Espacio publicitario

Novembre de 2023

La Plataforma del País Valencià per un Tren Públic, Social i Sostenible que Vertebre el Territori i Refrede el Planeta, crida la ciutadania a secundar les activitats de la Setmana de Lluita pel Tren d’aquest any 2023, que se celebrarà de forma descentralitzada entre el 18 i el 26 de novembre.

Aquestes activitats pretenen un tren que vertebre el territori i refrede el planeta en concordança amb la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic de 2023, COP28, que se celebrarà del 30 de novembre al 12 de desembre en Dubai, i s’emmarquen en la Campanya Tren i Clima. Així mateix, la setmana de lluita influirà en la política ferroviària de la Unió Europea, on, en aquests moments, s’està redactant el nou Reglament UE d’Orientacions per a establir els criteris de les línies de la xarxa bàsica ampliada transeuropea i les pautes de les obligacions de servei públic a més dels serveis ferroviaris dels trens de rodalies, regionals, grans distàncies, nocturns i mercaderies. També s’està definint en el Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell Europeu, els mapes d’aquestes línies de doble via, electrificada, de trànsit mixt, velocitat màxima de 200 km/h i sistema de gestió comuna europea del trànsit ferroviari Ertms.

Les plataformes ciutadanes pel tren, i la plataforma Aliança pel Clima, defensen un mode ferroviari, que al costat dels vianants i ciclista, conformen el nucli fonamental i ecològic del sistema multimodal de transport on els altres modes: carreter, fluvial, aeri i marítim, siguen complementaris dels tres essencials. Al seu torn defensen el dret d’accessibilitat als béns, serveis i contactes amb les altres persones aconseguint la màxima accessibilitat amb la mínima mobilitat, perquè ens trobem en un context d’emergència climàtica ienergètica, i es proposa polítiques totalment insuficients per aconseguir la reducció d’emissions de gasosd’efecte hivernacle que necessitem, d’acord amb les dades dels experts i les publicades recentment.

En la plataforma del País Valencià, integrada per més de trenta organitzacions ecosocials i l’Aliança per l’Emergència Climàtica de València, pretenem obtindre les reivindicacions que estan llastrant el nostre territori, com és la millora dels trens de rodalies i els regionals, els més utilitzats diàriament, així com la reobertura dela línia Utiel-Aranjuez, i la inclusió de les Cuevas d’Utiel i Camporrobles dins del nucli de rodalies de València,en la línia C3.

Les plataformes pel tren desitgen que el nou Govern d’Espanya oriente la política de transport ferroviari a atendre les necessitats de la majoria de la societat i les de la transició ecològica justa i democràtica aabordar de manera immediata, abandonant la pretensió de la privatització dels serveis públics, per al que ha d’incrementar les aportacions públiques als trens usats pel 96% de les persones, paralitzant immediatament les inversions en Ata Velocitat, com a tren devorador de recursos econòmics i mediambientals, afavorint ladespoblació de l’Espanya buidada i creant més diferències entre el món rural i les ciutats. Així mateix, exigim lapotenciació del transport de mercaderies per ferrocarril, canviant, per tant, els criteris que havia proposat anteriorment per a la Llei de Mobilitat Sostenible i Finançament del Transport Públic Col·lectiu.

En aquest manifest proposem:

 1. Un servei de Rodalies i Regionals d’acord amb les necessitats de la ciutadania, augmentant lesfreqüències i reestructurant les línies.
 2. Reobertura immediata de la línia convencional Utiel-Aranjuez, i la seua rehabilitació per a garantir unstemps de viatge coherents.
 3. Inclusió de les Cuevas d’Utiel i Camporrobles en la Xarxa de Rodalies de València, dins de la línia C3.
 4. Rehabilitació de trens i estacions per a suprimir les barreres arquitectòniques, amb especial sensibilitat ales persones amb mobilitat reduïda i les bicicletes, facilitant així la intermodalitat de les usuàries.
 5. Renovació del material ferroviari, que en molts casos sobrepassa els 45 anys de servei, per un altre molt més eficient energèticament i una confortabilitat d’acord amb el servei que es presta.
 6. Augment de les plantilles de personal ferroviari que evite les constants supressions de trens i millorant laqualitat del servei.
 7. Paralització de les innecessàries macroinfraestructures que s’estan realitzant en aquest moment, i que suposen una despesa econòmica ingent, sense que això supose cap benefici per al tren convencional, ni elservei de rodalia i regionals.
 8. Apostar decididament pel transport ferroviari de Mercaderies per Ferrocarril Convencional, rebutjant la conversió del Corredor Mediterrani per a ús exclusiu de l’Alta Velocitat.
 9. Garantir l’accés universal al tren a totes les persones usuàries, en termes d’assequibilitat (per al conjunt de la població i amb tarifes socials destinades a col·lectius vulnerables).
 10. Recuperació de totes les circulacions suprimides i parades eliminades en els últims anys, aplicant adequadament l’Obligació de Servei Públic (OSP), introduint gradualment els serveis nocturns que van desaparéixer en les últimes dècades, així com les línies de ferrocarril tancades.

Per la defensa d’un ferrocarril públic, social, sostenible, accessible, assequible, segur, amb ocupació pública de qualitat i amb drets laborals, que ajude a vertebrar el territori i a refredar el planeta.

