Espacio publicitario

EN 2022 GRÀCIES A COMPROMÍS ES VAN DESTINAR 170.000 EUROS PER AL VALENCIÀ, ENGUANY, 0

El Govern rebutja col·laborar en la promoció i difusió llengües minoritàries i menysté les encara no oficials

A la pregunta formulada pel senador de Compromís, Carles Mulet “ Urgeix invertir en la Promoció i difusió de les llengües protegides per la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, a les Comunitats Autònomes de Galícia, Astúries, Euskadi, Navarra, Aragó, Catalunya, País Valencià i Illes Balears , tal com ja es va contemplar , en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2022, en els quals per primera vegada el Govern d’Espanya es comprometia amb projectes destinats al compliment del que s’estableix Carta europea de Llengües Regionals i/o Minoritàries en tots els llocs de l’Estat on existeix una llengua pròpia diferent del castellà, realitzant una transferència corrent a les CCAA de Galícia, Astúries, Euskadi, Navarra, Aragó, Catalunya, País Valencià  i Illes Balears.

  • Quines mesures pensa adoptar el Govern per a solucionar aquesta situació?
  • Procedirà el Ministeri de Cultura a destinar pel mínim el mateix que durant 2022?

El Govern es limita a contestar:

 RESPOSTA: En relació amb la pregunta de referència, s’informa que el Govern està compromés amb el compliment de les obligacions en matèria de llengües oficials derivada de la Constitució Espanyola, Estatuts d’Autonomia i de la resta de l’ordenament jurídic, que inclou especialment els tractats internacions d’aplicació com la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries.

Respecte a aquesta última, cal assenyalar que el Ministeri de Política Territorial elabora en aquests moments el 6é Informe de compliment d’Espanya, recaptant la col·laboració de totes les Comunitats amb llengües oficials i/o minoritàries. És destacable el recentment subscrit “Conveni amb les Universitats de Vigo, Deusto, Girona, València i Nacional d’Educació a Distància, per a la realització d’un estudi i proposta d’indicadors sobre el compliment per part d’Espanya dels compromisos assumits en els articles 9 i 10 de la Carta Europea de llengües regionals i minoritàries”, publicat per la Resolució de 20 de desembre de 2022, de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local (BOE de 27 de desembre).

Aquest Conveni compta amb un grup de cinc experts acadèmics sobre la matèria i un pressupost de 15.000 euros. Aquest projecte busca dotar d’indicadors objectius i quantificables que determinen el grau de compliment de les obligacions derivades de la Carta per Espanya en dos àmbits fonamentals: el de la justícia i el de les autoritats administratives i serveis públics.

El 26 de setembre de 2022 va tornar a reunir-se el Consell de les Llengües Oficials en l’Administració General de l’Estat, convocant a aquest efecte a les Comunitats Autònomes amb llengües oficials. Cal informar que va ser aprovada una recopilació normativa realitzada pel Ministeri de Política Territorial, amb la col·laboració de la resta de Departaments ministerials, i es va proposar modificar la composició del Consell per a atorgar als representants autonòmics d’estatus de membres en aquest òrgan”

Segons Mulet “ tot aquest romanç, per a dir-nos que no pensa destinar un euro dels nostres impostos per a les llengües no castellanes. EL Govern de PSOE-UP no va incloure en el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2023 la partida de 1,6 milions d’euros per a la promoció i difusió de les llengües protegides per la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries en les comunitats autònomes de Galícia, Astúries, Euskadi, Navarra, Aragó, Catalunya, País Valencià  i els Illes Balears que va ser l’única, entre 4.000, aprovada durant la tramitació al Senat dels comptes al desembre de 2021 i que va obligar al fet que tornaren al Congrés per a la seua aprovació definitiva.

Compromís va intentar sense èxit prèvia a la tramitació d’aquests PGE 2023 que s’incorporara d’origen aquesta partida, i després ho va intentar també com a esmenes als comptes en Congrés i Senat, sempre si èxit, i ho va intentar de nou mitjançant una pregunta escrita esperant el compromís del Govern a poder destinar aquesta xicoteta partida, però tot han sigut negatives categòriques.

Durant el 2022 els òrgans gestors responsables de la política lingüística de les diferents autonomies, van aplaudir aquesta fita, i van fer una proposta de consens que Mulet va traslladar personalment al ministre Miquel Iceta per a destinar aquests fons, “Els càrrecs oficials de les diferents CCAA van establir com a criteri unànime la utilització d’aquesta quantitat de 1,6 milions d’euros que es puga millorar el finançament dels òrgans de gestió que encara no han aconseguit la cooficialitat (Aragó i Astúries que rebrien 290.000 euros per autonomia) i l’ús de les quantitats transferides (170.000 euros per a Catalunya, País Valencià, Euskadi, Galícia, Illes Balears i Navarra) en accions de promoció de les llengües pròpies i el plurilingüisme i diversitat cultural de l’Estat. Enguany, l’aportació per a l’asturià, gallec, basc, valencià/català i l’aragonés serà de 0 euros.

