Espacio publicitario

Quan una empresa i una administració permeten que un treballador de seixanta anys treballe a ple sol, en plena onada de calor, en les hores més caloroses del dia, i a més de 40 C°, no podem parlar en cap concepte d’un accident laboral; cridem a les coses pel seu nom i diguem alt i clar que aquest fet és un assassinat, i que aquest treballador és una nova víctima del terrorisme patronal.

El dissabte passat, la notícia de la mort d’un treballador de seixanta anys del servei de neteja de l’Ajuntament de Madrid, després que un colp de calor, es va fer ressò per tot l’Estat Espanyol. Tant al País Valencià i a la resta de l’Estat, les condicions de treball no són molt diferents de les que es va vore sotmès el treballador mort/assassinat. Sectors com els de la neteja, la construcció, l’agricultura o l’hostaleria són alguns dels més colpejats dins d’un sistema en el qual s’anteposen els interessos privats al benestar de les treballadores, els beneficis econòmics als drets laborals, el capital a la vida.


Alhora, des de les institucions públiques, i més concretament des del Ministeri de Treball, es culpa de la mort del treballador exclusivament al canvi climàtic, desviant del focus la responsabilitat clara de l’empresa de Neteja de Madrid – URBASER – que no va posar cap mesura prèvia en matèria de prevenció de riscos laborals, que consistiria bàsicament en el canvi d’horaris de recollida de fem i en augmentar la plantilla.


A la Confederació General del Treball tenim ben clar que el canvi climàtic està afectant la nostra vida. Són necessaris canvis dràstics en el nostre model productiu i la nostra forma de vida per a intentar frenar les conseqüències de l’augment de la temperatura en la Terra, que més prompte que tard ens portarà al col·lapse. Però, aquest treballador no ha mort per culpa del canvi climàtic, ha mort víctima de l’explotació laboral.


No són morts, són assassinats. Són assassinats perquè les administracions permeten que empreses privades tinguen a la plantilla treballant en condicions infrahumanes. Són assassinats perquè els mals governs – locals, regionals i estatals – són incapaços d’aprovar mesures per a evitar aquestes situacions, i tan sols es dediquen a llançar recomanacions i guies de bones pràctiques que responsabilitzen individualment a les treballadores. Són assassinats perquè la Inspecció de Treball, dependent del Ministeri de Treball, fa cas omís a les denúncies que amb caràcter d’urgència es registren sobre aquest assumpte.


És per això que, des de CGT exigim l’aplicació de mesures urgents per a regular les condicions de treball penoses en exteriors a causa de l’augment de temperatures. Exigim una investigació rigorosa per part de la Justícia sobre aquest cas – el treballador del servei de neteja de l’Ajuntament de Madrid – i d’altres similars. I exigim responsabilitats a les empreses pel que fa a totes les formes d’explotació laboral, com la de treballar a ple sol a més de 40 Cº.
Cridem a les coses pel seu nom: NO SON MORTS, SON ASSASSINATS. Lluitem perquè aquests fets no es tornen a repetir. Perquè els qui morim som els qui estem en els llocs de treball, en condicions infrahumanes, i no els qui estan als despatxos de les empreses i institucions.

No es un golpe de calor, es explotación. Es un asesinato, no
una muerte.


Cuando una empresa y una administración permiten que un trabajador de sesenta años trabajo a pleno
solo, en plena ola de calor, en las horas más calurosas del día, y además de 40 C°, no podemos hablar en
ningún concepto de un accidente laboral; gritamos a las cosas por su nombre y digamos alto y claro que
este hecho es un asesinato, y que este trabajador es una nueva víctima del terrorismo patronal.
El pasado sábado, la noticia de la muerte de un trabajador de sesenta años del servicio de limpieza del
Ayuntamiento de Madrid, después de que un golpe de calor, se hizo eco por todo el Estado Español.
Tanto en el País Valencià como en el resto del Estado, las condiciones de trabajo no son muy diferentes a
las que se vio sometido el trabajador muerto/asesinado. Sectores como los de la limpieza, la construcción,
la agricultura o la hostelería son algunos de los más golpeados dentro de un sistema en el cual se
anteponen los intereses privados al bienestar de las trabajadoras, los beneficios económicos a los derechos
laborales, el capital a la vida.
A la vez, desde las instituciones públicas, y más concretamente desde el Ministerio de Trabajo, se culpa
de la muerte del trabajador exclusivamente al cambio climático, desviando del foco la responsabilidad
clara de la empresa de Limpieza de Madrid – URBASER – que no puso ninguna medida previa en materia
de prevención de riesgos laborales, que consistiría básicamente en el cambio de horarios de recogida de
basura y al aumentar la plantilla.
A la Confederación General del Trabajo tenemos bien claro que el cambio climático está afectando
nuestra vida. Son necesarios cambios drásticos en nuestro modelo productivo y nuestra forma de vida
para intentar frenar las consecuencias del aumento de la temperatura en la Tierra, que más pronto que
tarde nos llevará al colapso. Pero, este trabajador no ha muerto por culpa del cambio climático, ha muerto
víctima de la explotación laboral.
No son muertos, son asesinados. Son asesinados porque las administraciones permiten que empresas
privadas tengan a la plantilla trabajando en condiciones infrahumanas. Son asesinados porque los malos
gobiernos – locales, regionales y estatales – son incapaces de aprobar medidas para evitar estas
situaciones, y tan solo se dedican a lanzar recomendaciones y guías de buenas prácticas que
responsabilizan individualmente a las trabajadoras. Son asesinados porque la Inspección de Trabajo,
dependiente del Ministerio de Trabajo, hace caso omiso a las denuncias que con carácter de urgencia se
registran sobre este asunto.
Es por eso que, desde CGT exigimos la aplicación de medidas urgentes para regular las condiciones de
trabajo penosas en exteriores a causa del aumento de temperaturas. Exigimos una investigación rigurosa
por parte de la Justicia sobre este caso – el trabajador del servicio de limpieza del Ayuntamiento de
Madrid – y otros similares. Y exigimos responsabilidades a las empresas en cuanto a todas las formas de
explotación laboral, como la de trabajar a pleno solo además de 40 Cº.
Gritamos a las cosas por su nombre: NO SON MUERTOS, SON ASESINADOS. Luchamos porque estos
hechos no se vuelven a repetir. Porque quienes morimos somos quienes estamos en los puestos de trabajo,
en condiciones infrahumanas, y no quienes están en los despachos de las empresas e instituciones.

Espacio Publicitario

Deja un comentario