Espacio publicitario

FRANQUISME

La coalició lamenta que Tortosa no conteste als requeriments des del Senat. “No tot val i les façanes del bisbat no poden seguir contaminades amb simbologia de partits feixistes i colpistes de la Guerra Civil”, recorda Mulet

MADRID, 30 d’abril de 2022

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha demanat avui al nunci apostòlic del Papa, Bernardito Auza, que visitarà la setmana vinent Tortosa per a beneir la restaurada façana de la catedral tarragonina, “que faça tot el possible que siga a les seues mans perquè el bisbat acabe d’una vegada amb la simbologia de tipus feixista” que vuitanta anys després de la Guerra Civil encara llueix en les façanes de diferents temples del bisbat.

Lamentem que, malgrat els requeriments realitzats des del Senat, el Bisbat de Tortosa s’estiga desentenent a l’hora d’acabar amb aquests rètols totalment indignes que ofenen diàriament als perdedors de la Guerra i als quals van defensar la legalitat democràtica enfront del colp d’Estat”, ha afegit. El senador valencià va iniciar fa uns anys una campanya consistent en l’enviament de cartes als alcaldes de municipis en els quals encara romanen aquesta classe de lemes, homenatges, carrers i simbologia il·legal, prohibides per la Llei 52/2007 en matèria de memòria històrica, i que ha aconseguit la retirada de més de 2.000 d’aquests elements de tota la geografia espanyola. Carles Mulet ha explicat que “avui dia són diferents les esglésies valencianes del Bisbat de Tortosa que consten en els llistats i bases de dades, com Sant Mateu o Cinctorres, on els ajuntaments ens comuniquen que no poden actuar en aquests casos per tractar-se de béns propietat de l’Església malgrat ocupar espai públic i estar incomplint la llei, per la qual cosa no poden fer res malgrat les evidències”.

Per aquest motiu el senador ha volgut recordar al Bisbat de Tortosa que “a diferència d’altres bisbats catalans o aragonesos, ni tan sols va contestar la carta”, i a les autoritats civils i eclesiàstiques que la setmana vinent estaran celebrant la recuperació de la façana de la catedral de Tortosa que “no tot val i no poden continuar existint en un mateix bisbat temples de primera i de segona”. Al seu judici “si es dignifica una façana, ha de realitzar-se el mateix en totes, perquè les administracions públiques col·laboren de manera quantiosa amb les actuacions patrimonials en molts temples i els ciutadans no es mereixen un tracte en el qual es blanquege o se siga permissiu amb les exaltacions feixistes”, ha conclòs.

Un poc de memòria

Al 2018 Mulet va enviar una carta al Papa i bisbes perquè s’implicaren en la retirada d’aquests símbols. L’article 15 de la Llei “Símbols i monuments públics”, estableix que:

1. Les Administracions públicas, en l’exercici de les seues competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o esments commemoratius d’exaltación, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Entre aquestes mesures podrà incloure’s la retirada de subvencions o ajudes públiques.

Aquesta legislació no afecta a una entitat com l’Església, ja que no és una administració pública, però el manteniment d’aquestes plaques a les esglésies i temples, atempta greument contra la memòria democrática i humilia a les víctimes del règim franquista i els seus familiars.

Mulet en la seua carta reclamava: “Li demanaria, com a màxima  autoritat de la seua diócesi, la seua colaboración en la desaparició de tota classe de simbologia franquista que puga continuar en els temples de la seua demarcació, donant instruccions als responsables de cada parròquia perquè cataloguen la seua existència i les retiren, el que de ben segur será agraït per molts ciutadans”.

FRANQUISMO

Mulet recuerda al nuncio del Papa que el Obispado de Tortosa mantiene simbología franquista en templos de la Diócesis y se desentiende de ella

La coalición lamenta que Tortosa no conteste a los requerimientos desde el Senado. “No todo vale y las fachadas del obispado no pueden seguir contaminadas con simbología de partidos fascistas y golpistas de la Guerra Civil”, le recuerda Mulet

MADRID, 30 de abril de 2022

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha pedido hoy al nuncio apostólico del Papa, Bernardito Auza, que visitará la próxima semana Tortosa para bendecir la restaurada fachada de la catedral tarraconense, “que haga todo lo posible que esté en sus manos para que el obispado acabe de una vez con la simbología de tipo fascista” que ochenta años después de la Guerra Civil todavía luce en las fachadas de distintos templos del obispado.

Lamentamos que, a pesar de los requerimientos realizados desde el Senado, el Obispado de Tortosa se esté desentendiendo a la hora de acabar con estos rótulos totalmente indignos que ofenden a diario a los perdedores de la Guerra y a los que defendieron la legalidad democrática frente al golpe de Estado”, añade. El senador valenciano inició hace unos años una campaña consistente en el envío de cartas a los alcaldes de municipios en los que todavía permanece esta clase de lemas, homenajes, calles y simbología ilegal, prohibidas por la Ley 52/2007 en materia de memoria histórica, y que ha conseguido la retirada de más de 2.000 de estos elementos de toda la geografía española. Carles Mulet ha explicado que “a día de hoy son distintas las iglesias valencianas del Obispado de Tortosa que constan en los listados y bases de datos, como Sant Mateu o Cinctorres, donde los ayuntamientos nos comunican que no pueden actuar en estos casos en el que los bienes son propiedad de la Iglesia a pesar de ocupar espacio público y estar incumpliendo la ley, por lo que no pueden hacer nada a pesar de las evidencias”.

Por este motivo el senador ha querido recordar al obispado de Tortosa que “a diferencia de otros obispados catalanes o aragoneses, ni siquiera contestó la carta”, y a las autoridades civiles y eclesiásticas que la próxima semana estarán festejando la recuperación de la fachada de la catedral de Tortosa que “no todo vale y no pueden seguir existiendo en un mismo obispado templos de primera y de segunda”. A su juicio “si se dignifica una fachada, debe realizarse lo mismo en todas, pues las administraciones públicas colaboran de forma cuantiosa con las actuaciones patrimoniales en muchos templos y los ciudadanos no se merecen un trato en el que se blanquee o se sea permisivo con las exaltaciones fascistas”, ha concluido.

Un poco de memoria

En 2018 Mulet envió una carta al Papa y obispos para que se implicaran en la retirada de estos símbolos. El artículo 15 de la Ley “Símbolos y monumentos públicos”, establece que:

1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.

Esta legislación no afecta a una entidad como la Iglesia, ya que no es una administración pública, pero el mantenimiento de estas placas en las iglesias y templos, atenta gravemente contra la memoria democrática y humilla a las víctimas del régimen franquista y sus familiares.

Mulet en su carta reclamaba: “Le rogaría como máxima autoridad de su diócesis, su colaboración en la desaparición de toda clase de simbología franquista que pueda continuar en los templos de su demarcación, dando instrucciones a los responsables de cada parroquia para que cataloguen su existencia y las retiren, algo que a buen seguro será agradecido por muchos ciudadanos”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario