Espacio publicitario

Sobre l’Avantprojecte aprovat en el Consell de
Ministres del 13 de desembre de 2022

La proposta de Llei de Mobilitat Sostenible no s’ajusta a la necessària transició
ecològica que la societat espanyola necessita; no atén la situació d’emergència
climàtica en la qual estem; no estableix un sistema multimodal de transport que
aconseguisca l’accessibilitat als béns, serveis i contactes amb les altres persones,
aconseguint la màxima accessibilitat amb la mínima mobilitat; no ofereix el «bitllet
únic» per a totes les persones i per a tot el territori estatal; i no resol el repartiment
equitatiu d’un eficient finançament pressupostari del transport col·lectiu basant-se en
l'»obligació de servei públic».
En l’Article 7, referit als objectius del sistema espanyol de transport sostenible,
l’avantprojecte no ha recollit la proposta de situar la neutralitat climàtica del transport
en 2050, que té aprovada la Unió Europea, ni ha establit significatives reduccions de
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, en 2030 i en 2040, respecte a 1990.
Havíem reconegut, les plataformes ciutadanes pel tren, que «el concepte aplicat en
l’Avantprojecte de Llei de «Sistema Nacional de Mobilitat Sostenible» resultava la
primera aproximació del Ministeri del Transport al qual hem anat denominant
nosaltres «Sistema Multimodal de Transport». Però tristament les propostes de
l’avantprojecte de llei no són capaces d’aconseguir que aquest sistema facilite
l’accessibilitat als béns, als serveis i al contacte amb les altres persones, garantint la
màxima accessibilitat amb la mínima mobilitat.
En el citat Article 7 vam proposar, en l’apartat que es considerara l’objectiu d’impuls i
coordinació de les actuacions d’integració i interoperabilitat dels sistemes
d’informació, títols de transport i pagament dels serveis de mobilitat i altres serveis
accessoris o complementaris al transport, la inclusió del criteri que en l’àmbit dels
títols de transport, s’establira el «bitllet únic», és a dir, una única targeta de transport.
Però en l’avantprojecte aprovat pel Consell de Ministres res es diu sobre aquest tema.
Així mateix, déiem que les administracions públiques han de vetlar perquè el transport
de persones constituïsca un sistema coordinat, multimodal i integrat, d’ús senzill per a

la ciutadania. D’aquesta manera, s’han de potenciar els serveis en xarxa dotats de
nodes de multimodalitat, mitjançant els quals les persones puguen completar el seu
desplaçament, des d’origen fins a destinació, amb coordinació tant física com horària
dels serveis del sistema multimodal de transport, i amb bitllet únic vàlid per a tot el
territori estatal que siga fins i tot útil en els desplaçaments per la resta dels estats
membres de la Unió Europea. En les aglomeracions urbanes haurà d’existir una
autoritat única del transport públic col·lectiu que pot adoptar la fórmula dels consorcis
de transport.
Per com està redactat el text de l’avantprojecte de llei denunciem que l’actual
Ministeri del Transport tracta d’eludir les responsabilitats de l’Administració General
de l’Estat en el finançament del sistema espanyol de transport sostenible, proposant
derivar responsabilitats cap a les comunitats autònomes i els municipis.
En concret assenyalem que el fons estatal per al sosteniment del transport públic
col·lectiu, ha de facilitar que l’Administració General de l’Estat contribuïsca, en els
termes que es determinen en les disposicions de desenvolupament de la llei, al
finançament dels serveis de transport públic col·lectiu que operen en l’àmbit urbà i
interurbà, sempre que la seua gestió siga atribuïda a un consorci del transport o una
entitat supramunicipal, amb independència de la forma jurídica que adopte. No
obstant això, la proposta ministerial se cenyeix a l’àmbit urbà en exclusiva, deixant
abandonat l’àmbit rural.
Aquest abandó de l’àmbit rural és el que ha portat al Ministeri del Transport a intentar
tancar el servei ferroviari en el tram Aranjuez-Cuenca-Utiel, en la línia normal Madrid-
Cuenca-València.

