Espacio publicitario

La institució respon a una queixa de l’Associació de Veïns i Veïnes
de Natzaret sobre l’impacte del trasllat de la terminal de creuers

Gabilondo demana un pronunciament motivat sobre la modificació
del projecte i la validesa de l’avaluació ambiental de 2007

València, 24 de setembre de 2022
El Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, ha reclamat al Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic que es pronuncie sobre l’ampliació nord del port de
València. En resposta a una queixa presentada per l’Associació de Veïns i Veïnes de
Natzaret, la institució considera «imprecisa» la contestació que va donar en el seu
moment la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental sobre l’ampliació del
port, recorda que el pronunciament de l’òrgan ambiental «deu ser concloent» i sol·licita,
en conseqüència, «un informe en el qual expose motivadament el seu criteri» sobre la
qüestió.
L’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, que forma part de la Comissió Ciutat-Port,
va queixar-se al Defensor del Poble per la pretensió de l’Autoritat Portuària de València
de traslladar la terminal de creuers des del dic nord a les drassanes de la Unió Naval, al
costat del barri de Natzaret. En el seu escrit, l’entitat veïnal destacava que eixe trasllat

no estava previst en el projecte inicial d’ampliació nord del port i, per tant, no estava
emparat per la declaració d’impacte ambiental (DIA) de 2007. L’associació denunciava
que els grans vaixells «són una greu font de contaminació atmosfèrica i acústica» i
reivindicava el seu dret «a respirar aire net».
En la seua resposta a l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, i després d’analitzar
l’informe remés per l’Autoritat Portuària de València, Gabilondo recorda que cal
complir amb el mandat «que l’article 45 de la Constitució dirigeix als poders públics, és
a dir, el de vetllar per la utilització racional de tots els recursos naturals amb el fi de
protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient». En eixe
sentit, la institució destaca tres elements que no poden ignorar-se: el temps transcorregut
des de l’avaluació ambiental del projecte (2007), el fet que les obres encara no s’han
executat totalment i, a més, que el projecte inicialment avaluat ha estat modificat.
Per tant, el Defensor del Poble assegura que, per a complir amb el mandat
constitucional, cal un «pronunciament concloent» sobre dues qüestions: si els elements i
les condicions sobre els quals es va efectuar l’avaluació ambiental continuen sent els
mateixos, i si les modificacions introduïdes en el projecte poden generar nous impactes,
la qual cosa faria necessària alguna classe d’avaluació reglada o la modificació de la
DIA. La institució, encara que admet que «la legislació fa descansar gran part del pes de
l’avaluació ambiental sobre el promotor del projecte i sobre l’òrgan substantiu»,
assenyala que «l’òrgan ambiental no pot romandre passiu davant l’abast de les
modificacions introduïdes».
La Comissió Ciutat-Port reclama la paralització de l’ampliació nord pel gran impacte
que tindrà sobre tota l’àrea metropolitana de València (mobilitat, contaminació…) i
sobre el parc natural de l’Albufera i les platges del sud de la ciutat.

Espacio Publicitario

1 COMENTARIO

Deja un comentario