Mulet insta a que l’impuls al desenvolupament de les interconnexions energètiques d’Espanya amb la resta del continent europeu no siga una nova coartada per al tot val en MATs i macro projectes

Espacio publicitario

 Castelló, a 12 de Maig de 2022. Durant el debat en el Senat de la “Moción por la que se insta al Gobierno a reforzar el impulso al desarrollo de las interconexiones energéticas de España con el resto del continent europeo” presentada pel PSOE, Mulet va presentar una esmena al text original que feia una defensa a ultrança d’aquest model, en el qual, des de Compromís es va exigir que aquesta aposta es fera sempre amb la coordinació corresponent i sempre tenint en compte la voluntat de l’administració local i autonòmica així com a que es donen totes les garanties mediambientals possibles i s’opte sempre per la opcions de menor impacte encara que això supose una major inversió per a les empreses. Aquesta proposa va ser incorporada al text aprovat pel Senat.

Tal i com va explicar el senador “ Compartim l’esperit de la necessitat d’actuar urgentment Contra els efectes de l’escalfament global i de la dependència dels recursos fòssils, del canvi climàtic i de tots els reptes negatius que posen en risc el futur de la nostra espècie i dels qui ens puguen succeir.  “La invasió i la guerra d’Ucraïna, per exemple, ha posat de manifest la vulnerabilitat a què estem sotmesos com a conseqüència de l’excessiva dependència energètica d’altres zones , dels oligopolis i dels combustibles fòssil. Però tot açò no pot ser l’excusa per justificar operacions que puguen afectar -de forma dramàtica- els territoris per on han de passar aquestes interconnexions continentals. Les renovables o les línies de Molt Alta Tensió (MAT) no poden tindre total impunitat per destruir paisatges, zones rurals i llocs amb alt valor mediambiental.”

Mulet va remarca una aposta clara.  per la màxima independència energètica, per les comunitats energètiques locals, per descarbonitzar i ubicar les plantes on interessen a la societat i no a les grans empreses, per l’ autonomia local i autonòmica per decidir el què i l’on “La urgència per la crisi climàtica no pot ser la justificació per seguir depenent de nou de les grans empreses, oligopolis, que hem vist com juguen amb nosaltres i amb els nostres recursos (aigua, llum i combustibles).

Des de la formació es va defensar des de la tribuna, que megaparcs solars i eòlics, línies MAT estan proliferant,  jugant a ubicar-se entre autonomies per burlar el seu control, dividint-se en projectes de menys envergadura per facilitar la seua tramitació i després plantejant aberrants subestacions i línies d’evacuació fetes sense cap sensibilitat pel territori ni la seua gent, sense tindre en compte la seua fragilitat, ni la voluntat de la gent, hipotecant el que sempre ha sigut del veïnat de cada poble. “ És indigne, més propi d’una política extractiva i especuladora, colonial que de sentit comú. Ara grans interconnexions energètiques que no poden fer del nostre Estat una gran autopista energètica d’on extraure per no revertir els beneficis en la societat , i d’açó hem de parlar, perquè si hem d’aplaudir allò positiu, també intentar corregir els errors d’aquesta revolució energètica

“Ens trobem davant interessos concrets per dur energia per a d’altres llocs, autopistes energètiques, que passen pel territori, i si no pose cura, poden destroçar-lo, sense beneficis territorials, amb un impacte grandíssim en zones en les que ningú ha tingut els nassos de dur internet en 30 anys.  Hem d’exigir a les empreses que les alternatives d’ubicació i disseny de les conduccions, del seu recorregut,  siguen on menys impacte ambiental tinguen,  per molt que siguen més cares i sempre sotmeses a les avaluacions ambientals corresponents en coordinació amb les CCAA i administracions implicades– va exposar Mulet

Per això també es va defensar que no poden ser d’interès general perquè sí, totes aquelles operacions d’empreses privades de produir o transportar energia d’un lloc a un altre i on l’Estat espanyol serà nomes el lloc per on passen.  “Perquè ja ens temem que serem per on passarà les grans línes des d’Àfrica a Europa i no rebrem un cèntim a canvi de la drestroça ambiental Tenim un territori minúscul on viure i no el volem destrossar. Actuem de forma intel·ligent, triem les alternatives més viables, consensuades i sostenibles amb el territori. No hipotequem al territori per beneficiar als de sempre. Fem un revolució energètica, on les persones i el seu entorn, siguen el centre i els protagonistes, no les víctimes.

