Espacio publicitario

Els governs central i de la Generalitat s’han omplert la boca les darreres setmanes
parlant de l’anomenada «transició ecològica» per a la que diuen que serviran, entre
d’altres, els fons europeus Next Generation. Però, l’hora dels fets, el 3 d’agost,
Goivern i Generalitat han pactat l’ampliació de l’aeroport del Prat en contra de
l’opinió unànime dels col·lectius ecologistes i contradient, fins i tot, els recents
informes de la mateixa Comissió Europea que parlen d’un grau de destrucció del
Delta del Llobregat inadmissible i que s’hauria de pal·liar durant els propers anys.
Abans de l’arribada de la Covid l’ampliació de l’aeroport del Prat no era en cap cas objecte
de debat. Tot el contrari. El que estava en qüestió era el volum desmesurat de turistes que
estava rebent Barcelona i que resultava incompatible en diverses qüestions amb la
qualitat de vida dels i de les seves habitants. I un dels principals temes de debat social a
nivell mundial era i és (tot i que sembla que per a alguns hagi desaparegut amb la Covid)
el canvi climàtic i els danys sobre el medi ambient de dècades de destrucció capitalista.
Es deia, i ara està encara més vigent, que estem ja al temps de descompte per tal que el
canvi climàtic pugui ser parcialment reversible i evitar o reduir un augment dràstic de les
seves conseqüències en forma de desequilibris al medi que poden generar: fenòmens
meteorològics destructius, grans sequeres, inundacions, incendis, extinció de més
espècies, creixement del nivell del mar i desaparició d’illes i zones costaneres, augment
del risc de patir pandèmies i plagues, etc.
Justament en aquell context pre-covid la Comissió Europea va fer públics uns informes en
que criticava la gestió que se n’havia fet de l’anterior ampliació de l’aeroport del Prat.
Aleshores, les diferents administracions públiques es van comprometre a dur a terme una
sèrie de mesures compensatòries al Delta del Llobregat i als seus espais naturals que,
segons els informes de la CE no s’han realitzat. Els informes també parlen d’una situació
límit d’aquests espais naturals i de la importància de mesures de preservació i potenciació
dels mateixos atesa la seva importància per a l’ecosistema de la zona. Doncs bé, la
resposta del govern «més progressista» i del «d’esquerres i republicà» (ambdós també
s’autodenominen ecologistes) és una altra ampliació de l’aeroport que està absolutament
allunyada dels interessos de la població del territori i que només respon i es justifica amb
interessos purament especulatius.
Fa uns mesos van sortir a fer pressió a favor de l’ampliació de l’aeroport unes 200 entitats
encapçalades per constructores, bancs i l’accionariat d’Aena amb arguments poc precisos
basats en increments de PIB (com si l’ampliació generés activitat turística per si mateixa i
com si aquesta no tingués límits ni conseqüències per a la ciutat de Barcelona ni per al
medi ambient). Recentment han estat més de 300 les entitats en contra, citant els
informes esmentats de la Comissió Europea i d’altres sobre les greus conseqüències
ambientals que podria tenir aquesta ampliació com ara el de l’Agència de
Desenvolupament Urbà, Barcelona Regional, que estima que l’ampliació de l’aeroport del
Prat incrementarà, com a mínim, un 33% les emissions de CO₂. També denuncien que fa

més de 20 anys que s’incompleixen els acords que es van realitzar amb l’ampliació de la
T1 del Prat.
És curiós veure com, entre els grups municipals que conformen l’Ajuntament del Prat i que
estan en contra de l’ampliació de manera unànime, estiguin els que s’han mostrat
favorables fora del municipi com C’s o, encara pitjor i més hipòcrita, els que formen part
dels governs que s’han mostrat favorables a l’ampliació, com són PSC i ERC.

ICV i l’Ajuntament: responsables de dècades de destrucció del medi
L’actual govern del Prat és formalment d’En Comú-Podem amb el PSC, però hi té un pes
determinant ICV que ha governat el municipi durant més de 30 anys. Actualment es
posicionen en contra de l’ampliació de l’aeroport, però en són responsables directes de la
destrucció que ja ha patit el territori durant les darreres dècades. L’any 1994 l’Ajuntament
del Prat va signar, juntament amb el de Barcelona, l’anomenat “Pla Delta”, un conveni
acordat amb el Ministerio de Obras Públicas, la Generalitat i la Mancomunitat de municipis
de l’àrea metropolitana que l’entitat ecologista DEPANA defineix com: «Un conjunt d’obres
que no només van afectar greument els ecosistemes del delta del Llobregat, sinó que es
va convertir en tot un model per la destrucció del territori. Aquest pla, un gran desgavell
ecològic contra el Delta, una zona humida d’importància internacional.» El Pla Delta
incloïa:

