Espacio publicitario

Mulet “ La Generalitat no hauria de sostindre a Aurelio Martínez un segon més al capdavant de l’Autoritat Portuària”

L’Advocacia de l’Estat demostra el cúmul d’irregularitats en la permuta de Port València a Boluda.

València 1 de març de 2022. El “pelotazo” ordit des de l’Autoritat Portuària de València, mitjançant una permuta per a beneficiar a Vicente Boluda, investigat l’actualitat per la Fiscalia Anticorrupció, queda més que demostrat per la pròpia Advocacia General de l’Estat en un extens informe que després d’una desena d’intents ha pogut aconseguir el senador de Compromís, Carles Mulet.

La fallida permuta aprovada per l’Autoritat Portuària de València (APV), de la concessió de les drassanes sense ús d’Unió Naval València, per altres terrenys de 4.700 metres a Boluda Corporación Marítima es degué anul·lar davant els contundents informes de l’Advocacia de l’Estat, els quals apuntaven estava plagat d’errors greus i els abastos d’aquestes decisions estan sent investigats per la Fiscalia Anticorrupció. L’ operació es va promoure per part de l’ APV per a poder continuar amb el polèmic projecte de l’ampliació nord del Port de València.

Alguns mitjans com El Diario.es Comunitat Valenciana venien informat d’aquests fets, però fins hui ningú havia pogut aconseguir l’informe de l’Advocacia de l’Estat, el mateix Aurelio Martínez, president de l’Autoritat Portuària, no havia facilitat còpia ni als mitjans ni als membres del Consell d’administració. Mulet havia vingut exigint d’acord amb la prerrogatives dels membres de les Corts Generals en la seua funció de fiscalització del Govern, còpia d’aquest informe, i fins a 10 vegades des de l’executiu s’havia vetat aquesta documentació (aportant informes que res tenien a veure amb el sol·licitat). Ara, usant el Portal del Transparència de l’Administració General de l’Estat, ha pogut accedir a aquest, en el qual queda clar a manera de conclusió :

Primera.- Sense perjudici de la seua incorrecció, l’assistència del vocal representant de l’Associació Valenciana d’Empresaris (Vicent Boluda, el propi beneficiat per la permuta) al Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València celebrat el 22 de juny de 2018, existint conflicte d’interessos, no té per si mateixa transcendència invalidant. ( tocaria analitzar no obstant això fins que punt la seua presència i vot podria ser determinant per a aconseguir el seu propi benefici)

Segona.- L’Autoritat Portuària de València no va procedir regularment, ja que degué realitzar, a través dels seus serveis competents, les actuacions necessàries per a comprovar el compliment per la societat Unió Naval de València, S. a. de la seua obligació de conservar les obres i instal·lacions en bon estat, així com per a comprovar que l’activitat que es realitzava en la concessió es corresponia amb l’objecte d’aquesta segons el títol concessional

Tercera.- L’acord del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València pel qual es va disposar el pagament de la indemnització deguda pel rescat a una entitat diferent de la que va ser titular de la concessió extingida per aqueixa causa sense seguir la tramitació indicada en el fonament jurídic IV, apartat A), del present informe no és conforme a Dret.

Quarta.- L’acord del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València pel qual es va disposar l’atorgament, en substitució de la concessió concedida per rescat i com a pagament de la indemnització derivada d’aquest, d’una concessió d’objecte diferent de la distingida per aquesta causa sense seguir la tramitació indicada en fonament jurídic IV, apartat B), del present informe no és conforme a Dret.

Per al portaveu de Compromís al Senat, “ és molt greu tot el que va desgranant l’informe de l’Advocacia de l’Estat, una entitat com l’APV no pot dedicar-se a aquesta mena de jocs foscos per a beneficiar de manera tan descarada a un propi vocal del seu consell. Mantindre a Martínez al capdavant de l’APV és una temeritat que no ens podem permetre, sempre que hem exigit al Govern medie per a fer possible el nomenament d’una persona impol·luta i que genere confiança, Madrid sempre ens contesta que és competència exclusiva de la Generalitat i no pensa immiscir-se, per això, entenem, que el M.H president de la Generalitat ha de fer ja el pas, cessar a Martínez i nomenar una persona de consens i sobre la qual no existisquen dubtes”.

Mulet ha reiterat que la falta de transparència de les autoritats portuàries, especialment de la de València “ estem davant un cas gravíssim, que han intentat per tots els mitjans silenciar i ocultar, Aurelio Martínez està en la corda fluixa, la pròpia Advocacia de l’Estat deixa clar el niu d’irregularitats ( que podrien derivar en greus delictes), mantindre a aquesta polèmica persona en el càrrec és una temeritat, i no actuar ja, pot ser que després siga tard per a mostrar distàncies”

Mulet “ La Generalitat no debería sostener a Aurelio Martínez un segundo más al frente de la Autoridad Portuaria”

La Abogacía del Estado demuestra el cúmulo de irregularidades en la permuta de Port València a Boluda.

