Espacio publicitario

El passat 12 de novembre una gran manifestació va recórrer els carrers del centre de València i
d’altres 16 ciutats a Espanya, així com de diversos països, sota el lema ClampelClima, davant
el fracàs de la COP27 pel Canvi Climàtic.
La societat civil organitzada valenciana considera que la inacció i el retardisme dels dirigents
polítics no fan sinó agreujar la situació d’EMERGÈNCIA climàtica i social que ja vivim. Les
ONGs i els ciutadans del carrer han expressat les seues exigències concretes als seus
representants perquè detinguen l’afany constructiu de macro infraestructures a costa del
territori, els seus habitants i un estil de vida sostenible de les ciutats i pobles mediterranis (com
l’ampliació del port de València, el By-pass, la V-21, la No reversió de la ZAL, la pèrdua d’horta,
platges i L’Albufera, etc). Demanen que es prenguen mesures decidides per a canviar l’actual
model econòmic depredador de la vida, les cultures i les persones que genera crisis
econòmiques, energètiques, pobresa i desigualtat, contaminació i malaltia a més de guerres
pels minvants recursos energètics, minerals i vitals en un planeta sobreexplotat. Proposen
alternatives energètiques, alimentàries, economia circular, fiscalitat verda, i moltes altres
mesures que han de ser impulsades per polítiques públiques ambicioses i prou finançades
perquè siguen eficaces.
Demanden als seus màxims responsables institucionals que prenguen mesures urgents per a
mitigar el canvi climàtic (decreixement del metabolisme econòmic, substitució de combustibles
fòssils, limitació de la mobilitat privada, agricultura ecològica i ramaderia extensiva, comerç de
proximitat, transport públic, energies verdes democratitzades, renaturalització de les ciutats,
etc), i per a pal·liar les pitjors conseqüències que ja patim pels fenòmens meteorològics
extrems a conseqüència de la pèrdua de biodiversitat i del desequilibri climàtic (combat a la
pobresa energètica, gestió de residus, pèrdua de sòls i aigües, etc). Demanen que es dediquen
molts més recursos per a facilitar l’adaptació i la creació d’ocupacions verdes en sectors
econòmics que es veuran reduïts en la transició ecosocial que tenim per davant.
I educar, informar, conscienciar a la ciutadania sobre la gravetat de la situació actual, la
disjuntiva en què ara estem, i les possibles alternatives que entre tots podem construir. Amb
valentia i honestedat.
Amb això, la societat valenciana marca l’agenda a seguir. Planteja propostes perquè els seus
polítics recullen el guant en els programes electorals amb els quals demanaran els nostres vots
en les tres cites electorals de 2023.
I així li ho hem fet saber a l’Alcalde de València, al President de la Generalitat Valenciana i a la
Delegada del govern en sengles cartes traslladades el dia 5 de gener de 2023, via registre
electrònic, acompanyades de diversos documents que acrediten les nostres demandes
ciutadanes. No són cartes als Reis Mags, sinó exigències remeses als líders polítics que
aspiren a revalidar els seus càrrecs al capdavant dels assumptes comuns dels valencians des
de la seua màxima responsabilitat institucional.
Ara, la ciutadania valenciana estem a l’espera de les seues respostes per a actuar en
conseqüència.
Contacte: Aliança per l’Emergència Climàtica (emergenciaclimaticavlc@gmail.com)

LA SOCIEDAD CIVIL VALENCIANA, EN EL DÍA DE REYES, LE MARCA
LA AGENDA A SUS POLÍTICOS EN MATERIA CLIMÁTICA Y DE

JUSTICA SOCIAL

El pasado 12 de noviembre una gran manifestación recorrió las calles del centro de Valencia y
de otras 16 ciudades en España, así como de varios países, bajo el lema Clam pel Clima, ante
el fracaso de la COP27 por el Cambio Climático.
La sociedad civil organizada valenciana considera que la inacción y el retardismo de los
dirigentes políticos no hacen sino agravar la situación de EMERGENCIA climática y social que
ya vivimos. Las ONGs y los ciudadanos de a pie han expresado sus exigencias concretas a sus
representantes para que detengan el afán constructivo de macro infraestructuras a
expensas del territorio, sus habitantes y un estilo de vida sostenible de las ciudades y pueblos
mediterráneos (como la ampliación del puerto de Valencia, el By-pass, la V-21, la No reversión
de la ZAL, la pérdida de huerta, playas y La Albufera, etc). Piden que se tomen medidas
decididas para cambiar el actual modelo económico depredador de la vida, las culturas y las
personas que genera crisis económicas, energéticas, pobreza y desigualdad, contaminación y
enfermedad además de guerras por los menguantes recursos energéticos, minerales y vitales
en un planeta sobreexplotado. Proponen alternativas energéticas, alimentarias, economía
circular, fiscalidad verde, y otras muchas medidas que deben ser impulsadas por políticas
públicas ambiciosas y suficientemente financiadas para que sean eficaces.
Demandan a sus máximos responsables institucionales que tomen medidas urgentes para
mitigar el cambio climático (decrecimiento del metabolismo económico, sustitución de
combustibles fósiles, limitación de la movilidad privada, agricultura ecológica y ganadería
extensiva, comercio de proximidad, transporte público, energías verdes democratizadas,
renaturalización de las ciudades, etc), y para paliar las peores consecuencias que ya
sufrimos por los fenómenos meteorológicos extremos como consecuencia de la pérdida de
biodiversidad y del desequilibrio climático (combate a la pobreza energética, gestión de
residuos, pérdida de suelos y aguas, etc). Piden que se dediquen muchos más recursos para
facilitar la adaptación y la creación de empleos verdes en sectores económicos que se
verán reducidos en la transición ecosocial que tenemos por delante.
Y educar, informar, concienciar a la ciudadanía sobre la gravedad de la situación actual, la
disyuntiva en que ahora estamos, y las posibles alternativas que entre todos podemos
construir. Con valentía y honestidad.
Con ello, la sociedad valenciana marca la agenda a seguir. Plantea propuestas para que sus
políticos recojan el guante en los programas electorales con los que pedirán nuestros votos en
las tres citas electorales de 2023.
Y así se lo hemos hecho saber al Alcalde de Valencia, al Presidente de la Generalitat
Valenciana y a la Delegada del gobierno en sendas cartas trasladadas el día 5 de enero de
2023, vía registro electrónico, acompañadas de varios documentos que acreditan nuestras
demandas ciudadanas. No son cartas a los Reyes Magos, sino exigencias remitidas a los
líderes políticos que aspiran a revalidar sus cargos al frente de los asuntos comunes de los
valencianos desde su máxima responsabilidad institucional.
Ahora, la ciudadanía valenciana estamos a la espera de sus respuestas para actuar en
consecuencia.
Contacto: Alianza por la Emergencia Climática (emergenciaclimaticavlc@gmail.com)

Espacio Publicitario

Deja un comentario