Consideraciones a la Ley de Movilidad Sostenible por
la Plataforma del País Valenciano por el Tren Público,
Social y Sostenible, que vertebre el territorio y enfríe el
planeta
Sobre el Anteproyecto aprobado en el Consejo de
Ministros del 13 de diciembre de 2022

La propuesta de Ley de Movilidad Sostenible no se ajusta a la necesaria transición ecológica
que la sociedad española necesita; no atiende a la situación de emergencia climática en la que
estamos; no establece un sistema multimodal de transporte que alcance la accesibilidad a los
bienes, servicios y contactos con las demás personas, logrando la máxima accesibilidad con la
mínima movilidad; no ofrece el “billete único” para todas las personas y para todo el territorio
estatal; y no resuelve el reparto equitativo de una eficiente financiación presupuestaria del
transporte colectivo basándose en la “obligación de servicio público”.
En el Artículo 7, referido a los objetivos del sistema español de transporte sostenible, el
anteproyecto no ha recogido la propuesta de situar la neutralidad climática del transporte en
2050, que tiene aprobada la Unión Europea, ni ha establecido significativas reducciones de las
emisiones de gases con efecto de invernadero, en 2030 y en 2040, respecto a 1990.
Habíamos reconocido, las plataformas ciudadanas por el tren, que “el concepto aplicado en el
Anteproyecto de Ley de “Sistema Nacional de Movilidad Sostenible” resultaba la primera
aproximación del Ministerio del Transporte a lo que hemos venido denominando nosotras
“Sistema Multimodal de Transporte”. Pero tristemente las propuestas del anteproyecto de ley
no son capaces de lograr que dicho sistema facilite la accesibilidad a los bienes, a los servicios y
al contacto con las demás personas, garantizando la máxima accesibilidad con la mínima
movilidad.
En el citado Artículo 7 propusimos, en el apartado que se considerara el objetivo de impulso y
coordinación de las actuaciones de integración e interoperabilidad de los sistemas de
información, títulos de transporte y pago de los servicios de movilidad y demás servicios
accesorios o complementarios al transporte, la inclusión del criterio de que en el ámbito de los
títulos de transporte, se estableciera el “billete único”, es decir, una única tarjeta de
transporte. Pero en el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministras nada se dice al
respecto.
Así mismo decíamos que las administraciones públicas deben velar porque el transporte de
personas constituya un sistema coordinado, multimodal e integrado, de uso sencillo para la
ciudadanía. De esta manera, se deben potenciar los servicios en red dotados de nodos de
multimodalidad, mediante los cuales las personas puedan completar su desplazamiento, desde

origen hasta destino, con coordinación tanto física como horaria de los servicios del sistema
multimodal de transporte, y con billete único válido para todo el territorio estatal que sea
incluso útil en los desplazamientos por el resto de los Estados Miembros de la Unión Europea.
En las aglomeraciones urbanas deberá existir una autoridad única del transporte público
colectivo que puede adoptar la fórmula de los consorcios de transporte.
Por como está redactado el texto del anteproyecto de ley denunciamos que el actual
Ministerio del Transporte trata de eludir las responsabilidades de la Administración General
del Estado en la financiación del sistema español de transporte sostenible, proponiendo
derivar responsabilidades hacia las comunidades autónomas y los municipios.
En concreto señalamos que el fondo estatal para el sostenimiento del transporte público
colectivo, ha de facilitar que la Administración General del Estado contribuya, en los términos
que se determinen en las disposiciones de desarrollo de la ley, a la financiación de los servicios
de transporte público colectivo que operan en el ámbito urbano e interurbano, siempre que su
gestión esté atribuida a un consorcio del transporte o una entidad supramunicipal, con
independencia de la forma jurídica que adopte. Sin embargo, la propuesta ministerial se ciñe al
ámbito urbano en exclusiva, dejando abandonado el ámbito rural.
Dicho abandono del ámbito rural es el que ha llevado al Ministerio del Transporte a intentar
cerrar el servicio ferroviario en el tramo Aranjuez-Cuenca-Utiel, en la línea normal Madrid-
Cuenca-Valencia.

Espacio Publicitario

1 COMENTARIO

Deja un comentario