La Coalició Compromís condemna l’escrupolositat amb què la institució exigeix retornar ajudes per valor de 7.875 euros a associacions sense ànim de lucre que treballen per a col·lectius desfavorits mentre atorga carta blanca al Partit Popular en la fiscalització d’uns comptes amb 446.000 euros de despeses sense acreditar.

26 de març de 2021

La Diputació d’Alacant li ha retirat a l’Associació de Dones Senegaleses Talatay Nder una subvenció per valor de 1.350 euros per realitzar fora de termini un taller de formació per a l’emprenedoria dirigida a dones d’origen africà residents a la província alacantina. També li ha reclamat 6.525 euros a l’Associació per a la Integració i Igualtat de Col·lectius (INTESOC) pels mateixos motius, en aquest cas tractant-se de dos cursos realitzats a Dolores i Benidorm per a persones desocupades.

La Diputació castiga a les organitzacions sense ànim de lucre per realitzar aquests cursos 20 dies després d’acabar el termini que marcava les condicions de la subvenció (1/10/19-29/10/20), temps assenyalat per la convocatòria d’ajudes i que va quedar greument afectat pel confinament. Els valencianistes han condemnat que a aquests col·lectius d’especial necessitat se’ls fiscalitze de tal forma mentre la institució està aprovant subvencions de centenars de milers d’euros sense garanties de fiscalització per a associacions empresarials, així com condonacions del pagament de l’impost d’activitat econòmica a empreses amb beneficis per damunt del milió d’euros.

La coalició valencianista ha criticat l’escrupolositat que la institució demostra en exigir retornar ajudes a col·lectius que treballen per a persones en risc d’exclusió social per un servei realitzat fora de termini, mentre la maquinària administrativa de la mateixa renúncia a fiscalitzar els comptes del grup del Partit Popular en les quals consta una despesa no acreditada d’acord a normativa per valor de 446.000 euros.

Gerard Fullana ha considerat que aquesta acció entra dins el marc de gestió que caracteritza a l’equip de govern de Carlos Mazón, hereu d’una determinada manera de fer política que no varia ni enmig d’una pandèmia. “La filosofia del zaplanisme la coneixem molt bé els alacantins i alacantines. Primer és el poder i primer és el partit. Acabem de perdonar fa uns pocs mesos quasi tres milions d’euros a les empreses que més facturen de la província Alacant, s’han ingressat quasi mig milió d’euros des de la institució al PP. Però als que més ho necessiten, els més febles, les associacions que es dediquen a ajudar a les persones els reclamen que retornen els diners si no compleixen estrictament les normes”, ha denunciat Fullana.

La Diputación de Alicante reclama las subvenciones otorgadas a asociaciones de mujeres africanas y a otros colectivos en riesgo de exclusión

La Coalición Compromís condena la escrupulosidad con que la institución exige devolver ayudas por valor de 7.875 euros a asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan para colectivos desfavorecidos mientras otorga carta blanca al Partido Popular en la fiscalización de unas cuentas con 446.000 euros de gastos sin acreditar.

26 de marzo de 2021

La Diputación de Alicante le ha retirado a la Asociación de Mujeres Senegalesas Talatay Nder la subvención por valor de 1.350 euros por realizar fuera de plazo un taller de formación para el emprendimiento dirigido a mujeres de origen africano residentes en la provincia alicantina. También le ha reclamado 6.525 euros a la Asociación para la Integración e Igualdad de Colectivos (INTESOC) por los mismos motivos, en este caso tratándose de dos cursos realizados en Dolores y Benidorm para personas desempleadas.

La Diputación castiga a las organizaciones sin ánimo de lucro por realizar estos cursos 20 días después de acabar el plazo que marcaba las condiciones de la subvención (1/10/19-29/10/20), tiempo señalado por la convocatoria de ayudas y que quedó gravemente afectado por el confinamiento. Los valencianistas han condenado que a estos colectivos de especial necesidad se les fiscalice de tal forma mientras la institución está aprobando subvenciones de cientos de miles de euros sin garantías de fiscalización para asociaciones empresariales, así como condonaciones del pago del impuesto de actividad económica a empresas con beneficios por encima del millón de euros.

La coalición valencianista ha criticado la escrupulosidad que la institución demuestra al exigir devolver ayudas a colectivos que trabajan para personas en riesgo de exclusión social por un servicio realizado fuera de plazo, mientras la maquinaria administrativa de la misma renuncia a fiscalizar las cuentas del grupo del Partido Popular en las que consta un gasto no acreditado acorde a normativa por valor de 446.000 euros.

Gerard Fullana ha considerado que esta acción entra dentro el marco de gestión que caracteriza al equipo de gobierno de Carlos Mazón, heredero de una determinada forma de hacer política que no varía ni en medio de una pandemia. “”, ha señalado el portavoz de Compromís en la Diputación. “La filosofia del zaplanismo la conocemos muy bien los alicantinos y las alicantinas. Primero es el poder y primero va el partido. Acabamos de perdonar hace apenas unos meses casi tres millones de euros a las empreses que más facturan de la provincia de Alicante, se ha ingresado casi medio millón de euros desde la institución al PP. Pero a los que más lo necesitan, a los más débiles, las asociaciones que se dedican a ayudar a las persones, se les reclama que devuelvan el dinero si no cumplen estrictamente las normes”, ha denunciado Fullana.

Deja un comentario