València 1 de marzo de 2022. El pelotazo urdido desde la Autoridad Portuaria de València, mediante una permuta para beneficiar a Vicente Boluda, investigado la actualidad por la Fiscalía Anticorrupción, queda más que demostrado por la propia Abogacía General del Estado en un extenso informe que después de una decena de intentos ha podido conseguir el senador de Compromís, Carles Mulet.

La fallida permuta aprobada por la Autoridad Portuaria de València (APV), de la concesión de los astilleros sin uso de Unión Naval Valencia, por otros terrenos de 4.700 metros a Boluda Corporación Marítima se debió anular ante los contundentes informes de la Abogacía del Estado, los cuales apuntaban estaba plagado de errores graves y los alcances de estas decisiones están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción. La chapucera operación se promovió por parte de la APV para poder continuar con el polémico proyecto de la ampliación norte del Port de València.

Algunos medios como El Diario.es Comunitat Valenciana venían informado de estos hechos, pero hasta la fecha nadie había podido conseguir el informe de la Abogacía del Estado, el propio Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria, no había facilitado copia ni a los medios ni a los miembros del Consejo de administración. Mulet había venido exigiendo de acuerdo a la prerrogativas de los miembros de las Cortes Generales en su función de fiscalización del Gobierno, copia de este informe, y hasta 10 veces desde el ejecutivo se había vetado esta documentación (aportando informes que nada tenían que ver con el solicitado). Ahora, usando el Portal del Transparencia de la Administración General del Estado, ha podido acceder al mismo, en el cual queda claro a modo de conclusión :

Primera.- Sin perjuicio de su incorrección, la asistencia del vocal representante de la Asociación Valenciana de Empresarios (Vicent Boluda, el propi beneficiado por la permuta) al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia celebrado el 22 de junio de 2018, existiendo conflicto de intereses, no tiene por sí misma transcendencia invalidante. ( tocaría analizar no obstante hasta que punto su presencia y voto podría ser determinante para conseguir su propio beneficio)

Segunda.- La Autoridad Portuaria de Valencia no procedió regularmente, ya que debió realizar, a través de sus servicios competentes, las actuaciones necesarias para comprobar el cumplimiento por la sociedad Unión Naval de Valencia, S.A. de su obligación de conservar las obras e instalaciones en buen estado, así como para comprobar que la actividad que venía realizándose en la concesión se correspondía con el objeto de ésta según el título concesional

Tercera.- El acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se dispuso el pago de la indemnización adeudada por el rescate a una entidad distinta de la que fue titular de la concesión extinguida por esa causa sin seguir la tramitación indicada en el fundamento jurídico IV, apartado A), del presente informe no es conforme a Derecho.

Cuarta.- El acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se dispuso el otorgamiento, en sustitución de la concesión concedida por rescate y como pago de la indemnización derivada de éste, de una concesión de objeto distinto de la distinguida por dicha causa sin seguir la tramitación indicada en fundamento jurídico IV, apartado B), del presente informe no es conforme a Derecho.

Para el portavoz de Compromís en el Senado, “ es muy grave todo lo que va desgranando el informe de la Abogacía del Estado, una entidad como la APV no puede dedicarse a este tipo de chanchullos cutres para beneficiar de manera tan descarada a un propio vocal de su consejo. Mantener a Martínez al frente de la APV es una temeridad que no nos podemos permitir, siempre que hemos exigido al Gobierno medie para hacer posible el nombramiento de una persona impoluta y que genere confianza, Madrid siempre nos contesta que es competencia exclusiva de la Generalitat y no piensa inmiscuirse, por ello, entendemos, que el M.H presidente de la Generalitat ha de dar ya el paso, cesar a Martínez y nombrar a una persona de consenso y sobre la cual no existan dudas”.

Mulet ha reiterado que la falta de trasparencia de las autoridades portuarias, en especial de la de València “ estamos ante un caso gravísimo, que han intentado por todos los medios silenciar y ocultar, Aurelio Martínez está en la cuerda floja, la propia Abogacía del Estado deja claro el nido de irregularidades ( que podrían derivar en graves delitos), mantener a esta polémica persona en el cargo es una temeridad, y no actuar ya, puede que después sea tarde para mostrar distancias”

Espacio Publicitario

Deja un comentario