Espacio publicitario

El País Valencià supera la mitjana estatal

València a 10 d’Agost de 2022. El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet va preguntar per escrit al Govern: Quines estacions ferroviàries del territori espanyol encara no són accessibles al 100% per a persones amb diversitat funcional?.

El Govern, en una resposta escrita aportada hui mateix, torna a fer trilerisme polític per a no contestar a la pregunta en qüestió, respon que el Reial decret 1544/2007 estableix una sèrie de criteris que han de complir les estacions per a ser accessibles, sempre referint-se a noves estacions, a estacions existents amb més de 750 viatgers/dia o de capital de província.

Així, segons aquesta resposta, actualment la xarxa d’ADIF/ADIF AV la componen 1.495 estacions, de les quals ja compten amb itinerari accessible 863 estacions, donant servei al 85,95% dels viatgers que van transitar per les estacions espanyoles en 2021.

El Govern afirma que solament el 14,05% dels viatgers que van transitar per les estacions espanyoles no compten amb aquest servei, la qual cosa és una xifra manipulada sens dubte, ja que estem parlant del 43% de les estacions sense servei: si s’expulsa a les persones amb discapacitats a no usar no els trens per no tindre’ls adaptats ( ells o les estacions) aquests ja no compta com a usuaris, si es precaritza a l’oferta i el servei de les estacions amb menys de 750 passatgers dia, aquestes deixen d’usar-se i s’entra en una espiral de desmantellament)

632 d’aquestes estacions NO compta amb itinerari accessible

 _De les estacions amb més de 750 viatgers/dia, 281 estacions ja compten amb un itinerari accessible. No indica quantes no compten

 _De les estacions de menys de 750 viatgers/dia, 582 estacions ja compten amb un itinerari accessible. No indica quantes no compta.

Per això Mulet ha tornat a sol·licitar al Govern que explique:

1.        els NOMS ( per municipi i província) d’aquestes 863 estacions no accessibles.

2.        els NOMS ( per municipi i província) i el número exacte de les estacions amb més de 750 viatgers/dia, que no compten amb un itinerari accessible.

3.        els NOMS ( per municipi i província) i el número exacte de les estacions amb menys de 750 viatgers/dia, que no compten amb un itinerari accessible.

Segons Mulet “ tenim un Reial decret de 2007, és a dir, de més de 15 anys, i no s’ha complit, Govern rere Govern s’han dedicat a precaritzar l’oferta ferroviària, desmantellat de facto moltes línies i servei, obligant milers de persones a haver de dependre del vehicle privada al no poder usar el públic. Que encara 632 estacions no siguen accessibles demostra aquesta desídia”

El Cas del País Valencià:

En anteriors resposta, El Govern va explicar la situació concretar del País Valencià:

en relació a les estacions amb més de 750 viatgers/dia (31 estacions), 25 estacions ja compten amb un itinerari accessible. Les estacions que encara no compten amb un itinerari accessible són: Alacant-Terminal, Aldaia, Bunyol, Callosa de Segura, Gandia i L’Alcudia.

En relació amb les estacions de menys de 750 viatgers/dia (74 estacions), 58 estacions ja compten amb un itinerari accessible. Les estacions que encara no compten amb un itinerari accessible són: Barraques, Crevillent, El Rebollar, L’Alzina, Las Cuevas, Les Valls, Massalfassar, Moncofa, Novelda, Ontinyent, Sant Antoni de Requena, Saix, Tavernes de la Valldigna, Torrellano, Utiel i Venta Mina-Setaigües.

Mulet ha recordat que en el cas de l’Estat el Govern no ha volgut enumerar de quines estacions es tracta “ demanarem explicacions, i saber quines mesures concretes s’adoptaran en totes i cadascuna d’aquestes estacions”

632 estaciones ferroviarias no son accesibles en el Estado español (43%)

El País Valenciano supera la media estatal

València a 10 de Agosto de 2022. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet preguntó por escrito al Gobierno: ¿Qué estaciones ferroviarias del territorio español todavía no son accesibles al 100% para personas con diversidad funcional?.

El Gobierno, en una respuesta escrita aportada hoy mismo, vuelve a hacer trilerismo político para no contestar a la pregunta en cuestión, responde que qel Real Decreto 1544/2007 establece una serie de criterios que deben cumplir las estaciones para ser accesibles, siempre refiriéndose a nuevas estaciones, a estaciones existentes con más de 750 viajeros/día o de capital de provincia.

Así, según esta respuesta, actualmente la red de ADIF/ADIF AV la componen 1.495 estaciones, de las cuales ya cuentan con itinerario accesible 863 estaciones, dando servicio al 85,95% de los viajeros que transitaron por las estaciones españolas en 2021.

El Gobierno afirma que solamente el  14,05 % de los viajeros que transitaron por las estaciones españolas no cuentan con este servicio, lo cual es una cifra manipulada a todas luces, ya que estamos hablando del 43% de las estaciones sin servicio: si se expulsa a las personas con discapacidades a no usar no los trenes por no tenerlos adaptados ( ellos o las estaciones) estos ya no cuenta como usuarios, si se precariza al oferta y el servicio de las estaciones con menos de 750 pasajeros día, estas dejan de usarse y se entra en una spiral de desmantelamiento)

632 de estas estaciones NO cuenta con itinerario accesible

 _De las estaciones con más de 750 viajeros/día, 281 estaciones ya cuentan con un itinerario accesible.  No indica cuantas no cuentan

 _De las estaciones de menos de 750 viajeros/día, 582 estaciones ya cuentan con un itinerario accesible.  No indica cuantas no cuenta.

Por ello Mulet ha vuelto a solicitar al Gobierno que explique:

  1.  los NOMBRES ( por municipio y provincia) de estas 863 estaciones no accesibles.
  2. los NOMBRES ( por municipio y provincia) y el número exacto de las estaciones con más de 750 viajeros/día, que  no cuentan con un itinerario accesible.
  3. los NOMBRES ( por municipio y provincia) y el número exacto de las estaciones con menos  de 750 viajeros/día, que no cuentan con un itinerario accesible.

Según Mulet “ tenemos un Real Decreto de 2007, o sea, de más de 15 años, y no se ha cumplido, Gobierno tras Gobierno se han dedicado a precarizar la oferta ferroviaria, desmantelado de facto muchas líneas y servicio, obligando a miles de persones a tener que depender del vehículo privada al no poder usar el público. Que todavía 632 estaciones no sean accesibles demuestra esta desidia”

El Caso del País Valenciano:

En anteriores respuesta, El Gobierno explicó la situación concretar del País Valenciano:

en relación a las estaciones con más de 750 viajeros/día (31 estaciones), 25 estaciones ya cuentan con un itinerario accesible. Las estaciones que aún no cuentan con un itinerario accesible son: Alacant-Terminal, Aldaia, Buñol, Callosa de Segura, Gandía y L’Alcudia.

Con relación a las estaciones de menos de 750 viajeros/día (74 estaciones), 58 estaciones ya cuentan con un itinerario accesible. Las estaciones que aún no cuentan con un itinerario accesible son: Barracas, Crevillent, El Rebollar, La Encina, Las Cuevas, Les Valls, Massalfassar, Moncofa, Novelda-Ase, Ontinyent, San Antonio de Requena, Sax, Tavernes de la Valldigna, Torrellano, Utiel y Venta Mina-Siete Aguas.

Mulet ha recordado que en el caso del Estado el Gobierno no ha querido enumerar de qué estaciones se trata “ vamos a pedir explicaciones, y saber qué medidas concretas van a adoptarse en todas y cada una de estas estaciones”

Espacio Publicitario

Deja un comentario