Espacio publicitario

El Govern empara la denúncia a un veí de Benetússer per parlar en valencià a un metge a Alfafar

A la pregunta formulada pel senador de Compromís, Carles Mulet:

Un nou cas de valencianofobia al País Valencià. Un veí de Benetússer ha sigut denunciat pel metge que el va atendre en urgències del Centre de Salut d’Alfafar el 14 de juny per dirigir-se a ell en valencià. Segons explica Francesc Xavier Tébar a Àpunt Mèdia, va acudir al metge per a tractar-se d’un refredat i el sanitari li va dir «de manera imperativa», que parlara en castellà, o que abandonara la consulta, decisió que finalment va prendre. Tébar indica que no demanava al metge que li parlara en valencià, sinó, simplement, que ho deixara expressar-se en la seua llengua.

Davant la negativa del metge a mantindre la conversa, un en castellà i l’altre en valencià, el pacient es va dirigir a la recepcionista del centre mèdic per a demanar el full de reclamacions, que tampoc li van facilitar fins a uns dies més tard. Però no es va quedar ací, Tébar també va telefonar al 112 i a la Policia Local del municipi, que es va acabar personant en el centre. Finalment, un altre metge va atendre a Francesc Xavier.

Multa de 601 euros en 3.000

Una vegada documentat aquest fet, la Conselleria de Sanitat Universal es van posar en contacte per escrit amb el veí lamentant la situació i reconeixen els seus drets. Quatre mesos després d’aquest episodi, aquest professor d’institut ha sigut notificat per la delegació del govern a la Comunitat Valenciana, que ha sigut sancionat amb un mínim de 601 euros, que poden arribar fins als 3.000, per «alterar el normal funcionament del centre de salut» i «alterar i molestar la recepcionista». El metge que es va negar a atendre el pacient en valencià el va denunciar i està darrere d’aquesta sanció i l’aplicació de l’article 36 de la llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, també coneguda com a llei

mordassa.

1.        Per quin motiu va tramitar aquesta denúncia la Delegació del Govern?

2.        Pensa arxiva la mateixa per la barbaritat que suposa aquest tipus de denúncies?

3.        Quan derogarà el Govern la llei mordassa, amb la qual tan a gust sembla que està, i provoca aquest tipus de situacions?

4.        Pensa adoptar alguna mesura el Govern dins de les seues competències per a acabar amb la valencianofobia?

Aquesta ha sigut la resposta del Govern:

 RESPOSTA: En relació amb la pregunta de referència, s’informa que les Delegacions del Govern ostenten la competència i, per tant, el deure de tramitar les denúncies per infraccions greus i lleus de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana (article 32). En el present cas, procedeix assenyalar que consta una denúncia de la Policia Local d’Alfafar (València) per alteració del normal funcionament dels serveis d’un centre d’urgències, sense cap esment a l’ús del valencià o una altra circumstància similar. Aquests fets -alteració del funcionament dels serveis de l’ambulatori, amb molèsties ocasionades tant als propis treballadors com als pacients allí presents- constitueixen una infracció administrativa a l’empara del que es disposa en l’article 36.04) de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març. Finalment, cal informar que hi ha una reforma de la citada Llei orgànica en les Corts Generals i, per tant, són Ses senyories els qui tenen la competència per a la seua tramitació i aprovació.

Per a Mulet “ de nou el Govern es posa del costat dels quals ataquen els drets dels valencià parlants, és igual que siga en RENFE o ADIF o tramitant alegrement denuncies com aquestes. Tenim una Delegació del Govern que lluny de posar fre a aquesta croada contra els drets lingüístics, es converteix en un executor. I damunt, quan li recordem que tot això passa per no derogar la Llei Mordassa tal com va prometre obertament l’actual president del Govern en període electoral, ens diuen sense despentinar-se que ho fem nosaltres, quan en tindre només un diputada i un senat la nostra capacitat legislativa és infinitament menor respecte a la del PSOE, qui en última instància determinarà amb els seus vots si es deroga o no aquesta llei desproporcionada.

