Espacio publicitario

El dia 4 de febrer de 2020 es va publicar en el Diario.es el full de servei del torturador Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’, i es feia després de la negativa del PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos i Vox en la Junta de Portaveus del Congrés en rebutjar que es reconsiderara la negativa de la Mesa de la Cambra a publicar l’historial.

Aqueix mateix dia, el portaveu de Compromís, Carles Mulet, va exigir al govern, mitjançant una sol·licitud d’informe a l’empara del que es preveu en l’article 20.2 del Reglament del Senat, còpia de la de serveis d’Antonio González Pacheco, àlies ‘Billy el Niño’.

González Pacheco va morir en 7 de maig de 2020, i el govern ha vingut incomplint la seua obligació d’entregar o contestar al Senat a aquesta petició, que s’ha hagut de reiterar diverses vegades:

https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/documentos/index.html?legis=14&id1=689&id2=000293

És ara, amb data 26 de juliol de 2022, però facilitada ahir al senador, és a dir, dos anys i mig després ( quan el Govern ha de contestar a les Corts Generals a les preguntes escrites en 30 dies ) quan es contesta, negant-se a aportar a aquesta fulla.

 RESPOSTA DEL GOVERN:: En relació amb la informació interessada, s’assenyala que els expedients personals dels funcionaris de la Policia Nacional formen part del Patrimoni Documental i Bibliogràfic de l’Estat i es troben continguts en l’article 49.2 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol (LPHE).

Segons l’article 57.1.c) de la LPHE, «els documents que continguen dades personals de caràcter policial, processal, clínic o de qualsevol altra índole que puguen afectar la seguretat de les persones, al seu honor, a la intimitat de la seua vida privada i familiar i a la seua pròpia imatge, no podran ser públicament consultats sense que medie consentiment exprés dels afectats o fins que haja transcorregut un termini de vint-i-cinc anys des de la seua mort, si la seua data és coneguda o, en un altre cas, de cinquanta anys, a partir de la data dels documents».

El full de serveis extret de l’expedient personal del senyor González Pacheco, Inspector-Cap jubilat per edat reglamentària en data 6 d’octubre de 2011 i mort, segons coneixement públic el 7 de maig de 2020, conté dades personals que poden afectar directament els drets protegits en l’article avantdit. Així mateix, han de considerar-se els possibles impediments legals dimanants de la Llei 9/1968, de 5 d’abril, sobre secrets oficials, que pogueren concórrer.

Segons Mulet, “ primer incompleixen els terminis de manera escandalosa, dos anys i mig per a contestar que no pensen aportar-ho, basant-se en una interpretació barroera de la legislació, com si un torturador com aquest tinguera algun tipus de dret a l’honor, més quan es tracta d’una fitxa publicada per un mitjà d’informació. Aquesta petició era per a deixar en evidència la connivència de l’actual Govern de PSOE-UP amb uns certs elements del franquisme.”

El Senador Mulet ha recordat com al maig de 2020, el mateix Govern es va negar a retirar les medalles pensionades ( la pregunta va arribar just després de la seua defunció)

Billy el Niño, de 73 anys, va morir amb coronavirus sense arribar a ser investigat judicialment per diversos delictes de tortures i detenció il·legal dels quals havia sigut acusat. Contra ell es van presentar 15 querelles per part de les seues víctimes, totes elles arxivades pels jutges per la Llei d’Amnistia.

Billy el Niño : Gobierno tarda dos años y medios en contestar al Senado y amparar la memoria del torturador

El día 4 de febrero de 2020 se publicó en el Diario.es la hoja de servicio del torturador Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’, y se hacía tras la negativa del PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos y Vox en la Junta de Portavoces del Congreso al rechazar que se reconsiderara la negativa de la Mesa de la Cámara a publicar el historial.

Ese mismo día, el portavoz de Compromís, Carles Mulet, exigió al gobierno, mediante una solicitud de informe al amparo de lo previsto en el artículo 20.2 del Reglamento del Senado, copia de la de servicios de Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’.

González Pacheco falleció en 7 de mayo de 2020, y el gobierno ha venido incumpliendo su obligación de entregar o contestar al Senado a esta petición, que se ha tenido que reiterar varias veces:

https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/documentos/index.html?legis=14&id1=689&id2=000293

Es ahora, con fecha 26 de julio de 2022, pero facilitada ayer al senador, o sea, dos años y medio después ( cuando el Gobierno ha de contestar a las Cortes Generales a las preguntas escritas en 30 días ) cuando se contesta, negándose a aportar a esta hoja.

 RESPUESTA DEL GOBIERNO:: En relación con la información interesada, se señala que los expedientes personales de los funcionarios de la Policía Nacional forman parte del Patrimonio Documental y Bibliográfico del Estado y se encuentran contenidos en el artículo 49.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE).

Según el artículo 57.1.c) de la LPHE, «los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos».

La hoja de servicios extraída del expediente personal del señor González Pacheco, Inspector-Jefe jubilado por edad reglamentaria en fecha 6 de octubre de 2011 y fallecido, según conocimiento público el 7 de mayo de 2020, contiene datos personales que pueden afectar directamente a los derechos protegidos en el artículo antedicho. Asimismo, deben considerarse los posibles impedimentos legales dimanantes de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, que pudieran concurrir.

Según Mulet, “ primero incumplen los plazos de manera escandalosa, dos años y medio para contestar que no piensan aportarlo, basándose en una interpretación chusquera de la legislación, como si un torturador como este tuviera algún tipo de derecho al honor, más cuando se trata de una ficha publicada por un medio de información. Esta petición era para dejar en evidencia la connivencia del actual Gobierno de PSOE-UP con ciertos elementos del franquismo.”

El Senador Mulet ha recordado como en mayo de 2020, el mismo Gobierno se negó a retirar las medallas pensionadas ( la pregunta llegó justo después de su fallecimiento)

Billy el Niño, de 73 años, falleció con coronavirus sin llegar a ser investigado judicialmente por varios delitos de torturas y detención ilegal de los que había sido acusado. Contra él se presentaron 15 querellas por parte de sus víctimas, todas ellas archivadas por los jueces por la Ley de Amnistía.

Espacio Publicitario

Deja un comentario