Espacio publicitario

El diputat del àrea ha reconegut estes xifres a les preguntes del portaveu de Compromís en la sessió de control del plenari d’este dimecres. Fullana: «Les xifres són irrisòries, el pla Planifica només està executant poc més del 5% de les obres previstes a poc més d’un any perquè acabe la legislatura. La Diputació està segrestada per la campanya permanent de Carlos Mazón».

PP i Ciudadanos es neguen a introduir en la seua moció en defensa de l’agricultura valenciana un compromís per demanar que es revise el tractat d’importació de les taronges de Sudàfrica que perjudica un sector que representa el 38% d’importacions agrícoles valencianes.

2 de febrer de 2022

Quantes obres del Pla Planifica estan en execució amb data 2 de febrer de 2022? Quantes obres han completat el procés d’adjudicació? Estes són algunes de les preguntes al voltant del Pla Planifica que el portaveu de Compromís en la Diputació d’Alacant havia registrat amb motiu de la sessió plenària de hui. Tot i que la majoria de qüestions s’han respost a mitges, s’ha conegut la dada que situa també aquest pla en la cua de projectes encallats de l’administració de Carlos Mazón. Segons les dades oficials, d’un total de 292 obres del pla només 18 es troben en l’actualitat en execució (iniciades) i només cinc s’haurien acabat. A més, es dóna el cas que quasi amb tota probabilitat la majoria de les obres en marxa no les han executades la pròpia administració provincial.

Les xifres xoquen frontalment amb el que PP i Ciudadanos van anunciar a principis de legislatura en un acte de presentació. Aleshores es va vendre el pla com el gran projecte de xoc per a la legislatura que durant la pandèmia seria l’aposta central d’infraestructures de la Diputació. Aquest acte va tenir un cost de 12.000 euros. Després de dos anys i mig d’inici de legislatura l’execució del pla se situa en poc més del 5% i se centra en obres avançades pels mateixos ajuntaments.

Compromís ha anunciat que davant la informació només parcial que s’ha oferit hui demanarà reposta per escrit per dur a terme un informe concret. Compromís ha destacat que aquest fet no és nou, se suma al «desastre» en la gestió de les ajudes de la DANA que van arribar amb dos anys de retard; de les subvencions pel tancament d’empreses per la covid que s’han pagat un any més tard; o dels plans d’inversió sostenible anomenats «Más Cerca» que es van aprovar amb un any de demora respecte a altres plans similars d’altres diputacions.

El portaveu de Compromís en la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana, ha destacat que «Les xifres són irrisòries, el pla Planifica només està executant poc més del 5% de les obres previstes a poc més d’un any perquè acabe la legislatura. La Diputació està segrestada per la campanya permanent de Carlos Mazón». Fullana ha acusat el zaplanisme d’«haver tornat per fer el mateix que han fet sempre, usar les institucions al seu servei». A més, el portaveu de Compromís ha demanat, «PP i Ciudadanos deixen d’usar la Diputació com a trinxera i es dediquen a gestionar».

PP i Ciudadanos es neguen a incloure el suport als cítrics valencians en una moció de defensa de l’agricultura

Durant el plenari també es debatia una moció presentada pels del Partit Popular i de Ciudadanos de defensa del sector agrari. Compromís ha advertit que moltes de les propostes de la moció estaven ja aprovades o en tràmits. Tot i això, el grup valencianista havia acceptat votar a favor si s’incloïa un punt pel qual tots els grups polítics de la Diputació demanaren conjuntament revisar el tractat d’importació de taronges de Sudàfrica aprovat l’any 2016 i que s’ha traduït en dotzenes de milions d’euros de dèficit pel sector. Dit acord va tirar endavant amb el beneplàcit dels eurodiputats del PP i l’abstenció dels del PSOE.

Tant el Partit Popular com Ciudadanos s’han negat a incloure este punt en la moció, rebutjant l’esmena del grup Compromís. «Hui es neguen a incloure una mesura de protecció per als cítrics valencians, que representen el 38% de les importacions agrícoles valencianes. Queden vostés evidenciats i no donarem suport a aquesta moció si no inclou la defensa explícita a la taronja valenciana».

