Espacio publicitario

Compromís demana al Senat copia del suposat informe del Ministeri sobre l’ampliació  del Port  i esmena els PGE per a retirar el projecte

Mulet : No es tracta de si es pot o no formalment aquest projecte, si no si és una barbaritat o no fer-ho

29 de novembre de 2022. El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha explicat hui que la coalició ha presentat una bateria d’iniciatives al Senat, tant en forma de preguntes i sol·licituds d’informe al Govern, com a esmenes als PGE 2023 ara en tramitació en la Cambra Alta, sol·licitat la paralització del projecte d’ampliació nord del Port de València, després de filtrar-se per part de l’ Autoritat Portuària de València (*APV) d’un suposat informe compatibilitat amb l’estratègia marina sol·licitat per la pròpia APV

Aquest polèmic projecte que genera un enorme rebuig a la ciutat i l’entorn directe, posa en risc la pervivència de les platges del sud del Port i especialment el Parc Natural de l’Albufera, i ha anat incorporant canvis de gran importància no analitzats per la Declaració d’Impacte Ambiental de 2007, l’única existent i per tant sense valor.

Segons la filtració de l’APV, aquest informe, suposadament, com recull el Diario.es “a la vista de la documentació i informació disponible, s’observa que els efectes de l’actuació sobre els objectius ambientals de l’estratègia marina llevantí-balear, en principi, no posaran en risc la consecució del bon estat ambiental”. I, després d’això, “s’emet informe de compatibilitat favorable amb condicions”. Sense informar de quins són els condicionants imposats

Mulet ha sol·licitat en primer terme copia del supòsit informe de compatibilitat i una bateria de preguntes com ara

1.        Per què no s’ha publicat aquest informe i tota la informació que es té és de part interessada com és l’APV?

2.        Quina documentació i informació disponible s’ha analitzat per a adoptar aquesta decisió?

3.        Què estimen com a bon estat ambiental? S’ha valorat l’afecció real a la Albufera de València?

4.        Si és veritat que s’ha emés informe de compatibilitat favorable amb condicions, quals són aquests condicionants?

5.        Ports de l’Estat va sol·licitar a l’APV que emetera una certificació que el projecte no requereix sotmetre’s a un nou procediment ambiental, amb caràcter previ a l’aprovació d’aquest, alguna cosa que es desconeix si ja s’ha complit. S’ha complit?

6.        Estima el Govern que una DIA de 2007 per a un projecte actual notablement més extens i complex, és apropiada?

Esmenes als PGE

Mulet ha presentat diverses esmenes als PGE sobre aquest tema com són entre altres

PRIMERA: BAIXA EN L’Adquisició Parcel·les Urbanitzades ZAL València Quantitat: 5000 milers d’euros

 Tram d’Alacant a Múrcia Quantitat: 5000 milers d’euros

I destinar-la a la rodalia entre Alacant i Murcia

SEGONA: BAIXA DE LA PARTIDA VALÈNCIA-PORT DE VALÈNCIA-TERMINAL INTERNACIONAL DE PASSATGERS

Quantitat: 3000 milers d’euros I DESTINAR-HO AL TREN XÁTIVA-ALCOI

TERCERA AMPLIACIÓ PORT VLC

D’addició

Precepte que s’afig:

Disposició addicional nova:

El Govern, en relació amb el polèmic projecte de l’ampliació nord del Port de València, (el qual, després dels canvis implementats, no s’ajusta als paràmetres de la declaració d’impacte ambiental (DIA) de 2007, sobre la qual a més hi ha dubtes legals respecte a la seua vigència), cancel·larà i paralitzarà la seua tramitació i qualsevol avanç fins que no es dissipen íntegrament els dubtes que puguen existir, la seua compatibilitat amb el medi ambient de l’entorn (especialment pels irreversibles danys que poguera patir l’Albufera) i amb la vigent declaració d’emergència climàtica.

Així, instarà l’Autoritat Portuària de València sota la supervisió de l’ens públic Ports de l’Estat com a promotor de les actuacions d’ampliació del port de València, al fet que desistisca del projecte actual d’ampliació Nord del Port i al fet que renuncie a la construcció d’una nova terminal de creuers al costat dels poblats marítims.

QUARTA: Baixa de la partida de 14 milions d’euros destinada a la nova terminal de creuers del Port de València projectada al costat del barri de  Natzaret, i destinar-lo a la millorar  la línia de rodalia C6.

Mulet ha remarcat que allò important no és” si el Ministerio vol donar-li formalment carta blanca al projecte, fet que igualment és una barbaritat, un projecte en una zona tant sensible, amb una DIA de 2007 que no conté bona part del projecte, sinó que allò important és la decisió política de si toca o no toca aquest projecte, de si és necessari o no, i no ho és, no fa cap falta, és lesiu i no genera cap consens, i per tant, no ha de tirar endavant facen a la carta tots els informes que vulguen”

Compromís pide en el Senado copia del supuesto informe del Ministerio  sobre la  ampliación del  Puerto y enmienda los PGE para retirar el proyecto

Mulet : No se trata de si se puede o no formalmente este proyecto, si no si es una barbaridad o no hacerlo

29 de noviembre de 2022. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha explicado hoy que la coalición ha presentado una batería de iniciativas en el Senado, tanto en forma de preguntas y solicitudes de informe al Gobierno, como enmiendas a los PGE 2023 ahora en tramitación en la Cámara Alta, solicitado la paralización del proyecto de ampliación norte del Port de València, después de filtrarse por parte de la Autoritat Portuaria de València (APV)  de un supueto informe compatibilidad con la estrategia marina solicitado por la  propia  APV

Este polémico proyecto que genera un enorme rechazo en la ciudad y el entorno directo, pone en riesgo la pervivencia de las playas del sur del Port y en especial el Parc Natural de l’Albufera, y ha ido incorporando cambios de gran calado no analizados por la Declaración de Impacto Ambiental de 2007, la única existente y por lo tanto sin valor.

Según la filtración de la APV, este informe, supuestamente, como recoge el Diario.es “a la vista de la documentación e información disponible, se observa que los efectos de la actuación sobre los objetivos ambientales de la estrategia marina levantino-balear, en principio, no pondrán en riesgo la consecución del buen estado ambiental”. Y, tras ello, “se emite informe de compatibilidad favorable con condiciones”. Sin informar de cuáles son los condicionantes impuestos

Mulet ha  solicitado en primer término copia del supuesto informe de compatibilidad  y una batería de preguntas tales como

  1. ¿Por qué no se ha publicado este informe y toda la información que se tiene es de parte interesada como es la APV?
  2. ¿Qué documentación e información disponible se ha analizado para adoptar esta decisión?
  3. ¿Qué estiman como buen estado ambiental? ¿Se ha valorado la afección real a la Albuera de València?
  4. ¿Si es verdad que se ha emitido informe de compatibilidad favorable con condiciones, cuales son estos condicionantes?
  5. Puertos del Estado solicitó a la APV que emitiera una certificación de que el proyecto no requiere someterse a un nuevo procedimiento ambiental, con carácter previo a la aprobación del mismo, algo que se desconoce si ya se ha cumplido. ¿ Se ha cumplido?
  6. ¿Estima el Gobierno que una DIA de 2007 para un proyecto actual notablemente más extenso y complejo, es apropiada?


Enmiedas a los PGE

Mulet ha presentado diversas enmiendas a los PGE al respecto como son entre otras

PRIMERA:

BAJA EN LAAdquisición Parcelas Urbanizadas ZAL Valencia Cantidad: 5000 miles de euros Tramo de Alicante a Murcia Cantidad: 5000 miles de euros Y destinarla a las cercanías entre Alacant i Murcia

SEGUNDA: BAJA DE LA PARTIDA    VALENCIA-PUERTO    DE   VALENCIA-TERMINAL    INTERNACIONAL   DE PASAJEROS

Cantidad: 3000 miles de euros Y DESTINARLO AL TREN  XÁTIVA-ALCOI

TERCERA AMPLIACIÓN PORT VLC

De adición

Precepto que se añade: Disposición adicional nueva:

El Gobierno, en relación con el polémico proyecto de la ampliación norte del Puerto de València, (el cual, tras los cambios implementados, no se ajusta a los parámetros de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007, sobre la que además hay dudas legales con respecto a su vigencia), cancelará y paralizará su tramitación y cualquier avance hasta que no se disipen en su totalidad las dudas que puedan existir, su compatibilidad con el medio ambiente del entorno (especialmente por los irreversibles daños que pudiera sufrir l’Albufera) y con la vigente declaración de emergencia climática.

Así, instará a la Autoridad Portuaria de València bajo la supervisión del ente público Puertos del Estado en tanto que promotor de las actuaciones de ampliación del puerto de València, a que desista del proyecto actual de ampliación Norte del Puerto y a que renuncie a la construcción de una nueva terminal de cruceros junto a los poblados marítimos.

CUARTA: Baja de la partida de 14 millones de euros destinada a la nueva terminal de cruceros del Port de València proyectada junto al barrio de Natzaret, y destinarlo a la  mejorar la línea de cercanías C6.

Mulet ha remarcado que “lo importante no es si el Ministerio quiere darle formalmente carta blanca al proyecto, hecho que igualmente es una barbaridad, un proyecto en una zona tan sensible, con una DÍA de 2007 que no contiene buena parte del proyecto, sino que aquello importando es la decisión política de si toca o no toca este proyecto, de si es necesario o no, y no lo es, no hace ninguna falta, es lesivo y no genera ningún consenso, y por tanto, no tiene que salir adelante hagan a la carta todos los informes que quieran”

Espacio Publicitario

1 COMENTARIO

Deja un comentario