Espacio publicitario

Compromís insisteix en rearmar el cos tècnic de la Diputació d’Alacant en la setmana en què el plenari provincial debatrà la moció conjunta de la coalició i el PSPV-PSOE denunciant la baixa execució inversora de l’ens i la planificació inadequada de les inversions, més centrades en propulsar la figura del president que en facilitar l’arribada als municipis dels recursos públics.

4 d’abril de 2022

On estan els 5.000 llocs de treball que van prometre PP i C’s fa dos anys quan es va presentar el Pla Planifica? En aquell moment, el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, prometia, en una roda de premsa organitzada a Xixona amb una despesa de 12.000 euros i davant dotzenes d’alcaldes i alcaldesses, que les 292 obres del Pla Planifica suposarien un paquet històric d’inversió pública que crearia una xarxa d’ocupació per a combatre els efectes de la pandèmia.

Sols 6 de les obres promeses del Pla Planifica han sigut acabades des de que es va encetar el pla estratègic de la legislatura i que de moment s’ha traduït en un grapat de titulars anunciants milionades de diners i poc més. Compromís denuncia que dels llocs de treball promesos, sols s’han pogut crear al voltant de 100, és a dir, sols un 2% dels 5.000 que es van prometre, d’acord a les dades facilitades per la pròpia Diputació. 

“Fa dos anys el senyor Mazón va anunciar a bombo i platerets, com tot el que anuncia i en una roda de premsa que va costar 12.000 euros, que anava a crear 5.000 llocs de treball amb més de 300 obres per a lluitar contra la crisi de la Covid dins del pla Planifica” ha recordat el portaveu valencianista a la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana.

“Dos anys després”, ha continuat, “d’aquestes quasi 300 obres sols s’han acabat 6 i no s’han creat més de 100 llocs de treball. En definitiva, és continuisme respecte al caos que hem viscut amb les ajudes a la DANA, respecte a la falta de capacitat d’inversió on sols es gestiona el 24% de les inversions que es prometen i, al final, el que passa és que haver convertit la Diputació en un aparador d’anuncis complica la vida als tècnics que sí intenten traure endavant aquests treballs, el que fa el senyor Mazón és reparcel·lar els anuncis per a guanyar en popularitat i el que realment aconsegueix és una acumulació de treball impossible de traure endavant pels tècnics de la Diputació”. 

Més tècnics i menys promeses

La denuncia de Compromís sobre l’incompliment de Mazón coincideix en la setmana que el plenari debatrà una moció dels valencianistes i el PSPV-PSOE reclamant que el Partit Popular aparte de la gestió a Carlos Mazón i trie un dirigent que gestione més amb els peus a la terra que a cop d’anunci.

En aquest sentit, els valencianistes assenyalen que és tan irreal el pla presentat per C’s i PP que les xifres de treball promeses superen en 2.000 llocs de treball els càlculs d’ocupació directa d’un dels projectes privats internacionals més grans ara mateix de la Comunitat Valenciana, com és la megafactoria europea de bateries elèctriques de Volkswagen a la província de València.

Així mateix, els grups de l’oposició reclamaran el proper dimecres al plenari no tan sols una planificació adequada defugint de l’objectiu partidista de Mazón, sinó també l’increment del cos tècnic de l’ens provincial per a donar-li una espenta al Planifica que redunde en el desenvolupament dels pobles alacantins.

Actualment, del Planifica, les dades facilitades des del Departament d’Obres mostren que de les 292 obres promeses, sols han estat acabades 6 i cap d’elles ha sigut duta endavant per la Diputació, sinó que han estat assumides pels Ajuntaments. Les dades, a més, mostren que els ajuntaments estan fent el seu treball mentre que la Diputació té abandonat el projecte. Ara mateix, els ajuntaments en tenen 36 en fase de contractació de les 144 programades pels municipis, i la Diputació sols en té 2 de les 148 de les que es va responsabilitzar.

