Espacio publicitario

«Per una llei que acabi amb la impunitat del franquisme”

L’Avantprojecte de llei de Memòria Democràtica que ha
presentat el Govern no garanteix que es puguin investigar i
jutjar els crims de la Dictadura Franquista.
En el 72 aniversari de l’aprovació de la Declaració Universal de
Drets Humans, la Trobada Estatal de Col·lectius de Memòria Històrica i de
Víctimes del Franquisme (en endavant Trobada de Memòria), demana al
Govern de l’Estat i al Congrés dels Diputats l’aprovació d’una “Llei de
memòria democràtica que acabi amb la impunitat del Franquisme” i
que garanteixi els drets a la veritat, justícia i reparació a les víctimes de la
dictadura i de la transició.
La Trobada de Memòria, reunida telemàticament el 10 i el 24
d’Octubre de 2020,a la que han participat: Associació Catalana
d’Expresos Polítics del Franquisme, Associació Memòria Històrica
i Democràtica del Baix Llobregat, Associació Pro-Memòria als
Inmolats per la llibertat a Catalunya, Ateneu de Memòria Popular de
Barcelona, Forum de Tarragona per la Memòria, fa la següent
valoració de l’Avantprojecte de Llei de Memòria Democràtica,
aprovada pel Govern de l’Estat el 15 de setembre de 2020, que es recull
en un ampli document (Conclusions V Trobada) i hi incorpora un ampli
ventall de propostes i reivindicacions del moviment memorialista.
En primer lloc, entenem que és insuficient l’avenç que representa aquest
avantprojecte de llei, ja que s’hi hauria d’incloure la declaració de nul·litat
d’una de les bases fonamentals de la impunitat del franquisme: la llei
d’Amnistia de 1977, o, com a mínim, la d’aquells apartats (article 2, apartats e
i f) que impedeixen investigar els crims del franquisme i, per tant, l’accés a la
justícia.
Considerem insuficient la condemna del franquisme ja que no
es fa en els termes declarats a les Resolucions de les Nacions Unides
adoptades per l’Assemblea General de l’ONU el 9 de febrer i el 12 de
desembre de 1946.
Pel que fa al període que comprèn la Llei , hom considera que, pel
cap baix ha d’arribar fins al 1983 i en els casos dels nadons robats , la
data hauria d’arribar, com a mínim, fins al 1989.,
Sobre definició de Víctimes, no hi queden inclosos (o es fa de
manera excessivament genèrica) tots els col·lectius afectats per les
diverses formes de repressió franquista, la qual cosa comporta el no
reconeixement al seu Dret a la Veritat, la Justícia i la Reparació, com es
prescriu en el Dret Internacional dels Drets humans.
Demble cal millorar i ampliar la redacció de l’articulat sobre un aspecte tan
important com les víctimes del robatori de nadons Cal incloure-hi l

diversitat de que va generar aquest crim durant la dictadura i la
transició ,dut a terme per entitats o persones vinculades a les institucions
de l’Estat.
No ens podem conformar declarant simplement les sentències
repressives com “nul·les o il·legítimes”, com recull l’Avantprojecte,
perquè aquesta definició no té cap mena de validesa jurídica.. Propugnem
que tant les sentències com els tribunals i tota la legislació repressiva
del franquisme siguin declarats nuls i il·legals.
L’Avantprojecte no garanteix la Tutela Judicial Efectiva en la
localització i exhumació de les fosses comunes del franquisme, tot i que sí
que és un pas endavant que l’Estat espanyol assumeixi la seva
responsabilitat directa pel que fa ala recuperació i identificació de les
víctimes.
Igualment, enuncia la necessitat d’investigar els crims franquistes,
però de cap manera en garanteix la persecució penelló. En aquest
capítol no s’avança respecte a la Llei de Memòria 52/2007; queda, per
tant, retallat el Dret a la Justícia per a les víctimes del franquisme. És per
això que és bàsic crear una fiscalia especialitzada per a la investigació i
persecució penal dels crims del franquisme i la transició
L’Avantprojecte no reconeix la responsabilitat patrimonial de
l’Estat, ni d’ institucions, organitzacions, entitats i particulars, que s’hagin
beneficiat de l’espoli franquista i dels treballs forçats.
L’Avantprojecte no garanteix l’obertura i lliure accés a tots els
arxius públics i privats sobre la repressió franquista. Tampoc no es
compromet amb la desclassificació i catalogació de tots els documents
que contenen. Per tant, no assegura l’accés a la informació, ni el dret de
les víctimes a la veritat, la justícia i la reparació.
Ens oposem contundentment al fet que el 31 d’octubre sigui declarat Dia
del record i homenatge a les víctimes del franquisme, ja que no té cap
mena de significat simbòlic per al moviment memorialista.
Hem d’indicar també que el text no té una llei d’acompanyament
amb una detallada i explícita dotació pressupostària.
ALTRES REIVINDICACIONS que considerem imprescindibles per a
garantir els drets a la veritat. Justícia i reparació a les víctimes de la
dictadura i la transició, i que exigim que s’incorporin a la futura Llei de
Memòria Democràtica com a Disposicions Finals, tot establi8nt-ne
l’obligatorietat de ratificació i desenvolupament legislatiu en el termini d’un
any d’ençà de l’entrada en vigència de la Llei de Memòria Democràtica
són les següents:
L’Estat espanyol ha de ratificar la Convenció Internacional de
1968 mitjançant la qual s’estableix que no prescriuen els crims de guerra i

