Espacio publicitario

BENESTAR ANIMAL

Mulet demana una Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals de l’abast de l’acabada d’aprovar en l’autonomia valenciana.

La coalició canalitza les propostes de diferents organitzacions que amplien drets de protecció als animals “perquè són éssers sentents  i no objectes”

Madrid, 26 de febrer de 2023

El portaveu de Compromís al Senat i membre de l’Associació Parlamentària en Defensa dels Drets dels Animals (APDDA), Carles Mulet, ha demanat una Llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals “amb un abast, com a mínim, de l’acabada d’aprovar en l’autonomia valenciana” amb els vots de PSOE, Compromís i UP i l’oposició de PP, Cs i Vox. “Amb les nostres esmenes volem que s’amplien els drets dels animals com s’ha fet al País Valencià perquè allà, i en tot l’Estat, aquests éssers vius han de ser respectats, perquè són éssers sentents  i no objectes. Ens preocupa una llei tan poc ambiciosa com la que ens arriba del Congrés”, ha assenyalat Mulet.

Per a la coalició “la llei estatal per a acabar amb pràctiques menyspreables als animals ha de perseguir el maltractament de manera contundent i no excloure de la protecció a determinats animals. La llei estatal arriba molt retallada quant a drets i suposa una reculada respecte al nivell de protecció existent i els avanços registrats en la matèria en les autonomies, per la qual cosa ha de ser ampliada. D’altra banda observem una deficient tècnica jurídica en la proposta de modificació del Codi Penal que suposa precedents nefastos i intolerables per a la integritat dels animals”, ha assenyalat Mulet.

El portaveu de Compromís ha remarcat que “els acords del Botànic (dels grups del govern valencià) gaudeixen de bona salut. Demanem una llei que avance com ho ha fet la valenciana, no que supose una reculada difícil d’explicar ni permeta excepcions injustes per qüestió de raça o activitat davant el maltractament animal”.

Esmenes registrades

Les esmenes registrades per la coalició proposen incloure en l’àmbit de la llei estatal als animals utilitzats en activitats específiques i professionals, i això per generar inseguretat jurídica, tractes desiguals i desemparament d’uns animals enfront d’uns altres malgrat pertànyer a la mateixa espècie. Es reclama així mateix la protecció de cetacis en captivitat i l’exclusió de tots els animals dels espectacles circenses (prohibició que existeix a la Comunitat Valenciana des de 2019) així com la fi de l’explotació dels animals per a activitats de pelleteria.

Un altre bloc d’esmenes reclama l’enduriment de penes en el Codi Penal davant casos de delictes de maltractament animal així com la supressió de la pena alternativa de multa, que segons Mulet és “com a mínim, desafortunada” si segons l’Exposició de Motius, es pretén solucionar el problema que les “penes per maltractament animal resulten poc efectives i manquen d’efecte dissuasiu”. Per això, des de la Coalició proposen la fórmula “presó i multa”.

Es proposa també mantindre la tipificació actual de l’explotació sexual d’animals i no vincular aquests actes a la causació de lesions, a fi que els actes sexuals amb animals continuen sent delictes independents del maltractament animal.

Algunes de les esmenes han sigut suggerides per la Fundació Franz Weber, Intercids, Aboganimal i altres organitzacions i col·lectius.

BIENESTAR ANIMAL

Mulet pide una Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales del alcance de la recién aprobada en la autonomía valenciana.

La coalición canaliza las propuestas de distintas organizaciones que amplían derechos de protección a los animales “porque son seres sintientes y no objetos

Madrid, 26 de febrero de 2023

El portavoz de Compromís en el Senado y miembro de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), Carles Mulet, ha pedido una Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales “con un alcance, como mínimo, de la recién aprobada en la autonomía valenciana” con los votos de PSOE, Compromís y UP y la oposición de PP, Cs y Vox. “Con nuestras enmiendas queremos que se amplíen los derechos de los animales como se ha hecho en el País Valenciano porque allá, y en todo el Estado, estos seres vivos deben ser respetados, porque son seres sintientes y no objetos. Nos preocupa una ley tan poco ambiciosa como la que nos llega del Congreso”, ha señalado Mulet.

Para la coalición “la ley estatal para acabar con prácticas deleznables a los animales debe perseguir el maltrato de forma contundente y no excluir de la protección a determinados animales. La ley estatal llega muy recortada en cuanto a derechos y supone un retroceso respecto al nivel de protección existente y los avances registrados en la materia en las autonomías, por lo que debe ser ampliada. Por otra parte observamos una deficiente técnica jurídica en la propuesta de modificación del Código Penal que supone precedentes nefastos e intolerables para la integridad de los animales”, ha señalado Mulet.

El portavoz de Compromís ha remarcado que “los acuerdos del Botànic (de los grupos del gobierno valenciano) gozan de buena salud. Pedimos una ley que avance como lo ha hecho la valenciana, no que suponga un retroceso difícil de explicar ni permita excepciones injustas por cuestión de raza o actividad ante el maltrato animal”.

Enmiendas registradas

Las enmiendas registradas por la coalición proponen incluir en el ámbito de la ley estatal a los animales utilizados en actividades específicas y profesionales, y ello por generar inseguridad jurídica, tratos desiguales y desamparo de unos animales frente a otros a pesar de pertenecer a la misma especie. Se reclama asimismo la protección de cetáceos en cautividad y la exclusión de todos los animales de los espectáculos circenses (prohibición que existe en la Comunidad Valenciana desde 2019) así como el fin de la explotación de los animales para actividades de peletería.

Otro bloque de enmiendas reclama el endurecimiento de penas en el Código Penal ante casos de delitos de maltrato animal así como la supresión de la pena alternativa de multa, que según Mulet es “como mínimo, desafortunada” si según la Exposición de Motivos, se pretende solucionar el problema de que las “penas por maltrato animal resultan poco efectivas y carecen de efecto disuasorio”. Por ello, desde la Coalición proponen la fórmula “prisión y multa”.

Se propone también mantener la tipificación actual de la explotación sexual de animales y no vincular estos actos a la causación de lesiones, con el objeto de que los actos sexuales con animales sigan siendo delitos independientes del maltrato animal.

Algunas de las enmiendas han sido sugeridas por la Fundación Franz Weber, Intercids, Aboganimal y otras organizaciones y colectivos.

Espacio Publicitario

Deja un comentario