Espacio publicitario

La coalició presenta una moció al ple de la Diputació d’Alacant perquè la institució es marque com a objectiu estratègic portar l’autoconsum als edificis municipals en pobles menors de 20.000 habitants.

Fullana registra a la vegada una proposta perquè la institució provincial es tanque a acords de govern amb l’extrema dreta com a Castella i Lleó.

3 de maig de 2022

El grup de Compromís en la Diputació d’Alacant ha presentat una moció per al ple del dimecres amb la qual cerca que la institució es marque com a objectiu estratègic l’autoconsum energètic total abans de 2025 en les instal·lacions municipals de les ciutats amb menys de 20.000 habitants.

El plantejament dels valencianistes passa per completar un estudi per a avaluar el nivell d’autoproveïment energètic en les instal·lacions municipals i aprofitar la capacitat d’inversió actual de la Diputació pressupostant una partida finalista els pròxims dos anys que permeta als ajuntaments xicotets executar els seus projectes.

La proposta s’emmarca en la línia d’altres projectes ja presentats per  Compromís, com el pla d’accessos a municipis que s’aprovarà aquest dimecres per valor de 4 milions d’euros i que va ser inclòs en l’acord-decàleg pressupostari signat per l’equip de govern i els valencianistes.

TEMPORALS I EXTREMA DRETA

Així mateix, el portaveu Gerard Fullana ha registrat una altra moció demanant habilitar una partida pressupostària per a fer front als danys causats pels temporals de març i abril, plantejant al seu torn la creació d’una comissió en la qual abordar, amb previsió de futur, les cada vegada més imprevisibles emergències climàtiques que es reprodueixen quasi cada dos anys amb els conseqüents danys en les comunicacions en zones rurals i en el litoral dels pobles alacantins. 

Fullana, a més, presentarà al ple una iniciativa perquè els grups polítics de la institució arriben a un acord per a rebutjar un govern amb presència de l’extrema dreta i es condemne també l’acord de govern aconseguit a Castella i Lleó.

Compromís presenta un plan para que el autoabastecimiento energético en edificios municipales sea una realidad antes de 2025

La coalición presenta una moción al pleno de la Diputación de Alicante para que la institución se marque como objetivo estratégico llevar el autoconsumo a los edificios municipales en pueblos menores de 20.000 habitantes.

Fullana registra a su vez una propuesta para que la institución provincial se cierre a acuerdos de gobierno con la extrema derecha como en Castilla y León.

3 de mayo de 2022

El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante ha presentado una moción para el pleno del miércoles con la que busca que la institución se marque como objetivo estratégico el autoconsumo energético total antes de 2025 en las instalaciones municipales de las ciudades con menos de 20.000 habitantes.

El planteamiento de los valencianistas pasa por completar un estudio para evaluar el nivel de autoabastecimiento energético en las instalaciones municipales y aprovechar la capacidad de inversión actual de la Diputación presupuestando una partida finalista los próximos dos años que permita a los ayuntamientos pequeños ejecutar sus proyectos.

La propuesta se enmarca en la línea de otros proyectos ya presentados por Compromís y aceptados en sesión plenaria, como el plan de accesos a municipios que se aprobará este miércoles por valor de 4 millones de euros y que fue incluido en el acuerdo-decálogo presupuestario firmado por el equipo de gobierno y los valencianistas.

TEMPORALES Y EXTREMA DERECHA

Asimismo, el portavoz Gerard Fullana ha registrado otra moción pidiendo habilitar una partida presupuestaria para hacer frente a los daños causados por los temporales de marzo y abril, planteando a su vez la creación de una comisión en la que abordar, con previsión de futuro, las cada vez más imprevisibles emergencias climáticas que se reproducen casi cada dos años con los consecuentes daños en las comunicaciones en zonas rurales y en el litoral de los pueblos alicantinos. 

Fullana, además, presentará al pleno una iniciativa para que los grupos políticos de la institución lleguen a un acuerdo para rechazar un gobierno con presencia de la extrema derecha y se condene también el acuerdo de gobierno alcanzado en Castilla y León

Espacio Publicitario

Deja un comentario