del Instituto de Cultura Juan Gil Albert.

La coalición valencianista apunta a una necesaria regeneración del ente dependiente de la diputación después de conocerse que al menos cinco de sus subdirecciones han sido concedidas a cargos del Partido Popular y Ciudadanos, los dos partidos que conforman el equipo de gobierno.

Compromís cuestiona la idoneidad de los nombramientos, dado que ninguno de los miembros del PP y C’s  elegidos para las subdirecciones resulta ser “personas de reconocido  prestigio en lo campo de las Humanidades, las Letras, las Artes o las Ciencias Sociales y Jurídicas”, tal y como marcan los estatutos de  Gil-Albert. Entre los cargos elegidos se incluye incluso un constructor.

La burocracia entierra la promoción cultural

La mesa propuesta por el diputado y portavoz valencianista, Gerard Fullana, persigue impulsar el estudio de propuestas para revertir la tendencia presupuestaria y permitir  que la investigación, la promoción cultural y la divulgación de las ciencias jurídicas y sociales tengan un papel hegemónico en las cuentas anuales a partir de 2021.

Del total del presupuesto de 2020 (1.393.301 euros), 838.000 se van directamente a gasto de personal y asistencia rectora (583.190 euros + 258.000 euros) y apenas un 20% al objeto social del instituto.

“Llama la atención Hay que repensar el instituto de cultura Juan Gil-Albert”, ha manifestado Fullana. “Se han acelerado alarmantemente incorporaciones en el organigrama de personas que no cumplen los requisitos estatutarios, y pensamos que es un intento más de usar el instituto con propósitos más políticos que académicos. Existe además una disfunción presupuestaria  alarmante en la proporción destinada anualmente a la promoción académica de la cultura y la investigación en comparación con el gasto burocrático. Hace falta una revisión presupuestaria en profundidad para revertir esta tendencia”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario