Espacio publicitario

FUNDACIONS

El senador Carles Mulet recorda que es dediquen a judicialitzar les idees dels qui no pensen com ells. “Organitzacions així no poden existir en el nostre Estat”, assenyala

MADRID, 9 d’abril de 2022

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha denunciat que el Govern està evitant prendre mesures per a il·legalitzar pràctiques d’organitzacions disfressades d’entitats sense ànim de lucre i lobbies, que realment “es dediquen a assetjar i amenaçar judicialment a alcaldes i alcaldesses o càrrecs públics demòcrates. Als qui no pensen com ells, instrumentalitzant la Justícia i judicialitzant la vida de les persones a més d’altres pràctiques d’assetjament personal”, ha assenyalat.

El senador retrau la tímida resposta del Govern davant aquestes fundacions que busquen ressò mediàtic de les seues campanyes, com l’entitat Advocats Cristians. En forma de fundació, aquesta entitat està inscrita a nivell autonòmic a Castella i Lleó, la qual cosa implica en la resposta del Govern que escapa al seu control per no ser d’àmbit estatal i avala que no es prenguen cap classe de mesures sobre aquest tema. “Entitats així, darrere de noms simpàtics, es dediquen a atacar judicialment a alcaldes que es dediquen a complir les lleis de memòria històrica, de drets de les persones, drets LGTB, etc, fent passar calvaris judicials a persones dignes amb una utilització abusiva de les estructures judicials, afectant la seua tranquil·litat o directament causant problemes econòmics en haver de buscar-se una defensa, a pesar que perden en la majoria de casos denunciats. Què són realment aquestes entitats i què busquen?”, es pregunta el senador.

Per al senador “el Govern s’haguera de preocupar per aquesta classe de pràctiques i, possiblement, vistos els antecedents d’aquests grups hauria d’interessar de la Fiscalia en defensa de l’interés públic i els drets humans i obrir una investigació rigorosa d’aquesta classe d’entitats sostingudes per grups ultres per a desprestigiar, esclafar, perseguir ideologies de persones decents i manipular les societats, sempre de manera presumpta, clar. No únicament analitzar les seues pràctiques d’assetjaments judicial i mediàtic, sinó també com es financen. No és solament que t’agredisquen amb denúncies en els jutjats, és que emprenen campanyes de desprestigi i assetjament per les xarxes socials, com a pràctiques de bombardeig de correus electrònics, utilització de la imatge personal o qualsevol pràctica que mereixeria un qualificatiu poc amable. En molts casos actuen contra càrrecs públics de xicotets ajuntaments que ni disposen de serveis jurídics”.

La coalició lamenta a més l’exercici de manipulació, ja que es disfressen de cristians, quan el que són és propagadors de l’integrisme més allunyat dels ensenyaments cristians. “La futura Llei de Memòria democràtica hauria d’il·legalitzar aquesta classe de pràctiques immediatament, bé siga sota el paraigua d’organitzacions o a nivell personal, que bloquegen l’aplicació de la normativa, no sols d’eliminació de símbols franquistes amb tints religiosos com a creus de l’espai públic, d’impossible resignificació, o directament defensant el franquisme, i fins i tot en espais sense símbols religiosos, fent per tant apologia d’un règim genocida, per la qual cosa qui atempta contra els drets amb aquestes pràctiques, no pot ser legal en el nostre Estat. Tampoc els qui persegueixen judicialment  les administracions que respecten els drets humans o els drets LGTBI, són sempre les mateixes organitzacions integristes que pensen que poden anar impartint el terror de la lawfare, ja que si bé no guanyen res en els tribunals, amarguen l’existència als qui no pensen com ells”, assenyala el senador valencianista.

Igualment Mulet ha llançat un missatge a qui ajuda a propagar aquest discurs integrista “ el que busquen sempre és repercussió pública i mediàtica, i veiem com uns certs mitjans propaguen alegrement les seues accions de manera acrítica, donant després escassa transcendència als seus fracassos judicials, i amb aquesta publicitat gratuïta prèvia aconsegueixen precisament el seu objectiu, que és assenyalar als demòcrates i exposar-los a l’escarn públic. Els qui hem patits les seues campanyes d’assetjament encara que siga mitjançant el bombardeig de correus i missatges en les xarxes, sabem que el seu objectiu és coartar la nostra pròpia llibertat d’expressió” Per aqueix motiu, des de la coalició avancen que s’inclouran en les tramitació de la llei de Memòria Democràtica les esmenes necessàries per a acabar amb aquestes pràctiques i organitzacions”

