Espacio publicitario

El CEIP Teixereta d’Ibi només compta amb una educadora, ja que Conselleria no ha substituït la plaça
vacant “després de dos mesos d’haver-se iniciat el curs escolar”.
L’escola Teixereta d’Ibi només compta amb una educadora, de les dues que té assignades, perquè la
Conselleria encara no hi ha substituït la plaça vacant. La Confederació General del Treball denuncia que
“després de dos mesos d’haver-se iniciat el curs escolar, l’escola segueix amb una sola educadora
d’educació especial per a atendre als 12 alumnes amb necessitats educatives especials”.
Víctor Tormo, representant de CGT a la Generalitat Valenciana, informa que ja a Setembre varen
denunciar que “la carència de substitucions és una pràctica habitual en la Conselleria d’Educació” i
explica que “la falta d’educadores influeix negativament en la inclusió de l’alumnat amb necessitat de
suport educatiu i redueix la seguretat davant la COVID-19 en quant que trenca la dinàmica de les aules
bambolles”.
Des de l’organització anarcosindicalista manifesten que “amb una borsa esgotada i una dècada sense
oposicions, la Conselleria és incapaç de substituïr a les educadores amb la promptitud que requereix el
servei que aporten les educadores”. CGT “encoratja” a mares i pares d’alumnat amb necessitats
educatives especials perquè denuncien públicament la falta de substitucions.

 

El CEIP Teixereta de Ibi sin educadora

El CEIP Teixereta de Ibi solo cuenta con una educadora, puesto que Consellería no ha sustituido la
plaza vacante “después de dos meses de haberse iniciado el curso escolar”.
La escuela Teixereta de Ibi solo cuenta con una educadora, de las dos que tiene asignadas, porque la
Consellería todavía no ha sustituido la plaza vacante. La Confederación General del Trabajo denuncia que
“después de dos meses de haberse iniciado el curso escolar, la escuela sigue con sólo una educadora de
educación especial para atender a los 12 alumnos con necesidades educativas especiales”.
Víctor Tormo, representante de CGT en la Generalitat Valenciana, informa que ya en Septiembre
denunciaron que “la carencia de sustituciones es una práctica habitual en la Consellería de Educación” y
explica que “la falta de educadoras influye negativamente en la inclusión del alumnado con necesidad de
apoyo educativo y reduce la seguridad ante la COVID-19 en cuánto que rompe la dinámica de las aulas
burbujas”.
Desde la organización anarcosindicalista manifiestan que “con una bolsa agotada y una década sin
oposiciones, la Consellería es incapaz de sustituir a las educadoras con la prontitud que requiere el
servicio que aportan las educadoras”. CGT “alienta” a madres y padres de alumnado con necesidades
educativas especiales para que denuncien públicamente la falta de sustituciones.

Espacio Publicitario

Deja un comentario