Espacio publicitario

● La diputada nacional i candidata a les Corts Marisa Saavedra, i el
candidat a l’alcaldia a La Vall Marc Seguer per Esquerra Unida –
Unides Podem, debaten amb professionals del sector sobre el futur
agrari

VALÈNCIA 25/04/23 – La diputada nacional i candidata a les Corts Marisa Saavedra, i el
candidat a l’alcaldia a La Vall Marc Seguer per Esquerra Unida-Unides Podem han
debatut amb professionals del sector sobre el futur agrari.

L’agricultura és un sector estratègic i ha de ser necessàriament un sector econòmic de
futur, perquè l’alimentació és essencial per a la vida i el treball al camp ens proveeix
d’eixa matèria primera vital de la qual no podem prescindir i amb la qual no s’ha de
permetre l’especulació. D’aquestes qüestions i de les propostes de millora d’un sector
que fa massa temps que està en crisi s’ha parlat a la Vall d’Uixó, en un acte organitzat
per Esquerra Unida Unides Podem de la ciutat, amb la participació del candidat a
l’alcaldia de la confluència, Marc Seguer, i la diputada nacional i candidata a les Corts
Valencianes, Marisa Saavedra.

​Seguer ha incidit en el fet que l’agricultura afronta una sèrie d’amenaces enfront de les
quals «s’han de dur a terme polítiques públiques de protecció i promoció» per tal de
garantir «la sobirania alimentària, que implica subsistir amb els aliments que produïm,
reduint la dependència exterior», el que, alhora, contribuirà a fer efectives mesures
contra el canvi climàtic, com la reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera, «el 80%
de les quals provenen del transport i el model de mobilitat actual».

​Des d’Esquerra Unida i Unides Podem s’aposta per «posar en valor el treball al camp,
és molt bàsic però fonamental, perquè hem de creure que és un treball del qual no
podem prescindir», raó per la qual una de les propostes de legislatura consisteix a
portar el camp als centres educatius «tant amb formació i informació com amb la
creació d’horts escolars i horts urbans a tots els barris de la nostra ciutat».

​Una altra de les amenaces «que hem d’abordar urgentment i molt seriosament»,
remarca Seguer, «té a veure amb projectes com la construcció de la macroplanta
d’energia fotovoltaica que s’ha planificat per a la Vall. Segons està plantejada,
suposarà la pèrdua del 16% del terreny agrari productiu de la nostra ciutat, això és una
barbaritat que no devem ni podem consentir».

​Marisa Saavedra ha incidit en el fet que aquest tipus de projectes, com els tractats
comercials internacionals «busquen un benefici per a les grans corporacions, els fons
voltor, els grans productors i les cadenes de distribució, deixant de banda al xicotet i
mitjà productor, i l’administració pública ha d’intervenir de forma decidida».

​La diputada per Castelló ha advertit que als problemes som la sequera i el canvi
climàtic, els agricultors han de fer front en una clara desigualtat de forces «a un model
internacional de producció agroindustrial de concentració del capital que es vol
promocionar per part d’un mercat que busca el benefici màxim només per a uns pocs,
el que deixa en una situació molt delicada als nostres productors, i hem de
comprometre’ns en polítiques que asseguren el present, però també el futur, que es
puga viure del treball al camp».

​Entre altres accions, apunten cap a la inversió pública en la modernització i la
competitivitat del treball Agrari en un model productiu més sostenible; també per
reduir i simplificar la burocràcia, «que és una queixa continuada dels llauradors»;
millorar els canals locals de distribució i «promocionar els productes d’ací», ha conclòs
Saavedra, qui ha remarcat que una de les apostes bàsiques en les polítiques

autonòmiques, nacionals i internacionals han de passar per «deixar fora dels tractats
de comerç l’alimentació, perquè deu estar lliure de l’especulació, raó per la qual
Esquerra Unida – Unides Podem, que ja estem treballant en eixe sentit, necessitem
tindre més presència i més força per seguir avançant en eixe camí».
​Marc Seguer ha incidit en el fet que l’economia agrària a la Vall «té un potencial en el
qual hem de creure» i que passaria per la creació d’un teixit industrial depenent de
l’agricultura local i que afectaria directament al comerç del municipi i, en
conseqüència, a l’economia vallera».