Plataforma del País Valencià per un Tren Públic,Social i Sostenible que Vertebre el Territori i Refrede el Planeta

Noviembre de 2023

La Plataforma del País Valencià per un Tren Públic, Social i Sostenible que Vertebre el Territori i Refrede el Planeta, llama a la ciudadanía a secundar las actividades de la Semana de Lucha por el Tren de este año 2023, que se celebrará de forma descentralizada entre el 18 y el 26 de noviembre.

Dichas actividades pretenden un tren que vertebre el territorio y enfríe el planeta en concordancia con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, COP28, que se celebrará del 30 denoviembre al 12 de diciembre en Dubái, y se enmarcan en la Campaña Tren y Clima. Así mismo, la semana de lucha influirá en la política ferroviaria de la Unión Europea, donde, en estos momentos, se está redactando el nuevo Reglamento UE de Orientaciones para establecer los criterios de las líneas de la red básica ampliada transeuropea y las pautas de las obligaciones de servicio público además de los servicios ferroviarios de lostrenes de cercanías, regionales, grandes distancias, nocturnos y mercancías. También se está definiendo enel Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, los mapas de dichas líneas de doble vía,electrificada, de tráfico mixto, velocidad máxima de 200 km/h y sistema de gestión común europea del tráfico ferroviario Ertms.

Las plataformas ciudadanas por el tren, y la plataforma Alianza por el Clima, defienden un modo ferroviario, que junto al peatonal y el ciclista, conformen el núcleo fundamental y ecológico del sistema multimodal de transporte donde los otros modos: carretero, fluvial, aéreo y marítimo, sean complementarios de los tres esenciales. A su vez defienden el derecho de accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas alcanzando la máxima accesibilidad con la mínima movilidad, porque nos encontramos en un contexto de emergencia climática y energética, y proponen políticas totalmente insuficientes para conseguir la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que necesitemos, de acuerdo con los datos de los expertos y los publicadas recientemente.

En la plataforma del País Valencià, integrada por más de treinta organizaciones ecosociales y la Aliança per l’Emergència Climàtica de València, pretendemos alcanzar las reivindicaciones que están lastrando nuestro territorio, como es la mejora de los trenes de cercanías y los regionales, los más utilizados diariamente, así como la reapertura de la línea Utiel-Aranjuez, y la inclusión de las Cuevas de Utiel y Camporrobles dentro delnúcleo de cercanías de Valencia, en la línea C3.

Las plataformas por el tren desean que el nuevo Gobierno de España oriente la política de transporte ferroviario a atender las necesidades de la mayoría de la sociedad y las de la transición ecológica justa y democrática a abordar de forma inmediata, abandonando la pretensión de la privatización de los servicios públicos, para lo que ha de incrementar las aportaciones públicas a los trenes utilizados por el 96% de las personas, paralizando inmediatamente las inversiones en Ata Velocidad, como tren devorador de recursos económicos y medioambientales, favoreciendo las despoblación de la España vaciada y creando más diferencias entre el mundo rural y las ciudades. Así mismo, exigimos la potenciación del transporte de mercancías por ferrocarril, cambiando, por tanto, los criterios que había propuesto anteriormente para la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público Colectivo.

En este manifiesto proponemos:

 1. Un servicio de Cercanías y Regionales acorde con las necesidades de la ciudadanía, aumentando las frecuencias y reestructurando las líneas.
 2. Reapertura inmediata de la línea convencional Utiel-Aranjuez, y su rehabilitación para garantizar unos tiempos de viaje coherentes.
 3. Inclusión de las Cuevas de Utiel y Camporrobles en la Red de Cercanías de Valencia, dentro de la línea C3.
 4. Rehabilitación de trenes y estaciones para suprimir las barreras arquitectónicas, con especial sensibilidad a las personas con movilidad reducida y las bicicletas, facilitando así la intermodalidad de las usuarias.
 5. Renovación del material ferroviario, que en muchos casos sobrepasa los 45 años de servicio, por otromucho más eficiente energéticamente y una confortabilidad acorde con el servicio que se presta.
 6. Aumento de las plantilla de personal ferroviario que evite las constantes supresiones de trenes y mejorando las calidad del servicio.
 7. Paralización de las innecesarias macroinfraestructuras que se están realizando en este momento, y quesuponen un gasto económico ingente, sin que ello suponga ningún beneficio para el tren convencional, ni el servicio de cercanías y regionales.
 8. Apostar decididamente por el transporte ferroviario de Mercancías por Ferrocarril Convencional, rechazando la conversión del Corredor Mediterráneo para uso exclusivo de la Alta Velocidad.
 9. Garantizar el acceso universal al tren a todas las personas usuarias, en términos de asequibilidad (para el conjunto de la población y con tarifas sociales destinadas a colectivos vulnerables).
 10. Recuperación de todas las circulaciones suprimidas y paradas eliminadas en los últimos años, aplicando adecuadamente la Obligación de Servicio Público (OSP), introduciendo paulatinamente los serviciosnocturnos que desaparecieron en las últimas décadas, así como las líneas de ferrocarril cerradas.

Por la defensa de un ferrocarril público, social, sostenible, accesible, asequible, seguro, con empleo público de calidad y con derechos laborales, que ayude a vertebrar el territorio y a enfriar el planeta

Espacio Publicitario

Deja un comentario