els crims de lesa humanitat, tot garantint per llei que s’apliqui aquesta
Convenció als crims comesos pel franquisme.
Cal, a més, modificar la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi Penal, tot incorporant al nostre dret intern el principi
de legalitat internacional (contingut, entre d’altres, a article 7.2 del
Conveni Europeu de Drets Humans) i que es compleixi la legislació
internacional en matèria de Drets Humans, així com les recomanacions
dels relators de l‘ONU i dels experts internacionals.
Cal igualment modificar l’artícle 578 del Codi Penal per tal que
s’hi inclogui el reconeixement jurídic de víctimes del franquisme, amb
la finalitat que els actes d’exaltació del franquisme i de negacionisme
històric siguin definits com a delictes i no quedin impunes. Igualment,
exigim la il·legalització de qualsevulla organització, partit, fundació o
associació que exalti, justifiqui o fomenti la ideologia, la violència i tots els
actes que el franquisme va executar i promulgar d’ençà del 18 de juliol de
1936.
Per acabar, fem una crida a les forces parlamentàries
democràtiques per tal que en el procés de tramitació de la Llei s’hi
incloguin totes les modificacions que calguin amb la finalitat que en el text
definitiu es faci, d’una vegada, efectiu el dret a la Veritat, la Justícia i la
Reparació per a les víctimes del franquisme i el conjunt de la societat.
10 de desembre de 2020.

Trobada Estatal de Col·lectius de Memòria Històrica i de Víctimes
del Franquisme.

Contactes Associacions:

1-expresospolitics@gmail.com

2-memoriahistoricabll@gmail.com

3-pfortunyvelazquez@gmail.com

4-ateneumemoriapopular@gmail.com

5-forumtarragona@gmail.com

«Por una ley que ponga fin a la Impunidad del Franquismo»

El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ha presentado el Gobierno
no garantiza que se puedan investigar y enjuiciar los crímenes de la Dictadura

Franquista.

