Espacio publicitario

Han començat les tales en el primer tram de l’A7 que el Ministeri pretén duplicar incomplint totes les
directrius europees sobre emissions i les mateixes lleis que ha aprovat per a aconseguir la neutralitat
climàtica. La plataforma No+bypass ha acudit a una de les zones de desbrossament per a constatar el
desastre produït per la tala d’arbres i denunciar, una vegada més, una obra que s’hauria d’haver rebutjat
definitivament fa anys.
Ara que comencen les primeres tales, alguns propietaris de cases i parcel·les han constatat que les
màquines han accedit a espais que no estan dins del traçat, per la qual cosa estan estudiant denunciar
al Ministeri.
Com ja va denunciar No+bypass, la duplicació del by pass afecta de ple a un refugi antiaeri de la Guerra
Civil, que desapareixeria sota l’asfalt, i també al poblat ibèric del Tos Pelat, poblat ibèric edetà que per
les seues característiques és l’únic poblat a la província de València que es podria denominar ciutat i
que també es veuria afectat per la duplicació. Per això No+bypass ha comunicat els fets a la Direcció
General de Patrimoni perquè intervinga i defense aquests dos béns culturals davant el Ministeri.
Antonio Domingo, membre de la plataforma, i present en l’acció de denúncia, ha destacat que “el
Ministeri no reflexiona sobre la barbaritat que suposaria aquesta duplicació, que no s’hauria de realitzar,
ja que amb la quarta part del pressupost es podrien millorar els accessos del bypass actual, augmentar
la capacitat i seguretat amb mesures barates i dedicar la resta del pressupost a millorar les
infraestructures ferroviàries, especialment de mercaderies, per a començar a situar-nos a nivell europeu,
on el 18% de les mercaderies van amb tren, mentre que nosaltres no arribem al 4%”.

Una ferida en el territori i a les famílies afectades completament evitable


No+bypass ha explicat a la ministra, reiteradament, que aquesta obra és completament prescindible si
es duen a terme mesures perquè el trànsit siga més segur i més fluid en l’autovia actual. L’excusa del
Ministeri per a fer aquesta macroobra és la millora de la seguretat. I per això la proposta de No+bypass
va en aquest sentit: limitar la velocitat a 100 km/h; que els camions no puguen avançar en determinats
trams, és a dir, que conduïsquen en manera túnel; que les mercaderies voluminoses només puguen ser
transportades a determinades hores, etc. Totes aquestes mesures, juntament amb la millora dels
accessos actuals, millorarien la capacitat i la seguretat del Bypass, però la irresponsabilitat del Ministeri
fa que preferisca tirar al fem 1000 milions d’euros, que costaria l’obra, i devastar una franja de 150
metres d’ample en els 23 quilòmetres que es volen duplicar.
D’altra banda, el Ministeri no vol acceptar que s’ha equivocat en les previsions que feia sobre l’augment
de vehicles circulant pel Bypass, que es va constatar fa anys, perquè l’augment de l’1% anual de
vehicles no s’ha produït (en 2018 només circulaven 85.000, quan la saturació es xifra en 125.000). Tot
això fa encara més qüestionable aquesta macroobra. Però el Ministeri escolta més les grans
constructores que els arguments fonamentats i de sentit comú que planteja No+bypass.
NO+BYPASS VA A UNA DE LAS TALAS PARA EXIGIR AL MINISTERIO QUE PARE LA
DESTRUCCIÓN CAUSADA POR UNA OBRA LLENA DE IRREGULARIDADES

Han empezado las talas en el primer tramo de la A7 que el Ministerio pretende duplicar incumpliendo
todas las directrices europeas sobre emisiones y las mismas leyes que ha aprobado para conseguir la
neutralidad climática. La plataforma No+bypass ha acudido a una de las zonas de desbroce para
constatar el desastre producido por la tala de árboles y denunciar, una vez más, una obra que se tendría
que haber desechado definitivamente hace años.
Ahora que comienzan las primeras talas, algunos propietarios de casas y parcelas han constatado que
las máquinas han accedido a espacios que no están dentro del trazado, por lo que están estudiando
denunciar al Ministerio.
Como ya denunció No+bypass, la duplicación del by pass afecta de lleno a un refugio antiaéreo de la
Guerra Civil, que desaparecería bajo el asfalto, y también al poblado ibérico del Tos Pelat, poblado
ibérico edetano que por sus características es el único poblado en la provincia de Valencia que se
podría denominar ciudad y que también se vería afectado por la duplicación. Por eso No+bypass ha
comunicado los hechos a la Dirección General de Patrimonio para que intervenga y defienda estos dos
bienes culturales ante el Ministerio.

Antonio Domingo, miembro de la plataforma, y presente en la acción de denuncia, ha destacado que “el
Ministerio escucha a las grandes constructoras, que necesitan “más obras” para seguir funcionando, y
no reflexiona sobre la barbaridad que supondría esta duplicación, que no se tendría que realizar, ya que
con la cuarta parte del presupuesto se podrían mejorar los accesos del bypass actual y aumentar la
capacidad y seguridad con medidas baratas, y dedicar el resto del presupuesto a mejorar las
infraestructuras ferroviarias, especialmente de mercancías, para comenzar a situarnos a nivel europeo,
donde el 18% de las mercancías van en tren, mientras que nosotros no llegamos al 4%”.
Una herida al territorio y a las familias afectadas completamente evitable
No+bypass ha explicado a la ministra, reiteradamente, que esta obra es completamente prescindible si
se llevan a cabo medidas para que el tráfico sea más seguro y más fluido en la autovía actual. La
excusa del Ministerio para hacer esta macroobra es la mejora de la seguridad. Y por eso la propuesta
de No+bypass va en ese sentido: limitar la velocidad a 100 km/h; que los camiones no puedan adelantar
en determinados tramos, es decir, que conduzcan en modo túnel; que las mercancías voluminosas solo
puedan ser transportadas a determinadas horas, etc. Todas estas medidas, junto con la mejora de los
accesos actuales, mejorarían la capacidad y la seguridad del by pass, pero la irresponsabilidad del
Ministerio hace que prefiera tirar a la basura 1000 millones de euros, que costaría la obra, y devastar
una franja de 150 metros de ancho en los 23 kilómetros que se quieren duplicar.
Por otra parte, el Ministerio no quiere aceptar que se ha equivocado en las previsiones que hacía sobre
el aumento de vehículos circulando por el by pass, que se constató hace años, porque el aumento del
1% anual de vehículos no se ha producido (en 2018 solo circulaban 85.000, cuando la saturación se
cifra en 125.000). Todo esto hace aún más cuestionable esta macroobra. Pero el Ministerio escucha
más a las grandes constructoras que los argumentos fundamentados y de sentido común que plantea
No+bypass.

Espacio Publicitario

Deja un comentario