 • Desviament del riu Llobregat, cap al sud 2,5 km, entrant en part de la Reserva Natural
  Parcial de la Ricarda – Ca L’Arana i destruint totalment la zona de la Podrida, i les
  jonqueres de Cal Tet.
 • Ampliació del Port, en l’anterior espai, on s’ubicarà la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL),
  que va multiplicar per 3 la seva superfície. Aquesta ampliació va suposar la desaparició
  del 40% de tota la població de corriol camanegre.
 • Ampliació de l’aeroport, construcció de la tercera pista, paral·lela al mar i a uns 1300
  metres de la pista principal, una nova terminal, centres logístics, etc. (duplicant la
  superfície del mateix), amb la desaparició del canyissar del Pas de les Vaques on criava
  l’última parella d’arpella al Delta, la zona de salicornars, erms i bases de la Volateria i part
  de la ZEPA de la Ricarda i el Remolar, am la tala de 14.000 pins d’un hàbitat d’interès
  prioritari per la UE.
 • Carreteres vàries, accessos viaris i ferroviaris (autovia del Baix, Pota Sud, etc.).
  Cal pla de lluita veïnal amb el màxim de suports
  El manifest signat per 300 entitats mostra l’ampli rebuig, no només veïnal sinó social, que
  genera l’ampliació de l’aeroport. Ara, cal traslladar això als carrers amb la convocatòria
  (prou àmplia i amb prou difusió) de mobilitzacions en contra de l’ampliació.
  El Prat té una tradició important de lluites veïnals (contra el desviament del riu, dels i de
  les veïnes de Sant Cosme contra el narcotràfic o per habitatges dignes) i la causa d’ara és
  prou important com per tornar a sortir a lluitar. No pot ser que, mentre es destrueixen
  milers de llocs de treball aquí al costat (tancament de la Nissan, per exemple) i es permeti

una desertització industrial enlloc de nacionalitzar les empreses que tanquen i fer un
veritable pla de reindustrialització amb la transformació ecològica que tothom coincideix a
dir que cal, es vulgui seguir basant l’economia en un turisme que ja ha arribat als límits de
la sostenibilitat per a la ciutat de Barcelona i per a l’entorn natural del territori.
La lluita per la defensa del medi natural comença aquí al costat. Ni un pam més!! No a
l’ampliació de l’aeroport! Per la preservació i regeneració dels espais naturals del Delta del
Llobregat. Per un veritable pla públic de reindustrialització sostenible al servei de la gent
del territori i no de les grans empreses.
El Prat de Llobregat
Pedro Mercadé
Lluita Internacionalista
LI – LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA ÉS DESTRUIR EL DELTA? NO A L’AMPLIACIÓ DE
L’AEROPORT DEL PRAT! (luchainternacionalista.org)

¿La transición ecológica es destruir el Delta?
¡No a la ampliación del Aeropuerto del Prat!

Los gobiernos central y de la Generalitat se han llenado la boca las últimas
semanas hablando de la llamada «transición ecológica» para la que dicen que
servirán, entre otras cuestiones, los fondos europeos Next Generation. Pero, en los
hechos, el 3 de agosto, Gobierno central y Generalitat han pactado la ampliación del
aeropuerto del Prat contra la opinión unánime de los colectivos ecologistas y
contradiciendo, incluso, los recientes informes de la propia Comisión Europea que
hablan de un grado de destrucción del Delta del Llobregat inadmisible y que se
debería paliar durante los próximos años.
Antes de la llegada del Covid la ampliación del aeropuerto del Prat no era en ningún caso
objeto de debate. Todo lo contrario. Lo que estaba en cuestión era el volumen
desmesurado de turistas que estaba recibiendo Barcelona y que resultaba incompatible
en varias cuestiones con la calidad de vida de sus habitantes. Y uno de los principales
temas de debate social a nivel mundial era y es (aunque parece que para algunos haya
desaparecido con el Covid) el cambio climático y los daños sobre el medio ambiente de
décadas de destrucción capitalista. Se decía, y ahora está aún más vigente, que estamos
ya en el tiempo de descuento para que el cambio climático pueda ser parcialmente
reversible y evitar o reducir un aumento drástico de sus consecuencias en forma de
desequilibrios en el medio que pueden generar: fenómenos meteorológicos destructivos,
grandes sequías, inundaciones, incendios, extinción de más especies, crecimiento del
nivel del mar y desaparición de islas y zonas costeras, aumento del riesgo de sufrir
pandemias y plagas, etc.
Justamente en aquel contexto pre-Covid, la Comisión Europea hizo públicos unos
informes en los que criticaba la gestión que se había hecho de la anterior ampliación del
aeropuerto del Prat. Entonces, las diferentes administraciones públicas se
comprometieron a llevar a cabo una serie de medidas compensatorias en el Delta del
Llobregat y en sus espacios naturales que, según los informes de la CE no se han
realizado. Los informes también hablan de una situación límite de estos espacios
naturales y de la importancia de medidas de preservación y potenciación de los mismos
dada su importancia para el ecosistema de la zona. Pues bien, la respuesta del gobierno
«más progresista» y del «de izquierdas y republicano» (ambos también se autodenominan
ecologistas) es otra ampliación del aeropuerto que está absolutamente alejada de los
intereses de la población del territorio y que sólo responde y se justifica con intereses
puramente especulativos.
Hace unos meses salieron a presionar a favor de la ampliación del aeropuerto unas 200
entidades encabezadas por constructoras, bancos y el accionariado de Aena con
argumentos poco precisos basados en incrementos de PIB (como si la ampliación
generara actividad turística por sí misma y como si ésta no tuviera límites ni
consecuencias para la ciudad de Barcelona ni para el medio ambiente). Recientemente
han sido más de 300 las entidades en contra, citando los informes mencionados de la
Comisión Europea y otros sobre las graves consecuencias ambientales que podría tener
esta ampliación como el de la Agencia de Desarrollo Urbano, Barcelona Regional, que
estima que la ampliación del aeropuerto del Prat incrementará, como mínimo, un 33% las
emisiones de CO₂. También denuncian que hace más de 20 años que se incumplen los
acuerdos que se realizaron con la ampliación de la T1 del Prat.