En el 72 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo (en
adelante Encuentro de Memoria), demanda al Gobierno del Estado y al Congreso de los
Diputados la aprobación de una “Ley de memoria democrática que ponga fin a la
impunidad del Franquismo” y que garantice los derechos a la verdad, justicia y reparación a
las víctimas de la dictadura y la transición.
El Encuentro de Memoria, reunido telemáticamente el 10 y 24 de Octubre de 2020, hace la
siguiente valoración del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, aprobado por el
Gobierno del Estado el 15 de septiembre de 2020, que se recoge en un amplio documento
(Conclusiones V Encuentro) e incorpora un importante abanico de propuestas y
reivindicaciones del movimiento memorialista.
En primer lugar, entendemos que es insuficiente el avance que representa este anteproyecto
de ley, pues debería incluir la declaración de nulidad de uno de los pilares fundamentales de
la impunidad del franquismo: la Ley de Amnistía de 1977, o al menos, de aquellos apartados
(artículo 2, apartados e y f) que impiden investigar los crímenes del franquismo, y por tanto, el
acceso a la justicia.
Consideramos insuficiente la condena del franquismo dado que no se hace en los términos
declarados en las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por la Asamblea General
de la ONU el 9 de febrero y el 12 de diciembre de 1946.
En cuanto al período que abarca la Ley, se considera que debe llegar al menos hasta 1983 y
en los casos de bebés robados, la fecha debería abarcar, al menos, hasta 1999.
Sobre definición de Víctimas, no quedan incluidos (o se hace de manera excesivamente
genérica) todos los colectivos afectados por las diferentes formas de represión franquista, lo
que implica el no reconocimiento de su Derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación, tal y
como prescribe el Derecho internacional de los Derechos Humanos.
Asimismo, hay que mejorar y ampliar la redacción del articulado sobre algo tan importante
como las víctimas del robo de bebés. Es necesario incluir la variedad de motivos que
generaron ese crimen, durante la dictadura y la transición, perpetrado por entidades o personas
vinculadas a las instituciones del Estado.
No podemos conformarnos con declarar las sentencias represivas como “nulas e ilegítimas”,
tal y como recoge el Anteproyecto, porque esa definición no tiene validez jurídica alguna.
Propugnamos que tanto las sentencias como los tribunales y toda la legislación represiva del
franquismo se declaren ilegales y nulos.
El Anteproyecto no garantiza la Tutela Judicial Efectiva en la localización y exhumación de
las fosas comunes del franquismo, aunque sí es un avance que el Estado español asuma su
responsabilidad directa en la recuperación e identificación de las víctimas.
De igual modo, enuncia la necesidad de investigar los crímenes franquistas, pero en ningún
modo garantiza su persecución penal. No hay en este capítulo ningún avance con respecto
a la Ley de Memoria 52/2007, quedando por tanto cercenado el Derecho a la Justicia para las
víctimas del franquismo. Por ello, es fundamental crear una fiscalía especializada para la
investigación y persecución penal de los crímenes del franquismo y la transición.

1

El Anteproyecto no reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado, ni de instituciones,
organizaciones, entidades y particulares, que se han beneficiado del expolio franquista y de los
trabajos forzados.
El Anteproyecto no garantiza la apertura y libre acceso a todos los archivos públicos y
privados sobre la represión franquista. Tampoco se compromete con la desclasificación y
catalogación de todos los documentos contenidos en los mismos. Por tanto, no asegura el
acceso a la información, ni el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Nos oponemos frontalmente a que el 31 de octubre sea declarado como Día de recuerdo y
homenaje a las víctimas del franquismo, pues no tiene ningún significado simbólico para el
movimiento memorialista.
Reseñar, también, que el texto carece de una ley de acompañamiento con una detallada y
suficiente dotación presupuestaria.
OTRAS REIVINDICACIONES que consideramos imprescindibles para garantizar los
derechos a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la dictadura y la transición, y que
exigimos se incorporen a la futura Ley de Memoria Democrática como Disposiciones
Finales, estableciendo la obligatoriedad de su ratificación y desarrollo legislativo en el plazo de
un año desde la entrada en vigor Ley de Memoria Democrática. Son las siguientes:
El Estado español debe ratificar la Convención Internacional de 1968 por la que no
prescriben los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, garantizando por ley que
se aplique esta Convención a los crímenes cometidos por el franquismo.
Es imprescindible, además, modificar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, incorporando a nuestro derecho interno el principio de legalidad internacional
(contenido, entre otros, en el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) y
que se cumpla la legislación internacional en materia de Derechos Humanos, así como las
recomendaciones de los relatores de la ONU y expertos internacionales.
Es igualmente imprescindible modificar el artículo 578 del Código Penal para que incluya el
reconocimiento jurídico de víctimas del franquismo, con el fin de que los actos de
exaltación del franquismo y de negacionismo histórico sean definidos como delitos y no queden
impunes. Asimismo, exigimos la ilegalización de cualquier organización, partido, fundación o
asociación que ensalce, justifique o fomente la ideología, la violencia y todos los actos que el
franquismo ejecutó y promulgó desde el 18 de Julio de 1936.
Por último, hacemos un llamamiento a las fuerzas parlamentarias democráticas, para que en el
proceso de tramitación de la Ley se incluyan todas las modificaciones precisas, con el fin de
que en el texto definitivo se haga, de una vez por todas, efectivo el derecho a la Verdad, la
Justicia y la Reparación para las víctimas del franquismo y el conjunto de la sociedad.
10 de diciembre de 2020.

Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del

Franquismo.

