Espacio publicitario

Actualment la llei penalitza amb importants reduccions les persones que es jubilen sense complir la edat, encara haver-hi cotitzat el necessari. El grup municipal Compromís Alcoi, presenta mitjançant una moció al proper plenari de novembre que totes aquelles persones que, havent cotitzat 40 anys o més, i es vegen obligades a jubilar-se anticipadament, no siguen penalitzats, tal com estableix ara com ara la Llei General de la Seguretat Social. Segons Ivorra “penalitzar a persones que porten 40 anys o més cotitzant és molt injust i considerem que un abús per part de l’administració.

Els parlaments de les 15 comunitats autònomes, entre les quals es troba la nostra, han aprovat la Proposició No Llei (PNL) per a despenalitzar les jubilacions anticipades amb més de 40 anys cotitzats. Malgrat tot això, sembla que el Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions no considera una situació d’abús que aquesta penalització econòmica afecte la resta de la vida aquestes persones han cotitzat durant més de 40 anys, i que cobraran una jubilació notablement inferior a l’import han cotitzat”. El portaveu de Compromís Màrius Ivorra explica “Parlem de persones que poden haver accedit a la vida laboral molt prompte, i que porten tota la vida treballant i cotitzant.

I ara, després d’haver contribuït amb l’Estat durant tota la seua vida laboral, davant un final problemàtic, la llei els està penalitzant. No podem permetre que continue aquesta situqació d’abús amb els treballadors  i treballadores que actualment es veuen abocats a prejubilar-se, aquesta és una qüestió de present, però també per a futur”. “Així que a Compromís Alcoi presentem aquesta moció perquè l’Ajuntament d’Alcoi done suport a aquesta reivindicació i que inste al Govern de l’Estat Espanyol a realitzar les peticions de les PNL aprovades pels parlaments autonòmics respecte a la despenalització les jubilacions anticipades amb més de 40 anys cotitzats.” finalitza la Ivorra.
Màrius Ivorra
Portaveu Compromís Alcoi

Espacio Publicitario

Deja un comentario