Espacio publicitario

La CGT exigeix l’aprovació immediata de l’Ordre d’Uniformitat dels Agents Mediambientals, la qual porta quatre anys bloquejada i denuncia la pèsima gestió del màxim responsable de Sotssecretaria dimitit i del seu personal directiu.

Al 2018, després de tres anys de negociació amb els sindicats, la Conselleria d’Agricultura va elaborar un projecte d’ordre per a regular la uniformitat dels agents mediambientals i va iniciar l’exposició pública a la seua pàgina web. Quatre anys després encara no ha sigut aprovada l’Ordre.

La CGT considera una greu manca de serietat que aquest govern no compleixca els acords aconseguits i reclama l’aprovació immediata de l’ordre d’uniformitat per a dotar aquest col.lectiu d’una equipació adequada i suficient i un Equip de Protecció Individual (EPI) d’incendis en condicions -com ha exigit la Inspecció de Treball en dues ocasions-, per a acabar amb el despropòsit d’aquests darrers anys, el els quals la Sotssecretaria ha anat camviant els models i colors a cada lliurament de roba i, a més, aquesta ha sigut tan escassa i insuficient que els agents de nova incorporació es vesteixen amb roba de segonamà dels seus companys de distintes remeses, de forma que és imposible vore dos agents vestits igual. De fet encara hi ha agents que utilitzen roba amb l’escut preautonòmic de l’ICONA.

Projecte d’Ordre d’Uniformitat en exposició pública des de 2018:

https://agroambient.gva.es/es/info-publicaprocesos-cerrados/-/asset_publisher/MW2vMMC1dt7Y/content/proyectode-orden-de-la-conselleria-de-agricultura-medio-ambiente-cambioclimatico-y-desarrollo-rural-por-la-cual-se-regula-la-uniformidad-eidentific

Aquest sindicat espera que la nova consellera tinga un talant més negociador que la seua antecessorai compleixca, per fi, l’acord sobre uniformitat aconseguit entre els sindicats i la Conselleria el 2018. Igualment espera que desembusse la compra de vehicles per a aquest col.lectiu de funcionaris, els quals treballen amb una flota de vehicles en sa majoria de més de 20 anys i centenars de milers de quilòmetres. Seria la gran oportunitat de dignificar i donar seguretat al treball del col.lectiu i de complir l’Avaluació de Riscos Laborals.

ÉS DIFÍCIL COMETRE TANTS ERRORS EN TAN POCA ROBA

1.- Samarretes amb el loga de Generalitat incorrecte

A banda de l’escassessa, la qualitat també ha caigut en picat, batint-se tots els rècords al darrer repartiment de samarretes d’estiu, d’ínfima qualitat i a més amb un escut de la Generalitat incorrecte, estampant lescut antic i no aquell que és oficial des de gener de 2018, segons el Manual d’Identitat Corporativa de la Generalitat.

Des de la CGT considerem que, malgrat la pèsima serigrafia, no serà necessària la retirada de les prendes perque apenes es distingeix que l’escut de la Generalitat no és el correcte. També volem destacar que les samarretes d’estiu han sigut repartides a l’octubre, però que gràcies al canvi climàtic, hem pogut utilitzar-les enguany. És d’admirar com s’adapta la Conselleria a l’escalfament global.

2.- Tallatge masculí per a totes

Especialment decepcionades ens hem vist les dones del col.lctiu al vore, una vegada més, com s’ignora la nostra demanda de tallatge femení en la dotació d’uniformes, ja contemplada des de fa quatre anys en l’ordre pendent de publicació.

3.- Gorres amb bilingüisme “low cost”

I per últim, una altra mostra més de la desídia que impera a la Sotssecretaria de la Conselleria d’Agricultura: gorres lliurades al personal de nou ingrés amb faltes d’ortografia. Apareixen retolades amb “AGENT MEDIOAMBIENTAL”, mig en valencià i mig en castellà.

LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA ENCARGA ROPA PARA AGENTES MEDIOAMBIENTALES CON UN LOGO DE GENERALITAT DESCATALOGADO, FALTAS DE ORTOGRAFÍA Y SIN TALLAJE FEMENINO

La CGT exige la aprobación inmediata de la Orden de Uniformidad de los Agentes Medioambientales, que lleva cuatro años bloqueada y denuncia la pésima gestión del máximo responsable de Subsecretaría dimitido y de su personal directivo.

En 2018, tras tres años de negociación con los sindicatos, la Conselleria de Agricultura elaboró un proyecto de orden para regular la uniformidad de los agentes medioambientales e inició la exposición pública en su página web. Cuatro años después todavía no ha sido aprobada la Orden.

La CGT considera una grave falta de seriedad que este gobierno no cumpla los acuerdos alcanzados y reclama la aprobación inmediata de la orden de uniformidad para dotar a este colectivo de una equipación adecuada y suficiente y un Equipo de Protección Individual (EPI) de incendios en condiciones –como ha exigido la Inspección de Trabajo en dos ocasiones-, para acabar con el despropósito de estos últimos años, en que la Subsecretaría ha ido cambiando los modelos y colores en cada entrega de ropa y, además, esta ha sido tan escasa e insuficiente que los agentes de nueva incorporación se visten con ropa de segunda mano de sus compañeros de distintas remesas, de forma que es imposible ver dos agentes vestidos igual. De hecho todavía hay agentes que utilizan ropa con el escudo preautonómico del ICONA.

Proyecto de Orden de Uniformidad en exposición pública desde 2018:

https://agroambient.gva.es/es/info-publicaprocesos-cerrados/-/asset_publisher/MW2vMMC1dt7Y/content/proyectode-orden-de-la-conselleria-de-agricultura-medio-ambiente-cambioclimatico-y-desarrollo-rural-por-la-cual-se-regula-la-uniformidad-eidentific

Este sindicato espera que la nueva consellera tenga un talante más negociador que su antecesora y cumpla, por fin, el acuerdo sobre uniformidad alcanzado entre los sindicatos y la Conselleria en 2018. Igualmente espera que desatasque la compra de vehículos para este colectivo de funcionarios, que trabajan con una flota de vehículos en su mayoría de más de 20 años y cientos de miles de kilómetros. Seria la gran oportunidad de dignificar y dar seguridad al trabajo del colectivo y de cumplir la Evaluación de Riesgos Laborales.

ES DIFÍCIL COMETER TANTOS ERRORES EN TAN POCA ROPA:

1.- Camisetas con el logo de Generalitat incorrecto

Aparte de la escasez, la calidad también ha caido en picado, batiéndose todos los récords en el último reparto de camisetas de verano, de ínfima calidad y además con un escudo de la Generalitat incorrecto, estampando el escudo antiguo y no el que es oficial desde enero  de 2018, según el Manual de Identidad Corporativa de la Generalitat.

Desde la CGT consideramos que, gracias a la pésima serigrafía, no será necesaria la retirada de las prendas porque apenas se distingue que el escudo de la Generalitat no es el correcto. También queremos destacar que las camisetas de verano han sido repartidas en octubre, pero que gracias al cambio climático, las hemos podido utilizar este año.

2.- Tallaje masculino para todas

Especialmente decepcionadas nos hemos visto las mujeres del colectivo al ver, una vez más, cómo se ignora nuestra demanda de tallaje femenino en la dotación de uniformes, ya contemplada desde hace cuatro años en la orden pendiente de publicación.

3.- Gorras con bilingüismo “low cost”

Y por último, otra muestra más de la desidia que impera en la Subsecretaría de la Conselleria de Agricultura: gorras entregadas al personal de nuevo ingreso con faltas de ortografía. Aparecen rotuladas con “AGENT MEDIOAMBIENTAL”, medio en valenciano y medio en castellano.

Espacio Publicitario

Deja un comentario