Mulet insta a que el impulso al desarrollo de las interconexiones energéticos de España con el resto del continente europeo no sea una nueva coartada para el todo vale en MATs y macro proyectos

 Castelló, a 12 de Mayo de 2022. Durante el debate en el Senado de la “Moción por la que se insta al Gobierno a reforzar lo impulso al desarrollo de las interconexiones energéticas de España con lo resto del continente europeo” presentada por el PSOE, Mulet presentó una enmienda en el texto original que hacía una defensa a ultranza de este modelo, en el cual, desde Compromís se exigió que esta apuesta se hiciera siempre con la coordinación correspondiente y siempre teniendo en cuenta la voluntad de la administración local y autonómica así como a que se den todas las garantías medioambientales posibles y se opte siempre por la opciones de menor impacto aunque esto suponga una mayor inversión para las empresas. Esta propone fue incorporada al texto aprobado por el Senado.

Tal y como explicó el senador “ Compartimos el espíritu de la necesidad de actuar urgentemente Contra los efectos del calentamiento global y de la dependencia de los recursos fósiles, del cambio climático y de todos los retos negativos que ponen en riesgo el futuro de nuestra especie y de quienes nos puedan suceder. “La invasión y la guerra de Ucrania, por ejemplo, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad a que estamos sometidos como consecuencia de la excesiva dependencia energética otras zonas, de los oligopolios y de los combustibles fósil. Pero todo esto no puede ser la excusa para justificar operaciones que puedan afectar -de forma dramática- los territorios por donde tienen que pasar estas interconexiones continentales. Las renovables o las líneas de Muy Alta Tensión (MAT) no pueden tener total impunidad para destruir paisajes, zonas rurales y lugares con alto valor medioambiental.”

Mulet va remarca una apuesta clara. por la máxima independencia energética, por las comunidades energéticas locales, por descarbonizar y ubicar las plantas donde interesan a la sociedad y no en las grandes empresas, por la autonomía local y autonómica para decidir el qué y el dónde “La urgencia por la crisis climática no puede ser la justificación para seguir dependiendo de nuevo de las grandes empresas, oligopolios, que hemos visto cómo juegan con nosotros y con nuestros recursos (agua, luz y combustibles).

Desde la formación se defendió desde la tribuna, que megaparques solares y eólicos, líneas MAT están proliferando, jugando a ubicarse entre autonomías para burlar su control, dividiéndose en proyectos de menos envergadura para facilitar su tramitación y después planteando aberrantes subestaciones y líneas de evacuación hechas sin ninguna sensibilidad por el territorio ni su gente, sin tener en cuenta su fragilidad, ni la voluntad de la gente, hipotecando el que siempre ha sido del vecindario de cada pueblo. “ Es indigno, más propio de una política extractiva y especuladora, colonial que de sentido común. Ahora grandes interconexiones energéticas que no pueden hacer de nuestro Estado una gran autopista energética de donde extraer por no revertir los beneficios en la sociedad , y de esto tenemos que hablar, porque si tenemos que aplaudir aquello positivo, también intentar corregir los errores de esta revolución energética

“Nos encontramos ante intereses concretos para llevar energía para otros lugares, autopistas energéticas, que pasan por el territorio, y si no ponemos atención  pueden destrozarlo, sin beneficios territoriales, con un impacto grandísimo en zonas en las que nadie ha tenido las narices de llevar internet en 30 años. Tenemos que exigir a las empresas que las alternativas de ubicación y diseño de las conducciones, de su recorrido, sean donde menos impacto ambiental tengan, por mucho que sean más caras y siempre sometidas a las evaluaciones ambientales correspondientes en coordinación con las CCAA y administraciones implicadas– expuso Mulet

Por eso también se defendió que no pueden ser de interés general porque sí, todas aquellas operaciones de empresas privadas de producir o transportar energía de un lugar a otro y donde el Estado español será solamente el lugar por donde pasan. “Porque ya nos tememos que seremos por donde pasará las grandes línes desde África a Europa y no recibiremos un céntimo a cambio de la drestroza ambiental Tenemos un territorio minúsculo donde vivir y no lo queremos destrozar. Actuamos de forma inteligente, elegimos las alternativas más viables, consensuadas y sostenibles con el territorio. No hipotecamos en el territorio para beneficiar a los de siempre. Hagamos uno revolución energética, donde las personas y su entorno, sean el centro y los protagonistas, no las víctimas.

Espacio Publicitario

Deja un comentario