Es curioso ver cómo, entre los grupos municipales que conforman el Ayuntamiento del
Prat y que están en contra de la ampliación de manera unánime, están los que se han
mostrado favorables fuera del municipio como C ‘s o, aún peor y más hipócrita, los que
forman parte de los gobiernos que se han mostrado favorables a la ampliación, como son
PSC y ERC.

ICV y el Ayuntamiento: responsables de décadas de destrucción del medio
El actual gobierno del Prat es formalmente de En Comú-Podem con el PSC, pero tiene un
peso determinante ICV que ha gobernado el municipio durante más de 30 años.
Actualmente se posicionan en contra de la ampliación del aeropuerto, pero son
responsables directos de la destrucción que ya ha sufrido el territorio durante las últimas
décadas. En 1994 el Ayuntamiento del Prat firmó, junto con el de Barcelona, el llamado
«Plan Delta», un convenio acordado con el Ministerio de Obras Públicas, la Generalitat y la
Mancomunidad de municipios del área metropolitana que la entidad ecologista DEPANA
define como: «un conjunto de obras que no sólo afectaron gravemente los ecosistemas
del delta del Llobregat, sino que se convirtió en todo un modelo para la destrucción del
territorio. Este plan es un gran desbarajuste ecológico contra el Delta, una zona húmeda
de importancia internacional.» El Plan Delta incluía:

 • Desvío del río Llobregat, hacia el sur 2,5 km, entrando en parte de la Reserva Natural
  Parcial de la Ricarda – Ca La Arana y destruyendo totalmente la zona de la Podrida, y los
  juncales de Cal Tet.
 • Ampliación del Puerto, en el anterior espacio, donde se ubicará la Zona de Actividades
  Logísticas (ZAL), que multiplicó por 3 su superficie. Esta ampliación supuso la
  desaparición del 40% de toda la población de chorlitejo patinegro.
 • Ampliación del aeropuerto, construcción de la tercera pista, paralela al mar y a unos
  1300 metros de la pista principal, una nueva terminal, centros logísticos, etc. (Duplicando
  la superficie del mismo), con la desaparición del carrizal del Paso de las Vacas donde
  criaba la última pareja de aguilucho en el Delta, la zona de salicorniares, baldíos y bases
  de la Volatería y parte de la ZEPA de la Ricarda y el Remolar, am la tala de 14.000 pinos
  de un hábitat de interés prioritario para la UE.
 • Carreteras varias, accesos viarios y ferroviarios (autovía del Baix, Pata Sur, etc.).
  Por un plan de lucha vecinal con el máximo de apoyos
  El manifiesto firmado por 300 entidades muestra el amplio rechazo, no sólo vecinal sino
  social, que genera la ampliación del aeropuerto. Ahora, hay que trasladarlo a las calles
  con la convocatoria (bastante amplia y con suficiente difusión) de movilizaciones en contra
  de la ampliación.
  El Prat tiene una tradición importante de luchas vecinales (contra el desvío del río, de los
  y las vecinas de San Cosme contra el narcotráfico o por viviendas dignas) y la causa de
  ahora es lo suficientemente importante como para volver a salir a luchar. No puede ser
  que, mientras se destruyen miles de puestos de trabajo aquí al lado (cierre de la Nissan,
  por ejemplo) y se permita la desertización industrial en lugar de nacionalizar las empresas
  que cierran y hacer un verdadero plan de reindustrialización con la transformación

ecológica que todos coinciden en que es necesario, se quiera seguir basando la
economía en un turismo que ya ha llegado a los límites de la sostenibilidad para la ciudad
de Barcelona y para el entorno natural del territorio.
¡La lucha por la defensa del medio natural comienza aquí al lado!
¡¡Ni un palmo más !! ¡No a la ampliación del aeropuerto!
¡Por la preservación y regeneración de los espacios naturales del Delta del Llobregat!
!Por un verdadero plan público de reindustrialización sostenible al servicio de la gente del
territorio y no de las grandes empresas!

El Prat de Llobregat
Pedro Mercadé
Lucha Internacionalista
LI – LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA ES DESTRUIR EL DELTA? NO A LA AMPLIACIÓN
DEL AEROPUERTO DEL PRAT! (luchainternacionalista.org)

Espacio Publicitario

Deja un comentario