Espacio publicitario

La decisió de l’organisme estatal posa en evidència les explicacions de Carlos Mazón qui es va negar a presentar les factures, com la resta de partits, alegant que el tribunal ja havia fiscalitzat els comptes

11 de novembre de 2020

El Tribunal de Comptes, en resposta a la denuncia presentada per Compromís, ha emés una diligència d’ordenació mitjançant la qual trasllada a la fiscalia de l’organisme que analitze la comissió de posibles delictes o responsabilitat comptable de tècnics de l’administració i representants del Partit Popular.

Cau així, de forma contundent, la coartada del Partit Popular de Carlos Mazón. El PP s’ha negat a presentar les factures -de prop de mig milió d’euros de diners públics ingressats des de la Diputació al PP- que acrediten el compliment de l’ordenança de la institució perquè, segons les seues explicacions, ja les havia fiscalitzat el Tribunal de Comptes ha saltat pels aires.

La denúncia va ser presentada pel grup Compromís el darrer mes de setembre i evidencia una sèrie d’irregularitats en els ingressos per valor de 446.781,53 euros de la Diputació al Partit Popular. L’escrit apunta cap a tres grans eixos on s’engloben les possibles irregularitats: Incompliment del destí finalista de les dotacions econòmiques als grups polítics, transferència no ingressada en l’organització provincial del partit i absència de la preceptiva fiscalització.

La denúncia de Compromís desgrana la enginyeria comptable i burocràtica per evitar els controls pertinents i desviar els recursos de l’activitat institucional cap a les despeses ordinàries del Partit Popular.

Transferències sense acreditar

El grup popular va multiplicar per quatre les assignacions als grups polítics a l’inici del mandat de 2015. A partir d’este moment el grup popular de la Diputació augmenta les transferències al Partit Popular sense acreditar en cap moment el destí finalista de les mateixes que exigia la ordenança. Però en compte d’aportar les factures acreditatives dels ingresos aportaven un certificat signat per l’aleshores secretari provincial del partit Eduardo DolónTot amb la casuística que el mateix Dolón exercia a més de vicepresident primer de la Diputació i de president de la comissió informativa de fiscalització de comptes de dit ingresos.

Compromís acredita davant del Tribunal com la gerent del partit, Yolanda Murcia, emetia nous certificats contradient el destí els propis certificats de Dolón i assegurant que els fons anaven a parar a despeses no autoritzades per l’ordenança.

Per a burlar un possible recurs de l’oposició que exigira l’acreditació mitjançant factures s’ha evitat en estos anys complir les bases de creació de la comissió de fiscalització de comptes de la Diputació que preveuen s’emeta un informe per a després ser aprovat pel plenari com a dictamen.

A més, gran part dels ingressos es duen a terme entre el 25 i 31 de desembre de forma sistemàtica fet que apunta, segons la denúncia de Compromís, que els recursos no podien ser destinats a activats vinculades a la diputació dins la comptabilitat de l’any i que s’usaven per a finançar el partit.

Compromís recorda que el Partit Popular va denunciar judicialment el portaveu de la formació valencianista, Gerard Fullana, arrel de les seues denúncies públiques de la situació.

El Tribunal de Cuentas envía al fiscal los ingresos de 446.000 euros de la Diputación al PP y pide explicaciones

La decisión del organismo estatal pone en evidencia las explicaciones de Carlos Mazón quien se negó a presentar las facturas, como el resto de partidos, alegando que el tribunal ya había fiscalizado las cuentas

11 de noviembre de 2020

El Tribunal de Cuentas, en respuesta a la denuncia presentada por Compromís, ha emitido una diligencia de ordenación mediante la cual traslada a la fiscalía del organismo que analice la comisión de posibles delitos o responsabilidad contable de técnicos de la administración y representantes del Partido Popular.

Cae así, de forma contundente, la coartada del Partido Popular de Carlos Mazón. El PP se ha negado a presentar las facturas -cerca de medio millón de euros de dinero público ingresado desde la Diputación al PP- que acreditan el cumplimiento de la ordenanza de la institución porque, según sus explicaciones, ya las había fiscalizado el Tribunal de Cuentas.

La denuncia fue presentada por el grupo Compromís el último mes de septiembre y evidencia una serie de irregularidades en los ingresos por valor de 446.781,53 euros de la Diputación al Partido Popular. El escrito apunta hacia tres grandes ejes donde se engloban las posibles irregularidades: Incumplimiento del destino finalista de las dotaciones económicas a los grupos políticos, transferencia no ingresada en la organización provincial del partido y ausencia de la preceptiva fiscalización.

La denuncia de Compromís desgrana la ingeniería contable y burocrática para evitar los controles pertinentes y desviar los recursos de la actividad institucional hacia los gastos ordinarios del Partido Popular.

Transferencias sin acreditar

El grupo popular multiplicó por cuatro las asignaciones a los grupos políticos al inicio del mandato de 2015. A partir de este momento el grupo popular de la Diputación aumenta las transferencias al Partido Popular sin acreditar en ningún momento el destino finalista de las mismas que exigía la ordenanza. Pero en cuenta de aportar las facturas acreditativas de los ingresos aportaban un certificado firmado por el entonces secretario provincial del partido Eduardo DolónTodo con la casuística que el mismo Dolón ejercía además de vicepresidente primero de la Diputación y de presidente de la comisión informativa de fiscalización de cuentas de dedo ingresos.

Compromís acredita ante el Tribunal cómo la gerente del partido, Yolanda Murcia, emitía nuevos certificados contradiciendo el destino los propios certificados de Dolón y asegurando que los fondos iban a parar a gastos no autorizadas por la ordenanza.

Para burlar un posible recurso de la oposición que exigiera la acreditación mediante facturas se ha evitado en estos años cumplir las bases de creación de la comisión de fiscalización de cuentas de la Diputación, que prevén se emita un informe para ser aprobado por el pleno como dictamen.

Además, gran parte de los ingresos se llevan a cabo entre el 25 y 31 de diciembre de forma sistemática, hecho que apunta, según la denuncia de Compromís, a que los recursos no podían ser destinados a activos vinculados a la diputación dentro de la contabilidad del año y que se usaban para financiar el partido.

Compromís recuerda que el Partido Popular denunció judicialmente el portavoz de la formación valencianista, Gerard Fullana, raíz de sus denuncias públicas de la situación. 

Demanda TCU

AP-A33-20-Diligencia-5-11-2020

 

Espacio Publicitario

Deja un comentario