2

3
COLECTIVOS (95) FIRMANTES DEL DOCUMENTO DE CONCLUSIONES V
ENCUENTRO ESTATAL DE COLECTIVOS DE MEMORIA HISTÓRICA Y DE VÍCTIMAS

DEL FRANQUISMO

Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme al País Valencià / Plataforma de

suport a la Querella Argentina
Afeco Asociación

AFFNA 1936 | Asociación de Familiares de Fusilados, asesinados y desaparecidos en

Navarra en 1936.
AGE (Archivo Guerra Civil y Exilio)

Agrupación de familiares de víctimas del franquismo de la fosa 128 de Paterna.
AMECECA (Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres)

AMESDE

Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de

España

Amicale des Anciens de Guérilleros Espanols en France (F.F.I.)

Anemoi

APIGF asociación de perjudicados
por la incautación del gobierno franquista
Asamblea Memorialista Andaluza
Asamblea Republicana de Vigo

Asociación «LA BARRANCA» para la Preservación de la Memoria Histórica en La

Rioja

Asociación «Memoria Histórica de Rota»
Asociación 19 Mujeres de Guillena.
Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición
Asociación Aremehisa de Aguilar de la Frontera
Asociación ARMH Comisión por el Derecho a las Exhumaciones
Asociación Comisión de la Verdad San Sebastián de los Reyes

Asociación Cultural Batalla de Lopera.

Asociación de familiares de la fosa 115 del cementerio de Paterna
Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de Navas del Madroño
Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena (AFAMEVVA)
Asociación de Familiares y Amigos por la Recuperación de Jerez y Comarca

Asociación de Los Pedroches por la República
Asociación de Memoria Histórica La Rambla

4

Asociación de Memoria Histórica PTA-JGR

Asociación de Víctimas del Franquismo de Valverde de Llerena -AVFVDLL

(Badajoz-Extremadura)

Asociación de Víctimas del Genocidio – Donostia
Asociación Foro de la Memoria Histórica del distrito de Latina
Asociación Foro para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palma del Río

Asociación Fosa de Alcaraz

Asociación Granadina Verdad Justicia y Reparación
Asociación Guerra y Exilio de Andalucía.
Asociación Manuel Benítez Rufo de Dos Hermanas

Asociación Matilde Landa

Asociación Memoria Democràtica del Baix Llobregat
Asociación Memoria Immolats per la llibertat a Catalunya
Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera
Asociación Memorialista Germinar de Bujalance.

Asociación para la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San

Fernando.

Asociación para la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San

Fernando.

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá de

Henares

Asociación por la Memoria Histórica de Arahal

Asociación por la recuperación de la memoria histórica «Romance de Juan Garcia»

de Puebla de Cazalla.

Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Paterna de Rivera.

Asociación Pozos de Teruel
Asociación Recuerdo y Dignidad

Asociación Republicana Irunesa “Nicolás Guerendiain”

Asociación Semillas de Libertad.
Asociación Sevillana Verdad, Justicia y Reparación
Asociación Sociocultural la Desbandada
Asociación Taula per la Memòria d’Alcàsser
Asociacion Viguesa pola Memoria do 36.
Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme
Ateneo Cultural Republicano Castro del Río
Ateneo Republicano Araba
Ateneu de Memòria Popular de Barcelona
Avices, Asociación de Víctimas del Estado

Colectivo de Familiares de la Fosa de San Lorenzo del Escorial

Colectivo Mayores de Izquierdas

5

Colectivo Memoria de Futuro de Alburquerque
COMEX Coordinadora Memorialista de Extremadura

Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica
Comisión Memoria Histórica Democrática Fontaniega de Fuentes de Andalucía
Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña
Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valenciano

Coordinadora de la Comisión de Memoria Libertaria de CGT
Cultura y Memoria democrática de PODEMOS CLM

Europa Laica

Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia

Federación Estatal de Foros por la Memoria
Foro por la Memoria de Castilla – La Mancha
Foro por la Memoria de Castilla y León
Foro por la Memoria de Córdoba
Foro por la Memoria de Huelva
Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid
Foro por la Memoria Democrática de la Carlota
Foro por la Memoria Democrática La Carlota

Foro por la Memoria Histórica y Valores Republicanos de Utrera

Fòrum de Tarragona per la Memòria
Fundación Anselmo Lorenzo de la CNT
Fundación Francisco Largo Caballero
Grupo Memorialista del Zenete y Comarca de Guadix

Iniciativa Galega pola Memoria

La Comuna, Asociación de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista

Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo.
Plataforma Construyendo ReDpública de Utrera
Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón

Plataforma Gambogaz de Sevilla

Plataforma Vasca contra los crímenes del franquismo

Red Roja

Secretaría de Memoria Democrática del PCE
Todos los Niños Robados Son También Mis Niños

 

 

Espacio Publicitario

Deja un comentario