El Gobierno rechaza colaborar en la promoción y difusión  lenguas minoritarias y ningunea las todavía no oficiales

A la pregunta formulada por el senador de Compromís, Carles Mulet “  Urge invertir en la Promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, a las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, València e Illes Balears , tal y como ya se contempló , en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, en los que por primera vez el Gobierno de España se comprometía con proyectos destinados al cumplimiento de lo establecido Carta europea de Lenguas Regionales y/o Minoritarias en todos los lugares del Estado donde existe una lengua propia diferente al castellano, realizando una transferencia corriente a las CCAA de Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, València e Illes Balears.

¿ Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para solucionar esta situación?

¿Va a proceder el Ministerio de Cultura a destinar por lo mínimo lo mismo que durante 2022?

El Gobierno se limita a contestar:

 RESPUESTA: En relación con la pregunta de referencia, se informa que el Gobierno está comprometido con el cumplimiento de las obligaciones en materia de lenguas oficiales derivada de la Constitución Española, Estatutos de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico, que incluye especialmente los tratados internaciones de aplicación como la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias.

Con respecto a esta última, cabe señalar que el Ministerio de Política Territorial elabora en estos momentos el 6º Informe de cumplimiento de España, recabando la colaboración de todas las Comunidades con lenguas oficiales y/o minoritarias. Es destacable el recientemente suscrito “Convenio con las Universidades de Vigo, Deusto, Girona, Valencia y Nacional de Educación a Distancia, para la realización de un estudio y propuesta de indicadores sobre el cumplimiento por parte de España de los compromisos asumidos en los artículos 9 y 10 de la Carta Europea de lenguas regionales y minoritarias”, publicado por la Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (BOE de 27 de diciembre).

Este Convenio cuenta con un grupo de cinco expertos académicos sobre la materia y un presupuesto de 15.000 euros. Este proyecto busca dotar de indicadores objetivos y cuantificables que determinen el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Carta por España en dos ámbitos fundamentales: el de la justicia y el de las autoridades administrativas y servicios públicos.

El 26 de septiembre de 2022 volvió a reunirse el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado, convocando a estos efectos a las Comunidades Autónomas con lenguas oficiales. Cabe informar que fue aprobada una recopilación normativa realizada por el Ministerio de Política Territorial, con la colaboración del resto de Departamentos ministeriales, y se propuso modificar la composición del Consejo para otorgar a los representantes autonómicos de estatus de miembros en dicho órgano”

Según Mulet “ toda esta parrafada, para decirnos que no piensa destinar un euro de nuestros impuestos para las lenguas no castellanas. EL Gobierno de PSOE-UP no incluyó  en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 la partida de 1,6 millones de euros para la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Catalunya, València y les Illes Balears que fue la única, entre 4.000, aprobada durante la tramitación en el Senado de las cuentas en diciembre de 2021 y que obligó a que regresaran al Congreso para su aprobación definitiva.

Compromís intentó sin éxito previa a la tramitación de estos PGE 2023 que se incorporase de origen esta partida, y luego lo intentó también como enmiendas a las cuentas en Congreso y Senado, siempre si éxito, y lo intentó de nuevo mediante una pregunta escrita esperando el compromiso del Gobierno en poder destinar esta pequeña partida, pero todo han sido negativas tajantes.

Durante el 2022  los órganos gestores responsables de la política lingüística de las distintas autonomías,  aplaudieron este hito, e  hicieron una propuesta de consenso que Mulet trasladó personalmente al ministro Miquel Iceta para destinar estos fondos, “Los cargos oficiales de las distintas CCAA establecieron como criterio unánime la utilización de esta cantidad de 1,6 millones de euros que se pueda mejorar la financiación de los órganos de gestión que aún no han alcanzado la cooficialidad (Aragón y Asturias que recibirían 290.000 euros por autonomía) y el uso de las cantidades transferidas (170.000 euros para Catalunya, País Valencià, Euskadi, Galicia, Illes Balears y Navarra) en acciones de promoción de las lenguas propias y el plurilingüismo y diversidad cultural del Estado. Este año, la aportación para el asturiano, gallego, vasco, valenciano/catalàn y el aragonés será de 0 euros.

Espacio Publicitario

1 COMENTARIO

Deja un comentario