Segons el parlamentari valencianista “ més enllà de la tramitació burocràtica d’aquesta barbaritat, està la total falta d’empatia i compromís de la Delegació del Govern per interessar-se per aquest cas, es converteixen en còmplices, i és molt greu”

El Gobierno ampara la denuncia a vecino de Benetússer por hablar en valenciano a un médico en Alfafar

A la pregunta formulada por el senador de Compromís, Carles Mulet:

Un nuevo caso de valencianofobia en el País Valencià. Un vecino de Benetússer ha sido denunciado por el médico que lo atendió en urgencias del Centro de Salud de Alfafar el 14 de junio por dirigirse a él en valenciano. Según explica Francesc Xavier Tébar a Àpunt Mèdia, acudió al médico para tratarse de un resfriado y el sanitario le dijo «de manera imperativa», que hablara en castellano, o que abandonara la consulta, decisión que finalmente tomó. Tébar indica que no pedía al médico que le hablara en valenciano, sino, simplemente, de que lo dejara expresarse en su lengua.

Ante la negativa del médico a mantener la conversación, uno en castellano y el otro en valenciano, el paciente se dirigió a la recepcionista del centro médico para pedir la hoja de reclamaciones, que tampoco le facilitaron hasta unos días más tarde. Pero no se quedó aquí, Tébar también llamó al 112 y a la Policía Local del municipio, que se acabó personando en el centro. Finalmente, otro médico atendió a Francesc Xavier.

Multa de 601 euros en 3.000

Una vez documentado este hecho, la Conselleria de Sanidad Universal se pusieron en contacto por escrito con el vecino lamentando la situación y reconocen sus derechos. Cuatro meses después de este episodio, este profesor de instituto ha sido notificado por la delegación del gobierno en la Comunidad Valenciana, que ha sido sancionado con un mínimo de 601 euros, que pueden llegar hasta los 3.000, por «alterar el normal funcionamiento del centro de salud» y «alterar y molestar la recepcionista». El médico que se negó a atender al paciente en valenciano lo denunció y está detrás de esta sanción y la aplicación del artículo 36 de la ley orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, también conocida como ley

mordaza.

  1. ¿Por qué motivo tramitó esta denuncia la Delegación del Gobierno?
  2. ¿Piensa archiva la misma por la barbaridad que supone este tipo de denuncias?
  3. ¿Cuándo va a derogar el Gobierno la ley mordaza, con la que tan a gusto parece que está, y provoca este tipo de situaciones?
  4. ¿Piensa adoptar alguna medida el Gobierno dentro de sus competencias para acabar con la valencianofobia?

Esta ha sido la respuesta del Gobierno:

 RESPUESTAEn relación con la pregunta de referencia, se informa que las Delegaciones del Gobierno ostentan la competencia y, por lo tanto, el deber de tramitar las denuncias por infracciones graves y leves de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (artículo 32). En el presente caso, procede señalar que consta una denuncia de la Policía Local de Alfafar (Valencia) por alteración del normal funcionamiento de los servicios de un centro de urgencias, sin mención alguna al uso del valenciano u otra circunstancia similar. Estos hechos -alteración del funcionamiento de los servicios del ambulatorio, con molestias ocasionadas tanto a los propios trabajadores como a los pacientes allí presentes- constituyen una infracción administrativa al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.04) de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo. Por último, cabe informar que hay una reforma de la citada Ley Orgánica en las Cortes Generales y, por lo tanto, son Sus Señorías quienes tienen la competencia para su tramitación y aprobación.

Para Mulet “ de nuevo el Gobierno se pone del lado de los que atacan los derechos de los valenciano hablantes, da igual que sea en RENFE o ADIF o tramitando alegremente denuncias como estas. Tenemos una Delegación del Gobierno que lejos de poner freno a esta cruzada contra los derechos lingüísticos, se convierte en un ejecutor. Y encima, cuando le recordamos que todo esto pasa por no derogar la Ley Mordaza tal y como prometió abiertamente el actual presidente del Gobierno en periodo electoral, nos dicen sin despeinarse que lo hagamos nosotros, cuando al tener solo un diputada y un senado nuestra capacidad legislativa es infinitamente menor respecto a la del PSOE, quien en última instancia determinará con sus votos si se deroga o no esta ley desproporcionada.

Según el parlamentario valencianista “ más allá de la tramitación burocrática de esta barbaridad, está la total falta de empatía y compromiso de la Delegación del Gobierno por interesarse por este caso, se convierten en cómplices, y es muy grave”

Espacio Publicitario

Deja un comentario