FUNDACIONES

Compromís denuncia que el Gobierno se lava las manos a la hora de ilegalizar prácticas de acoso de organizaciones integristas que practican lawfare

El senador Carles Mulet recuerda que se dedican a judicializar las ideas de quienes no piensan como ellos. “Organizaciones así no pueden existir en nuestro Estado”, señala

MADRID, 9 de abril de 2022

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha denunciado que el Gobierno está evitando tomar medidas para ilegalizar prácticas de organizaciones disfrazadas de entidades sin ánimo de lucro y lobbies, que realmente “se dedican a acosar y amenazar judicialmente a alcaldes y alcaldesas o cargos públicos demócratas. A quienes no piensan como ellos, instrumentalizando la Justicia y judicializando la vida de las personas además de otras prácticas de acoso personal”, ha señalado.

El senador reprocha la tímida respuesta del Gobierno ante estas fundaciones que buscan eco mediático de sus campañas, como la entidad Abogados Cristianos. En forma de fundación, esta entidad está inscrita a nivel autonómico en Castilla y León, lo que implica en la respuesta del Gobierno que escapa a su control por no ser de ámbito estatal y avala que no se tomen ninguna clase de medidas al respecto. “Entidades así, detrás de nombres simpáticos, se dedican a atacar judicialmente a alcaldes que se dedican a cumplir las leyes de memoria histórica, de derechos de las personas, derechos LGTB, etc, haciendo pasar calvarios judiciales a personas dignas con una utilización abusiva de las estructuras judiciales, afectando a su tranquilidad o directamente causando problemas económicos al tener que buscarse una defensa,  a pesar que pierdan en la mayoría de casos denunciados. ¿Qué son realmente estas entidades y qué buscan?”, se pregunta el senador.

Para el senador “el Gobierno se debiera preocupar por esta clase de prácticas y, posiblemente, vistos los antecedentes de estos grupos debería interesar de la Fiscalía en defensa del interés público y los derechos humanos y abrir una investigación rigurosa de esta clase de entidades sostenidas por grupos ultras para desprestigiar, aplastar, perseguir ideologías de personas decentes y manipular las sociedades, siempre de forma presunta, claro. No únicamente analizar sus prácticas de acosos judicial y mediático, sino también cómo se financian.  No es solamente que te agredan con denuncias en los juzgados, es que emprenden campañas de desprestigio y acoso por las redes sociales, como prácticas de bombardeo de correos electrónicos, utilización de la imagen personal o cualquier práctica que merecería un calificativo poco amable. En muchos casos actúan contra cargos públicos de pequeños ayuntamientos que ni disponen de servicios jurídicos”.

La coalición lamenta además el ejercicio de manipulación, ya que se disfrazan de cristianos, cuando lo que son es propagadores del integrismo más alejado de las enseñanzas cristianas. “La futura Ley de Memoria democrática debería ilegalizar esta clase de prácticas de inmediato, bien sea bajo el paraguas de organizaciones o a nivel personal, que bloquean la aplicación de la normativa,  no solo de eliminación de símbolos franquistas  con tintes religiosos como cruces del espacio público, de imposible resignificación, o directamente defendiendo el franquismo, e  incluso en espacios sin símbolos religiosos, haciendo  por lo tanto apología de un régimen genocida, por lo que quien atenta contra los derechos con estas prácticas, no puede ser legal en nuestro Estado. Tampoco quienes persiguen judicialmente  a las administraciones que respetan los derechos humanos o los derechos LGTBI, son siempre las mismas organizaciones integristas que piensan que pueden ir impartiendo el terror de la lawfare, ya que si bien no ganan nada en los tribunales, amargan la existencia a quienes no piensan como ellos”, señala el senador valencianista.

Igualmente Mulet ha lanzado un mensaje a quien ayuda a propagar este discurso integrista “ lo que buscan siempre es repercusión pública y mediática, y vemos como ciertos medios propagan alegremente sus acciones de manera acrítica, dando luego escasa transcendencia a sus fracasos judiciales, y con esta publicidad gratuita previa consiguen precisamente su objetivo, que es señalar a los demócratas y exponerlos al escarnio público. Quienes hemos sufridos sus campañas de acoso aunque sea mediante el bombardeo de correos y mensajes en las redes, sabemos que su objetivo es coartar nuestra propia libertad de expresión”  Por ese motivo, desde la coalición avanzan que se incluirán en las tramitación de la ley de Memoria Democrática las enmiendas necesarias para acabar con estas prácticas y organizaciones”

Espacio Publicitario

Deja un comentario