La Diputación de Alicante solo está ejecutando 18 de las 292 obras previstas en el plan estrella de la legislatura

La Diputación de Alicante ha reconocido estas cifras a las preguntas del portavoz de Compromís en la sesión de control del pleno de esta miércoles. Fullana: «Las cifras son irrisorias, el plan Planifica está ejecutando poco más del 5% de las obras previstas a poco más de un añde finalizar la legislatura. La Diputación está secuestrada por la campaña permanente de Carlos Mazón».

PP y Ciudadanos se niegan a introducir en su mociósobre la defensa de la agricultura valenciana un compromiso para pedir que se revise el tratado de importación de las naranjas de Suráfrica que perjudica un sector que representa el 38% de importaciones agrícolas valencianas.

2 d febrero de 2022

¿Cuántas obras del Plan Planifica están en ejecución a fecha de 2 de febrero de 2022? ¿Cuántas obras han completado el proceso de adjudicación? Estas son algunas de las preguntas alrededor del Plan Planifica que el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante había registrado con motivo de la sesión plenaria de hoy. A pesar de que la mayoría de cuestiones se han respondido a medias, se ha conocido el dato que sitúa también este plan en la cola de proyectos atascados por la administración de Carlos Mazón. Según los datos oficiales, de un total de 292 obras del plan solo 18 se encuentran en la actualidad en ejecución (iniciadas) y solo cinco se habrían acabado. Además, se da el caso que casi con toda probabilidad la mayoría de las obras en marcha no las ha ejecutado la propia administración provincial.

Las cifras chocan frontalmente con aquello que PP y Ciudadanos anunciaron a principios de legislatura en un acto de presentación. Entonces se vendió el plan como el gran proyecto de choque para la legislatura que durante la pandemia sería la apuesta central de infraestructuras de la Diputación. Este acto tuvo un coste de 12.000 euros. Después de dos años y medio del inicio de la legislatura la ejecución del plan se sitúa en poco más del 5% y se centra en obras avanzadas por los mismos ayuntamientos.

Compromís ha anunciado que ante la información solo parcial que se ha ofrecido hoy pedirá repuesta por escrito para llevar a cabo un informe concreto. Compromís ha destacado que este hecho no es nuevo, se suma al «desastre» en la gestión de las ayudas de la DANA que llegaron con dos años de retraso; de las subvenciones por el cierre de empresas por la covid que se han pagado un año más tarde; o de los planes de inversión sostenible, llamado «Más Cerca», aprobado con un año de demora respecto a otros planes similares de otras diputaciones.

El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha destacado que «Las cifras son irrisorias, el plan Planifica está ejecutando poco más del 5% de las obras previstas a poco más de un añpara finalizar la legislatura. La Diputación está secuestrada por la campaña permanente de Carlos Mazón». Fullana ha acusado al zaplanismo de «haber vuelto para hacer lo mismo que han hecho siempre, usar las instituciones a su servicio». Además, el portavoz de Compromís ha pedido «PP y Ciudadanos dejan de usar la Diputación como trinchera y se dediquen a gestionar».

PP y Ciudadanos se niegan a incluir el apoyo a los cítricos valencianos en su moción de defensa de la agricultura

Durante el pleno también se debatía una moción presentada por Partido Popular y Ciudadanos en defensa del sector agrario. Compromís ha advertido que muchas de las propuestas de la moción estaban ya aprobadas o en trámites. Aún así, el grupo valencianista había aceptado votar a favor si se incluía un punto por el cual todos los grupos políticos de la Diputación pidieran conjuntamente revisar el tratado de importación de naranjas de Suráfrica aprobado en 2016 y que se ha traducido en docenas de millones de euros de déficit por el sector. Dicho acuerdo salió adelante con el beneplácito de los eurodiputados del PP y la abstención de los del PSOE.

Tanto PP cómo C’s se han negado a incluir este punto en la moción, rechazando la enmienda del grupo Compromís. «Hoy se niegan a incluir una medida de protección para los cítricos valencianos, que representan el 38% de las importaciones agrícolas valencianas. Quedan ustedes evidenciados y no apoyaremos esta moción si no incluye la defensa explícita en la naranja valenciana”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario