Espacio publicitario

CREMES AGRÍCOLES

La coalició canalitza la preocupació de molts agricultors que estan sent advertits de sancions per la tradicional crema de materials naturals per una mala aplicació de la Llei

MADRID, 29 d’abril de 2022

Compromís presentarà en Congrés i Senat diferents iniciatives per a evitar que la crema de restolls i restes de poda que es produeix en les activitats agrícoles puga ser sancionada en aplicació de l’article 27.3 de la recentment aprovada Llei 7/2022, de 8 d’abril, de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular.

Per als portaveus de Compromís en aquestes cambres, Joan Baldoví i Carles Mulet “no podem per una interpretació errònia de la Llei aplicar indegudament la mateixa i compulsar indegudament als nostres agricultors, provocant-los malestar i enuig; iniciant expedients sancionadors per una mala aplicació de la Llei”. Segons ha manifestat el diputat en el Congrés “les possibles sancions a agricultors que esporguen no poden ser més que un error en l’aplicació d’aquesta, perquè resulta impossible complir de la nit al dia amb aquesta restricció, per la qual cosa s’enfronten els agricultors a sancions de fins a 2.000 euros”.

Pel seu costat el senador Carles Mulet, ha recordat que “la crema de restolls i restes de poda és una pràctica ancestral realitzada in situ, que evita l’acumulació de material combustible que podria desencadenar incendis i no és fàcil evolucionar cap a un triturat de la mateixa a curt termini en aquestes activitats”, però adverteix que “la normativa no pot equiparar la crema de materials naturals com la llenya amb una altra classe de residus” i reclama una clarificació inequívoca d’aquest apartat de la Llei.

Per tot això, es proposa a la Cambra que aprove la següent proposta perquè la redacció continguda en l’art. 27.3 s’aplique en el sentit que “no continga una prohibició de les cremes agràries com s’han practicat i es practiquen en l’agricultura, sinó dels residus aportats per l’ésser humà a l’entorn agrari i silvícola per a realitzar la seua activitat com són envasos, plàstics i altres objectes que no han sigut generats per l’acció de la natura”. Aquesta pràctica es dóna en àmplies zones agrícoles amb cultius llenyosos com Andalusia, Múrcia, Catalunya o el País Valencià, on són freqüents les podes.

Propostes de la coalició sobre aquest tema

Compromís reclama que en aquells municipis on existisquen plans locals de crema es continuen autoritzant aquests subproductes naturals procedents del sector primari i que aquests s’excloguen de l’aplicació de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular.

Els valencianistes formalitzaran a més preguntes a l’Executiu, una PNL en el Congrés i Moció a Senat i una iniciativa legislativa en totes dues cambres, a més de facilitar l’aprovació de mocions als ajuntaments en aquest sentit.

També es proposa que s’inste al Govern perquè es concedisquen ajudes per a l’adquisició per ajuntaments o en règim comunal o col·lectiu de maquinària per a incentivar la trituració de restes agrícoles. A més, impulsar línies d’investigació perquè els centres d’investigació i experimentació al servei del sector agrari desenvolupen maquinària i una robotización adaptada a la tipologia d’explotacions agràries existents en el nostre territori. Especialment, perquè les xicotetes explotacions de muntanya i les abancalades els resulte viable i eficient poder triturar la poda i els restolls. Explotacions aquestes últimes, que necessiten una especial protecció perquè continue practicant-se l’agricultura ja que, a més d’evitar l’erosió i la pèrdua de sòl fèrtil, compleix una important funció mediambiental en la prevenció d’incendis en crear espais de cultius en mosaic entre zones forestals.

QUEMAS AGRÍCOLAS

Compromís registra iniciativas en las Cámaras para clarificar la Ley de Residuos 7/2022 y evitar que se sancione la quema de leña agrícola

La coalición canaliza la preocupación de muchos agricultores que están siendo advertidos de sanciones por la tradicional quema de materiales naturales por una mala aplicación de la Ley

MADRID, 29 de abril de 2022

Compromís presentará en Congreso y Senado distintas iniciativas para evitar que la quema de rastrojos y restos de poda que se produce en las actividades agrícolas pueda ser sancionada en aplicación del artículo 27.3 de la recientemente aprobada Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Para los portavoces de Compromís en estas cámaras, Joan Baldoví y Carles Mulet “no podemos por una interpretación errónea de la Ley aplicar indebidamente la misma y compulsar indebidamente a nuestros agricultores, provocándoles malestar y enfado; iniciando expedientes sancionadores por una mala aplicación de la Ley”. Según ha manifestado el diputado en el Congreso “las posibles sanciones a agricultores no pueden ser más que un error en la aplicación de la misma, pues resulta imposible cumplir de la noche al día con esta restricción, por lo que se enfrentan los agricultores a sanciones de hasta 2.000 euros”.

Por su lado el senador Carles Mulet, ha recordado que “la quema de rastrojos y restos de poda es una práctica ancestral realizada in situ, que evita la acumulación de material combustible que podría desencadenar incendios y no es fácil evolucionar hacia un triturado de la misma a corto plazo en estas actividades”, pero advierte que “la normativa no puede equiparar la quema de materiales naturales como la leña con otra clase de residuos” y reclama una clarificación inequívoca de este apartado de la Ley.

Por todo ello, se propone a la Cámara que apruebe la siguiente propuesta para que la redacción contenida en el art. 27.3 se aplique en el sentido de que “no contenga una prohibición de las quemas agrarias como se han practicado y se practican en la agricultura, sino de los residuos aportados por el ser humano al entorno agrario y silvícola para realizar su actividad como son envases, plásticos y otros objetos que no han sido generados por la acción de la naturaleza”. Esta práctica se da en amplias zonas agrícolas con cultivos leñosos como Andalucía, Murcia, Cataluña o el País Valenciano, donde son frecuentes las podas.

Propuestas de la coalición al respecto

Compromís reclama que en aquellos municipios donde existan planes locales de quema se sigan autorizando estos subproductos naturales procedentes del sector primario y que éstos se excluyan de la aplicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Los valencianistas formalizarán además preguntas al Ejecutivo, una PNL en el Congreso y Moción en Senado y una iniciativa legislativa en ambas cámaras, además de facilitar la aprobación de mociones en los ayuntamientos en este sentido.

También se propone que se inste al Gobierno para que se concedan ayudas para la adquisición por ayuntamientos o en régimen comunal o colectivo de maquinaria para incentivar la trituración de restos agrícolas. Además, impulsar líneas de investigación para que los centros de investigación y experimentación al servicio del sector agrario desarrollen maquinaria y una robotización adaptada a la tipología de explotaciones agrarias existentes en nuestro territorio. Especialmente, para que las pequeñas explotaciones de montaña y las abancaladas les resulte viable y eficiente poder triturar la poda y los rastrojos. Explotaciones estas últimas, que necesitan una especial protección para que siga practicándose la agricultura ya que, además de evitar la erosión y la pérdida de suelo fértil, cumple una importante función medioambiental en la prevención de incendios al crear espacios de cultivos en mosaico entre zonas forestales.

Espacio Publicitario

Deja un comentario