El Planifica ha creado solo el 2% de los puestos de trabajo que prometió Mazón para paliar la crisis de la COVID

Compromís insiste en rearmar el cuerpo técnico de la Diputación de Alicante en la semana en la que el pleno provincial debatirá la moción conjunta de la coalición y el PSPV-PSOE denunciando la baja ejecución inversora del ente y la planificación inadecuada de las inversiones, más centradas en propulsar la figura del presidente que en facilitar la llegada a los municipios de los recursos públicos.

4 de abril de 2022

¿Donde están los 5.000 puestos de trabajo que prometieron PP y C’s  hace dos años cuando se presentó el Plan Planifica? En aquel momento, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, prometía, en una rueda de prensa organizada en Jijona con un gasto de 12.000 euros y ante docenas de alcaldes y alcaldesas, que las 292 obras del Plan Planifica supondrían un paquete histórico de inversión pública que crearía una red de ocupación para combatir los efectos de la pandemia.

Solo 6 de las obras promesas del Plan Planifica han sido acabadas desde que se comenzó el plan estratégico de la legislatura y que de momento se ha traducido en un puñado de titulares anunciantes millonadas de dinero y poco más. Compromís denuncia que de los puestos de trabajo prometidos, solo se han podido crear alrededor de 100, es decir, solo un 2% de los 5.000 que se prometieron, de acuerdo a los datos facilitados por la pròpia Diputacion. 

“Hace dos años el señor Mazón anunció a bombo y platillo, como todo lo que anuncia y en una rueda de prensa que costó 12.000 euros, que iba a crear 5.000 puestos de trabajo con más de 300 obras para luchar contra la crisis de la Covid dentro del plan Planifica” ha recordado el portavoz valencianista a la Diputación de Alicante, Gerard Fullana.

“Dos años después”, ha continuado, “de estas casi 300 obras solo se han acabado 6 y no se han creado más de 100 puestos de trabajo. En definitiva, es continuismo respecto al caos que hemos vivido con las ayudas a la DANA, respecto a la falta de capacidad de inversión donde solo se gestiona el 24% de las inversiones que se prometen y, al final, lo que pasa es que haber convertido la Diputación en un escaparate de anuncios complica la vida a los técnicos que sí intentan sacar adelante estos Trabajos. Lo que hace el señor Mazón es reparcelar los proyectos en anuncios para ganar en popularidad y lo que realmente consigue es una acumulación de trabajo imposible de sacar  adelante por los técnicos de la Diputación”. 

Más técnicos y menos promesas

La denuncia de Compromís sobre el incumplimiento de Mazón  coincide en la semana que el pleno debatirá una moción de los valencianistas y el PSPV-PSOE reclamando que el Partido Popular aparte de la gestión a Carlos Mazón y elija un dirigente que gestione más con los pies a la tierra que a golpe de anuncio.

En este sentido, los valencianistas señalan que es tan irreal el plan presentado por C’s y PP que las cifras de trabajo prometidas superan en 2.000 puestos de trabajo los cálculos de ocupación directa de uno de los proyectos privados internacionales más grandes ahora mismo de la Comunidad Valenciana, como es la megafactoría europea de baterías eléctricas de Volkswagen en la provincia de València.

Así mismo, los grupos de la oposición reclamarán el próximo miércoles al pleno no tan solo una planificación adecuada que escape del objetivo partidista de Mazón , sino también el incremento del cuerpo técnico del ente provincial para darle un empujón al Planifica que redunde en el desarrollo de los pueblos alicantinos.

Actualmente, del Planifica, los datos facilitados desde el Departamento de Obras muestran que de las 292 obras prometidas, solo han sido acabadas 6 y ninguna de ellas ha sido llevada a cabo por la Diputación, sino que han sido asumidas por los Ayuntamientos. Los datos, además, muestran que los ayuntamientos están haciendo su trabajo frente a la imposibilidad de la Diptuacion de sacar adelante el suyo: ahora mismo, los ayuntamientos tiene 36 proyectos en fase de contratación de los 144 programados por los municipios, y la Diputación solo  2 de las 148 de las que se responsabilizó.

Espacio Publicitario

Deja un comentario