Espacio publicitario

El deute, que ascendeix ja a més de 50.000 milions, és considerada il·legítima per l’entitat
Decidim, ja que la situació d’infrafinançament estructural del poble valencià els ha abocat
a l’endeutament.

El poble valencià diu basta davant els constants retards en la reforma del sistema de
finançament, que el manté de manera indefinida com l’única regió pobra d’Europa que
paga a l’estat central com una rica. Quasi el 28% del pressupost valencià – el segon
major despesa després de sanitat – es dedica a l’amortització d’un deute contret a
causa d’un sistema d’infrafinançament injust, que fa que cada valencià reba 321 euros
menys dels rep la mitjana de l’estat espanyol. Aquesta situació insuportable s’assevera
en moments de crisis, en els quals es veu com un major agreujant pagar un deute contret
per la injustícia del sistema, en comptes d’utilitzar aqueixos recursos en l’increment de
personal mèdic (En el qual el territori valencià està per davall de la mitjana espanyola) o
en atenció social en una de les comunitats autònomes amb més pobresa. Al seu torn, el
dèficit fiscal s’eleva a entre 2000 i 6000 milions d’euros anuals, depenent del mètode
d’anàlisi utilitzada.

Per això, l’entitat ciutadana Decidim ha demanat hui en el Congrés dels Diputats que,
davant l’immobilisme enfront de la reforma del sistema de finançament, es condone els
50.000 milions d’euros de deute il·legítim perquè el govern valencià puga dedicar els
recursos que utilitza en la seua amortització per a polítiques de sanitat, educació i serveis
socials. Aquesta demanda coincideix amb l’efectuada pel portaveu de la Crida pel
Finançament, Antoni Infante: “Fan falta solucions concretes: Avaluació de la infra inversió
rebuda en els últims 121 anys, condonació del deute ilegitima contreta i destinar els
actuals recursos per a l’amortització del deute a finançament de la Generalitat”

La coordinadora de Decidim, Zahia Guidoum, ha declarat al Congrés “Hui, no hem vingut
ací a fer el gran al·legat nacionalista, que potser legítimament podia esperar-se d’una
entitat com la nostra. Hui hem vingut a generar empatia amb vostés. A explicar, que la
realitat del espolio valencià afecta greument a les persones més pobres valencianes, i per
tant, de l’estat espanyol. A explicar, que donar suport a una reforma del finançament autonòmic no és buscar privilegis, sinó una qüestió purament de drets socials. Al cap i a la
fi, vostés, què farien, amb un 28% més de pressupost?” Ha preguntat als diputats i
diputades presents a la sala. “Per això, demanem sense més, que fins que es reforme el
sistema autonòmic, la reforma del qual considerem urgent, s’allibere el nostre poble, de
la llosa de 50.000 milions d’euros, acumulada, il·legítimament. I així, almenys, poder
donar resposta a la gent que més ho necessita.”
A l’acte han assistit representants de PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís, Esquerra
Republicana, Demòcrates Valencians i CUP.

Valencianos piden en el Congreso de los Diputados la condonación de la deuda valenciana


La deuda, que asciende ya a más de 50.000 millones, es considerada ilegítima por la
entidad Decidim, ya que la situación de infrafinanciación estructural del pueblo valenciano
les ha abocado al endeudamiento.
El pueblo valenciano dice basta ante los constantes retrasos en la reforma del sistema de
financiación, que lo mantiene de forma indefinida como la única región pobre de Europa
que paga al estado central como una rica. Casi el 28% del presupuesto valenciano – el
segundo mayor gasto después de sanidad – se dedica a la amortización de una deuda
contraída a causa de un sistema de infrafinanciación injusto, que hace que cada
valenciano reciba 321 euros menos de los recibe la media del estado español. Esta
situación insoportable se asevera en momentos de crisis, en los cuales se ve como un
mayor agravante pagar una deuda contraída por la injusticia del sistema, en vez de utilizar
esos recursos en el incremento de personal médico (En el cual el territorio valenciano
está por debajo de la media española) o en atención social en una de las comunidades
autónomas con más pobreza. A su vez, el déficit fiscal se eleva a entre 2000 y 6000
millones de euros anuales, dependiendo del método de análisis utilizado.
Por ello, la entidad ciudadana Decidim ha pedido hoy en el Congreso de los Diputados
que, ante el inmovilismo frente a la reforma del sistema de financiación, se condone los
50.000 millones de euros de deuda ilegítima para que el gobierno valenciano pueda
dedicar los recursos que utiliza en su amortización para políticas de sanidad, educación y
servicios sociales. Esta demanda coincide con la efectuada por el portavoz de la Crida pel
Finançament, Antoni Infante: “Hacen falta soluciones concretas: Evaluación de la infra
inversión recibida en los últimos 121 años, condonación de la deuda ilegitima contraída y
destinar los actuales recursos para la amortización de la deuda a financiación de la
Generalitat”
La coordinadora de Decidim, Zahia Guidoum, ha declarado al Congreso “Hoy, no hemos
venido aquí a hacer el gran alegato nacionalista, que quizá legítimamente pudiera
esperarse de una entidad como la nuestra. Hoy hemos venido a generar empatía con
ustedes. A explicar, que la realidad del espolio valenciano afecta gravemente a las
personas más pobres valencianas, y por ende, del estado español. A explicar, que apoyar
una reforma de la financiación autonómica no es buscar privilegios, sino una cuestión
puramente de derechos sociales. Al fin y al cabo, ustedes, ¿qué harían, con un 28% más
de presupuesto?”. Ha preguntado a los diputados y diputadas presentes en la sala. “Por eso, pedimos sin más, que hasta que se reforme el sistema autonómico, cuya reforma
consideramos urgente, se libere a nuestro pueblo, de la losa de 50.000 millones de
euros, acumulada, ilegítimamente. Y así, al menos, poder dar respuesta a la gente que
más lo necesita.”
Al acto han asistido representantes de PSPV-PSOE, Unidas Podemos, Compromís,
Esquerra Republicana, Demòcrates Valencians y CUP.

Espacio Publicitario

Deja un comentario