Espacio publicitario

La plataforma No+bypass ha rebut uns informes de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en els quals
s’especifica que no ha donat l’autorització per a intervindre en els barrancs de Paterna. Aquesta
autorització era un requisit necessari per a executar les obres. Per tant, el fet de no complir-lo és molt
greu. D’altra banda, ni la Conselleria de Medi Ambient ni la Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat han autoritzat les obres en la zona que afecta el refugi antiaeri subterrani de la Guerra Civil
que hi ha a Bétera, una altra irregularitat que se suma a l’anterior. Per aquest motiu, No+bypass ha
demanat al Ministeri de Transports la paralització de les obres, ja que la declaració d’impacte ambiental
obliga a tindre totes les autoritzacions per a poder escometre l’obra.
Que una obra tan qüestionada des dels seus inicis, a la qual s’han oposat poblacions i ajuntaments, no
tinga tots els permisos en regla, i més en dos temes clau com l’afecció als barrancs i a la línia defensiva de
la Guerra Civil, dona una idea de com el Ministeri de Foment està escometent aquest projecte. Des del seu
origen, les previsions d’augment de vehicles que remenava el Ministeri per a justificar la duplicació van
ser totalment desaforades, i no s’han correspost amb l’evolució real dels vehicles que circulen per
l’autovia. De fet, en el by pass només hi ha retencions alguns matins, que es podrien evitar amb una bona
gestió de l’autovia: reducció de la velocitat màxima, control de velocitat per radar, prohibició d’avançar a
camions en determinats trams, millora d’accessos, etc., alternatives que està comprovat que poden ampliar
la capacitat de la via un 20%.
Ja no és el moment de duplicar autovies
Encara que les previsions d’augment de vehicles s’hagueren complit, tampoc s’hauria de duplicar el by
pass perquè ja no és el moment d’escometre aquests projectes per al transport per carretera, especialment
de mercaderies, sinó de planificar com transferir les mercaderies al tren per a anar superant el minso 3%
de mercaderies transportades per tren i intentar arribar al 18% de la resta d’Europa. Per això, els més de
mil milions que costa l’obra s’haurien d’invertir en el ferrocarril i no en macroobres que fan la guerra al
planeta com és la duplicació del bypass.
Segons Antonio Domingo, membre de la plataforma No+Bypass, “els informes de la comunitat científica
són inapel·lables: és necessari que parem d’injectar CO2 a l’atmosfera perquè els desastres climàtics que
vivim no s’agreugen de manera que posen encara més en perill la nostra supervivència i la de milions
d’espècies. Per això una obra que facilitarà la crema de més combustibles fòssils és una autèntica
temeritat. Encara que l’obra complira totes les autoritzacions, no s’hauria de realitzar, perquè incompleix
el principal requisit, i és que no respecta els acords de reducció d’emissions”.
Per tot això, No+bypass ha anunciat que arribarà a les instàncies que siguen necessàries, incloent-hi la
judicial, per a aconseguir la paralització d’unes obres que no compten amb els permisos pertinents.

Ó

NO+BYPASS HA EXIGIDO AL MINISTERIO LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE
DUPLICACIÓN POR NO TENER LAS AUTORIZACIONES NECESARIAS

La plataforma No+bypass ha recibido unos informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar en los
que se especifica que no ha dado la autorización para intervenir en los barrancos de Paterna. Esta
autorización era un requisito necesario para ejecutar las obras. Por tanto, el hecho de no cumplirlo es muy
grave. Por otra parte, ni la Consellería de Medio Ambiente ni la Dirección General de Patrimonio de la
Generalitat han autorizado las obras en la zona que afecta al refugio antiaéreo subterráneo de la Guerra
Civil que hay en Bétera, otra irregularidad que se suma a la anterior. Por este motivo, No+bypass ha
pedido al Ministerio de Transportes la paralización de las obras, ya que la declaración de impacto
ambiental obliga a tener todas las autorizaciones para poder acometer la obra.
Que una obra tan cuestionada desde sus inicios, a la que se han opuesto poblaciones y ayuntamientos, no
tenga todos los permisos en regla, y más en dos temas clave como la afección a los barrancos y a la línea
defensiva de la Guerra Civil, da una idea de como el Ministerio de Fomento está acometiendo este
proyecto. Desde su origen, las previsiones de aumento de vehículos que barajaba el Ministerio para
justificar la duplicación fueron totalmente desaforadas, y no se han correspondido con la evolución real de
los vehículos que circulan por la autovía. De hecho, en el by pass solo hay retenciones algunas mañanas,
que se podrían evitar con una buena gestión de la autovía: reducción de la velocidad máxima, control de
velocidad por rádar, prohibición de adelantar a camiones en determinados tramos, mejora de accesos, etc.,
alternativas que está comprobado que pueden ampliar la capacidad de la vía un 20%.
Ya no es el momento de duplicar autovías
Aunque las previsiones de aumento de vehículos se hubieran cumplido, tampoco se tendría que duplicar
el by pass porque ya no es el momento de acometer estos proyectos para el transporte por carretera,
especialmente de mercancías, sino de planificar como transferir las mercancías al tren para ir superando el
exiguo 3% de mercancías transportadas por tren e intentar llegar al 18% del resto de Europa. Por eso, los
más de mil millones que cuesta la obra se tendrían que invertir en el ferrocarril y no en macroobras que
hacen la guerra al planeta como es la duplicación del by pass.
Según Antonio Domingo, miembro de la plataforma No+Bypass, “los informes de la comunidad
científica son inapelables: es necesario que paremos de inyectar CO2 a la atmósfera para que los desastres
climáticos que vivimos no se agraven de manera que pongan aún más en peligro nuestra supervivencia y
la de millones de especies. Por eso una obra que facilitará la quema de más combustibles fósiles es una
auténtica temeridad. Aunque la obra cumpliera todas las autorizaciones, no se tendría que realizar, porque
incumple el principal requisito, y es que no respeta los acuerdos de reducción de emisiones”.
Por todo esto, No+bypass ha anunciado que llegará a las instancias que sean necesarias, incluyendo la
judicial, para conseguir la paralización de unas obras que no cuentan con los permisos pertinentes.

Espacio Publicitario

Deja un comentario