Espacio publicitario

Urbanisme i protecció del territori

El Ple Municipal de l’ajuntament d’Alginet aprovà amb el vot

favorable de tots els grups de l’oposició la moció per a adherir-
se a l’AVPT, encara que l’equip de govern, format per

Socialistes d’Alginet i el Partit Popular, optaren per l’abstenció
en aquest punt de l’ordre del dia.
L’ajuntament d’Alginet ha aprovat, en el passat Ple Municipal del mes de juliol, una
moció per a adherir-se a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT),
l’organisme autònom de la Generalitat, adscrit a la Conselleria de Política Territorial,
Obres Públiques i Mobilitat, que té com a objectiu la protecció del sòl rural per a evitar
construccions il·legals, un problema molt estés pel territori valencià, i del qual el
municipi d’Alginet no queda exempt.

Així, en quant
l’adhesió es faça
efectiva, l’Agència
Valenciana de
Protecció del
Territori, serà l’entitat
en la qual
l’Ajuntament d’Alginet
delegarà la
competència
exclusiva en matèria
de protecció de la
legalitat urbanística,
sanció i restauració
de la legalitat urbanística, respecte d’infraccions urbanístiques greus o molt greus en
sòl no urbanitzable, comú o protegit, que corresponguen a edificacions de qualsevol
tipus que es comencen a construir a partir de la data de publicació d’aquest acord
d’adhesió.
La moció és una iniciativa dels grups municipals de l’oposició
La moció va partir inicialment del grup municipal Cercle-IdEA, que en Comissió
Informativa va proposar a la resta de grups que s’adheriren, de manera que es
mostrara un ampli recolzament a la mateixa. I així ho feren tant Compromís com el
PSOE-PSPV, per a presentar-la conjuntament els tres grups al Ple Municipal.

cercle idea Alginet

cercle.idea.alginet@gmail.com
La moció comptà finalment amb el vot favorable dels quatre grups de l’oposició, atés
que també Gent d’Alginet donà suport a la mateixa, però tant el Partit Popular com
Socialistes d’Alginet s’abstingueren en la votació, sense donar cap explicació de
perquè votaven en eixe sentit.
Els grups de l’oposició per la seua banda, volgueren destacar que amb la nova
col·laboració amb aquesta Agencia es fomenta la cultura de la protecció del territori, i
es podrà fer un major control de les infraccions urbanístiques, atés que contribuirà a
descongestionar els serveis tècnics municipals que bé per excés de treball bé per
deixadesa, releguen moltes vegades aquesta problemàtica, provocant algunes
vegades que acaben caducant alguns dels expedients de disciplina urbanística
que mamprèn l’Ajuntament però que no acaba mai per resoldre’s.

Alginet, a 3 d’agost de 2022
GM Cercle IdEA Alginet

Espacio Publicitario

Deja un comentario