Esquerra Unida y Podemos defienden el empleo agrario

para garantizar la soberanía alimentaria

● La diputada nacional y candidata a las Corts Valencianes, Marisa
Saavedra, y el candidato a la alcaldía en La Vall d’Uixó, Marc
Seguer, por Unides Podem – Esquerra Unida, debaten con
profesionales del sector sobre el futuro agrario

VALÈNCIA 25/04/23 – La diputada nacional y candidata a les Corts Valencianes, Marisa
Saavedra, y el candidato a la alcaldía en La Vall d’Uixó, Marc Seguer por Esquerra
Unida – Unides Podem han debatido con profesionales del sector sobre el futuro
agrario.

La agricultura es un sector estratégico y tiene que ser necesariamente un sector
económico de futuro, porque la alimentación es esencial para la vida y el trabajo en el
campo nos provee de esa materia prima vital de la cual no podemos prescindir y con la
cual no se tiene que permitir la especulación. De estas cuestiones y de las propuestas
de mejora de un sector que hace demasiado tiempo que está en crisis se ha hablado
en la Vall d’Uixó, en un acto organizado por Esquerra Unida – Unides Podem de la
ciudad, con la participación del candidato a la alcaldía de la confluencia, Marc Seguer, y
la diputada nacional y candidata a las Corts Valencianes, Marisa Saavedra.

​Seguer ha incidido en el hecho que la agricultura afronta una serie de amenazas frente
a las cuales «se tienen que llevar a cabo políticas públicas de protección y promoción»
para garantizar «la soberanía alimentaria, que implica subsistir con los alimentos que
producimos, reduciendo la dependencia exterior», el que, a la vez, contribuirá a hacer
efectivas medidas contra el cambio climático, como la reducción de las emisiones de
CO₂ a la atmósfera, «el 80% de las cuales provienen del transporte y el modelo de
movilidad actual».

​Desde Esquerra Unida y Unidas Podemos se apuesta para «poner en valor el trabajo en
el campo, es muy básico pero fundamental, porque tenemos que creer que es un
trabajo del cual no podemos prescindir», razón por la cual una de las propuestas de
legislatura consiste a llevar el campo en los centros educativos «tanto con formación e
información como con la creación de huertos escolares y huertos urbanos a todos los
barrios de nuestra ciudad».

​Otra de las amenazas «que tenemos que abordar urgentemente y muy seriamente»,
remarca Seguer, «tiene que ver con proyectos como la construcción de la macroplanta
de energía fotovoltaica que se ha planificado para el Valle. Según está planteada,
supondrá la pérdida del 16% del terreno agrario productivo de nuestra ciudad, esto es
una barbaridad que no debemos ni podemos consentir».

​Marisa Saavedra ha incidido en el hecho que este tipo de proyectos, como los tratados
comerciales internacionales «buscan un beneficio para las grandes corporaciones, los
fundes buitre, los grandes productores y las cadenas de distribución, dejando de banda
al pequeño y medio productor, y la administración pública tiene que intervenir de
forma decidida».

​La diputada por Castelló ha advertido que a los problemas somos la sequía y el cambio
climático, los agricultores tienen que hacer frente en una clara desigualdad de fuerzas
«a un modelo internacional de producción agroindustrial de concentración del capital
que se quiere promocionar por parte de un mercado que busca el beneficio máximo
solo para unos pocos, el que deja en una situación muy delicada a nuestros
productores, y tenemos que comprometernos en políticas que aseguran el presente,
pero también el futuro, que se pueda vivir del trabajo en el campo».

​Entre otras acciones, apuntan hacia la inversión pública en la modernización y la
competitividad del trabajo Agrario en un modelo productivo más sostenible; también
para reducir y simplificar la burocracia, «que es una queja continuada de los

labradores»; mejorar los canales locales de distribución y «promocionar los productos
de aquí», ha concluido Saavedra, quienes ha remarcado que una de las apuestas
básicas en las políticas autonómicas, nacionales e internacionales tienen que pasar
para «dejar fuera de los tratados de comercio la alimentación, porque debe de estar
libre de la especulación, razón por la cual Esquerra Unida – Unides Podem, que ya
estamos trabajando en ese sentido, necesitamos tener más presencia y más fuerza
para seguir avanzando en ese camino».
​Marc Seguer ha incidido en el hecho que la economía agraria en el Valle «tiene un
potencial en el cual tenemos que creer» y que pasaría por la creación de un tejido
industrial dependiente/dependiente de la agricultura local y que afectaría
directamente al comercio del municipio y, en consecuencia, a la economía vallera».

Espacio Publicitario

1 COMENTARIO

Deja un comentario