Espacio publicitario

● La Proposició de Llei de UP-EU tirarà avant, amb la ratificació del
Botànic, abans de la fi de la legislatura i regularà el cohousing en la
Comunitat Valenciana

VALÈNCIA 16/01/23 – La Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports s’ha
reunit hui en la primera jornada de treball sobre la Proposició de Llei de Unides
Podem-Esquerra Unida que regularà els habitatges col·laboratius en la Comunitat
Valenciana, una demanda que porten temps demanant els col·lectius del sector i que
comptarà ara amb aquesta nova normativa acordada amb la ratificació del Botànic.

En ella han intervingut Luis Sendra, degà del Col·legi Oficial d’Arquitectes de la
Comunitat Valenciana, la Catedràtica María Pilar Alguacil, en representació de la
Federació de Cooperatives d’Habitatges i Rehabilitació de la Comunitat Valenciana
(FECOVI) i David Guàrdia, coordinador de Sostre Cívic, SCCL, en les compareixences de
la fase de participació ciutadana del procediment de tramitació de la llei.

Aquesta nova fase que inicia el tram final de la Llei d’Habitatge Col·laboratiu, portarà a
la Comunitat Valenciana a convertir-se en una referència en la regulació i impuls
d’aquest model que aborda el dret a l’habitatge de forma no especulativa, donant
resposta a la demanda ciutadana de fer front a les lògiques descarnades del mercat
immobiliari i posant en el centre l’habitatge en la seua qualitat de dret, reconeixent-se
com el lloc on es desenvolupen les cures que sostenen la vida i, sobretot, incentivant
noves maneres de viure que col·lectivitzen aqueixes cures.


Així mateix, la labor de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, amb
Héctor Illueca al capdavant, ha sigut imprescindible, perquè d’ella parteixen totes les
bases de la normativa, després de les múltiples reunions de treball amb fins a catorze
cooperatives d’habitatges col·laboratius integrats en la coordinadora Cohabitem.

La diputada Naiara Davó ha explicat que «Llei regula els habitatges col·laboratius en
règim de cessió d’ús i gestionades com a cooperativa sense ànim de lucre o
d’associació, tant aquelles que siguen públiques com privades». Aquesta nova manera
residencial, que passa a ser considerat d’interés social i haurà d’incorporar espais o
dependències per a ús comú en almenys un 20% de la superfície per a desenvolupar
algunes de les funcions inherents a l’ús residencial, i/o la prestació de serveis
comunitaris i socials.

Al mateix temps, cal destacar que la Llei d’Habitatges Col·laboratius respon a la
necessitat de reglamentació del cohousing i cerca facilitar l’apoderament ciutadà en
manera de poder gestionar com vol viure i promoure la màxima convivència evitant
situacions de dependència i soledat, a més d’instaurar models de residència
sostenibles ambiental i econòmicament. Per això, la norma inclou l’assessorament
gratuït i dota al model de bonificacions fiscals a l’hora d’efectuar-lo.


Arranca en Les Corts la Comisión que debate la futura
Ley de Viviendas Colaborativas de la Comunitat

● La Proposición de Ley de UP-EU saldrá adelante, con el refrendo del
Botànic, antes del fin de la legislatura y regulará el cohousing en la
Comunitat Valenciana

VALÈNCIA 16/01/23 – La Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes se
ha reunido hoy en la primera jornada de trabajo sobre la Proposición de Ley de Unides
Podem-Esquerra Unida que regulará las viviendas colaborativas en la Comunitat
Valenciana, una demanda que llevan tiempo pidiendo los colectivos del sector y que
contará ahora con esta nueva normativa acordada con el refrendo del Botànic.

En ella han intervenido Luis Sendra, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la
Comunidad Valenciana, la Catedrática María Pilar Alguacil, en representación de la
Federación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de la Comunidad Valenciana
(FECOVI) y David Guàrdia, coordinador de Sostre Cívic, SCCL, en las comparecencias de
la fase de participación ciudadana del procedimiento de tramitación de la ley.

Esta nueva fase que inicia el tramo final de la Ley de Vivienda Colaborativa, llevará a la
Comunitat Valenciana a convertirse en una referencia en la regulación e impulso de
este modelo que aborda el derecho a la vivienda de forma no especulativa, dando
respuesta a la demanda ciudadana de hacer frente a las lógicas descarnadas del
mercado inmobiliario y poniendo en el centro la vivienda en su calidad de derecho,
reconociéndose como el lugar donde se desarrollan los cuidados que sostienen la vida
y, sobre todo, incentivando nuevas formas de vivir que colectivicen esos cuidados.

Asimismo, la labor de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, con
Héctor Illueca a la cabeza, ha sido imprescindible, pues de ella parten todas las bases


de la normativa, tras las múltiples reuniones de trabajo con hasta catorce
cooperativas de viviendas colaborativas integradas en la coordinadora Cohabitem.

La diputada Naiara Davó ha explicado que «Ley regula las viviendas colaborativas en
régimen de cesión de uso y gestionadas como cooperativa sin ánimo de lucro o de
asociación, tanto aquellas que sean públicas como privadas». Este nuevo modo
residencial, que pasa a ser considerado de interés social y deberá incorporar espacios o
dependencias para uso común en al menos un 20% de la superficie para desarrollar
algunas de las funciones inherentes al uso residencial, y/o la prestación de servicios
comunitarios y sociales.

Al mismo tiempo, cabe destacar que la Ley de Viviendas Colaborativas responde a la
necesidad de reglamentación del cohousing y busca facilitar el empoderamiento
ciudadano en forma de poder gestionar cómo quiere vivir y promover la máxima
convivencia evitando situaciones de dependencia y soledad, además de instaurar
modelos de residencia sostenibles ambiental y económicamente. Por ello, la norma
incluye el asesoramiento gratuito y dota al modelo de bonificaciones fiscales a la hora
de efectuarlo.

Espacio Publicitario

1 COMENTARIO

Deja un comentario