Espacio publicitario

Mulet confia en el que el PSOE no pretenga  al Senat desfer la modificació aconseguida en el Congrés.

València, 12 de novembre de 2022.

Elportaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, s’ha felicitat que l’exigència que va plantejar la formació en la Cambra Alta al maig, exigint al Ministeri de Transició Ecològica que emetera una circular per a evitar la prohibició de les restes de podes agrícoles, tinga ja una solució plasmada en modificació de la llei.

Tal com ha informat Mulet, gràcies d’Unió d’Unions ( entitat de la qual forma part la Unió de Llauradors) ha prosperat una esmena a “la Llei per la qual es regulen el sistema de gestió de la Política Agrícola Comuna i altres matèries connexes” que aconsegueix, amb una disposició nova, la modificació de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, objecte d’aquesta polèmica.

Mitjançant aquesta esmena s’ha aconseguit eliminar el polèmic punt 3 de l’Article 27 respecte a l’Eliminació de residus.

Aquest és el text, que es va usar per a interpretar-lo d’una manera restrictiva per a sancionar a agricultors per continuar amb el sistema de cremes tradicionals ( article que ja s’ha eliminat “ 3. Amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. Únicament podrà permetre’s la crema d’aquests residus amb caràcter excepcional, i sempre que compten amb la corresponent autorització individualitzada que permeta aquesta crema, per raons de caràcter fitosanitari …”.

Mulet va protagonitzar al maig un cara a cara en la sessió de control al Govern al Senat, amb la ministra de Transició Ecològica i vicepresidenta primera, Teresa Ribera, exigint una transició assenyada en el tractament de les restes vegetals procedents de les podes agrícoles, i rebutjant una interpretació restrictiva que suposava la seua total prohibició.

Des de Compromís es va exigir a Ribera emetre una circular per a evitar sancions per la crema de podes agrícoles en aplicació de la normativa vigent. La ministra es va limitar a circumscriure una possible relaxació de les mesures únicament en casos de problemes fitosanitaris. Al final, va haver de ser a nivell autonòmic la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica qui emetera una nota interpretativa permissiva, davant la passivitat  del Ministeri.

Ara, amb l’eliminació d’aquest polèmic punt 3 de l’article 27, se soluciona definitivament aquesta situació.

Mulet va recordar que els principals afectats eren els xicotets propietaris d’explotacions de garroferes, oliveres, cítrics o ametlers, que han de podar cada cert temps i bregar amb els problemes que suposaria traslladar una maquinària pesant de la qual no disposen fins a llocs a vegades recòndit i amb mals accessos, alguna cosa que no es dona en les grans finques, les dels senyorets que tenen capacitat per a triturar i adquirir maquinària. Aquestes finques, a més, no són freqüents en el nostre territori ni en bona part de l’arc mediterrani, el manteniment del qual suposa un mosaic excepcional que produeix aliments, evita incendis i la deterioració del mitjà.

El portaveu valencianista ha afirmat que ara, obtingut aquest baló d’oxigen, ha d’impulsar-se per part de l’administracions competents mesures que incentiven l’aprofitament d’aquestes restes en riquesa; abonaments, substrats, biomassa, i al mateix temps s’entenga la impossibilitat en les zones de minifundis o abancalaments muntanyencs mètodes que no siguen les cremes controlades tradicionals.

De la mateixa manera, espera que el text eixit del Congrés no siga modificat ara al Senat, on es reunirà la ponència la setmana vinent per a estudiar possibles esmenes “ens ha arribat la nota interpretativa del Ministeri que pretén sembrar dubtes sobre l’eliminació d’aquest polèmic punt, esperem no siga la coartada per a intentar forçar una marxa arrere, que ningú entendria. Esperem que la llei, en aquest aspecte, s’aprove i ratifique en aquest sentit”

Compromís se felicita de la eliminación en la ley de la prohibición de quemas de restos agrícolas.

Mulet confía en el que el PSOE no pretenda en el Senado deshacer la modificación conseguida en el Congreso.

València, 12 de noviembre de 2022.

EL portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, se ha felicitado que la exigencia que planteó la formación en la Cámara Alta en mayo, exigiendo al Ministerio de Transición Ecológica que emitiese una circular para evitar la prohibición de los restos de podas agrícolas, tenga ya una solución plasmada en modificación de la ley.

Tal y como ha informado Mulet, gracias de Unión de Uniones ( entidad de la cual forma parte la Unió de Llauradors) ha prosperado una enmienda a “la Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas” que consigue, con una disposición nueva, la modificación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, objeto de esta polémica.

Mediante esta enmienda se ha conseguido eliminar el polémico punto 3 del Artículo 27 respecto a la Eliminación de residuos.

Este es el texto, que se usó para interpretarlo de una manera restrictiva para sancionar a agricultores por continuar con el sistema de quemas tradicionales ( artículo que ya se ha eliminado “ 3. Con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. Únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional, y siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario …”.

Mulet protagonizó en mayo un cara a cara en la sesión de control al Gobierno en el Senado, con la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta primera,, Teresa Ribera, exigiendo una transición sensata en el tratamiento de los restos vegetales procedentes de las podas agrícolas, y rechazando una interpretación restrictiva que suponía su total prohibición.

Desde Compromís se exigió a Ribera emitir una Circular para evitar sanciones por la quema de podas agrícolas en aplicación de la normativa vigente. La ministra se limitó a circunscribir una posible relajación de las medidas únicamente en casos de problemas fitosanitarios. Al final, tuvo que ser a nivel autonómico la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica quien emitiese una nota interpretativa permisiva, ante la pasividad del Ministerio.

Ahora, con la eliminación de este polémico punto 3 del artículo 27, se soluciona definitivamente esta situación.

Mulet recordó que los principales afectados eran los pequeños propietarios de explotaciones de algarrobos, olivos, cítricos o almendros, que deben podar cada cierto tiempo y lidiar con los problemas que supondría trasladar una maquinaria pesada de la que no disponen hasta lugares en ocasiones recóndito y con malos accesos, algo que no se da en las grandes fincas, las de los señoritos que tienen capacidad para triturar y adquirir maquinaria. Estas fincas, además, no son frecuentes en nuestro territorio ni en buena parte del arco mediterráneo, cuyo mantenimiento supone un mosaico excepcional que produce alimentos, evita incendios y el deterioro del medio.

El portavoz valencianista ha afirmado que ahora, obtenido este balón de oxígeno, ha de impulsarse por parte de la administraciones competentes medidas que incentiven el aprovechamiento de estos restos en riqueza; abonos, sustratos, biomasa, y al mismo tiempo se entienda la imposibilidad en las zonas de minifundios o abancalamientos montañosos métodos que no sean las quemas controladas tradicionales.

De la misma manera, espera que el texto salido del Congreso no sea modificado ahora en el Senado, donde se reunirá la ponencia la próxima semana para estudiar posibles enmiendas “nos ha llegado la nota interpretativa del Ministerio que pretende sembrar dudas sobre la eliminación de este polémico punto, esperamos no sea la coartada para intentar forzar una marcha atrás, que nadie entendería. Esperamos que la ley, en este aspecto, se apruebe y ratifique en este sentido”

Espacio Publicitario

Deja un comentario