Espacio publicitario

PROPOSTA DE GUANYAR ALCOI

 1. Una ciutat DE TOTES I PER A TOTS.
  Amb la igualtat de classe, de gènere, de llengua, d’origen i generacional per
  bandera i la participació com a principi fonamental de qualsevol actuació
  pública. No s’encetarà cap inversió ni obra sense tindre clar la seua
  repercussió en la ciutadania i el seu manteniment. Amb clàusules d’igualtat
  en les entitats que reben diners públics i de justícia social i fiscal amb les
  empreses adjudicatàries. Una ciutat amb més arbres, més bancs, més
  ombres, banys públics, menys amiant i jocs infantils bonics de veritat.
  Diversa i multicultural, que pose fre a l’odi i a la intolerància.
  ◦ Aprovació i aplicació de la proposta de regulació dels processos
  participatius feta per les Associacions veïnals.
  ◦ Crear entorns escolars segurs i saludables i posar ombres a tots els parcs
  infantils.
  ◦ Incrementar en un 25% l’arbrat als carrers d’Alcoi i de manera homogènia a
  tots els barris.
  ◦ Obrir banys públics a tots els barris.
  ◦ Zones d’aparcament prioritàries per a residents als barris.
  ◦ Reducció de les subvencions sense concurrència competitiva atorgades
  de forma arbitrària per a evitar el clientelisme.
  ◦ Incloure clàusules de justícia social i fiscal a totes les licitacions i
  contractes públics.
  ◦ Incloure l’avaluació pública en els programes implementats pel govern
  municipal.
 2. Un Alcoi acollidor PER A JOVES, PER A GRANS i per a
  tothom.
  Hem de procurar uns serveis socials proactius i integrals, amb recursos
  suficients i el personal adequat. Els majors i les persones amb dependències
  requereixen de mitjans que s’han de procurar des de l’administració, al marge
  dels negocis d’uns pocs. I els més joves s’han de sentir personalment
  protegits i acompanyats i culturalment valorats en les seues propostes.
  o Obrir una convocatòria per a projectes culturals autogestionats per a
  joves i altra per a majors.
  o Pla d’actuació urgent en salut mental per a facilitar l’accés a
  tractaments de salut mental per part de la població que ho necessite.
  o Crear una comissió d’avaluació dels serveis a les persones majors de la
  ciutat, tant gestionats per l’Ajuntament com per la Conselleria.
 3. Un futur INDUSTRIAL I SOSTENIBLE.
  En primer lloc, cal preservar l’Aqüífer del Molinar impedint la urbanització de
  La Canal. Alhora que treballem en una doble via. Per una banda, adequant i
  modernitzant els polígons de la ciutat. I, per altra, identificant, planificant i
  desenvolupant un espai industrial mancomunat, ben comunicat i
  respectuós amb el medi. Fomentarem el cooperativisme com a model
  alternatiu i farem que les qüestions mediambientals, amb la participació del
  Consell de Medi Ambient, tinguen incidència transversal en totes les
  polítiques municipals.
  o Desestimar públicament qualsevol actuació industrial o urbanitzable a
  La Canal. En cas d’actuacions d’administracions superiors personació
  jurídica de l’Ajuntament en contra.
  o Acabar d’adequar i modernitzar tots els polígons industrials, connectar
  els polígons de Batoi, Sant Benet, Beniata i Santiago Payà, solucionant
  els problemes actuals per oferir més terrenys industrials locals.
  o Adquisició i aprofitament d’espais fabrils per reutilitzar-los en indústria
  d’alta tecnologia i indústria verda.
  o Aposta decidida per la Mancomunitat de l’Alcoià-Comtat per potenciar
  el districte industrial.

o Obrir una oficina de suport al cooperativisme i a altres línies de treball
dintre de l’economia social. Mediació de l’Ajuntament per a afavorir que
els espais industrials buits puguen ser llogats per a noves iniciatives
empresarials d’economia social.
o Impulsar des de l’Ajuntament la posada en marxa d’una comunitat
energètica local, així com facilitar i assessorar per tal de crear
cooperatives de generació compartida d’energia elèctrica.

 1. Una ciutat ACCESSIBLE, NETA I BEN CUIDADA.
  És imprescindible procurar l’accés de tothom a tot arreu. Amb edificis
  municipals en condicions, accessibles, sense goteres. El servei de neteja i
  recollida selectiva l’ha de gestionar directament l’Ajuntament, sense
  intermediaris, recuperant la gestió directa. Cal reforçar la brigada d’obres
  perquè l’espai públic requereix una cura diària i una inversió constant.
  o Compliment del calendari d’actuacions indicades al Pla
  d’Accessibilitat.
  o Reparació de les deficiències als edificis públics: Teatre Principal,
  Centre Cultural Mario Silvestre, Biblioteques Públiques, Edifici c/Major,
  Poliesportiu i altres espais públics.
  o Pla director de manteniment de la ciutat: augment de la plantilla de la
  Brigada d’Obres, de jardins i elèctrica. Majors dotacions.
  o Urbanització de la Plaça d’Al-Azraq.
 2. Uns SERVEIS DE QUALITAT i públics,
  al servei del veïnat i no de les multinacionals. Fiscalitzant la gestió diària i
  denunciant els incompliments amb l’objectiu de recuperar el transport urbà,
  el tractament de residus i la gestió de l’aigua. L’empresa municipal ha de
  tindre l’objectiu de ser un instrument útil per a la gestió directa.
  o Deixar fora de l’empresa pública els serveis que ja són gestionats per
  l’administració.
  o Canviar els estatuts de l’empresa pública per a que puga assumir tots
  els serveis públics de la ciutat.

o Recuperació del servei de neteja viaria, del tractament dels residus
orgànics i neteja edificis públics.
o Reducció a 2 anys el termini a les contractes de serveis públics (aigua i
recollida de brossa).
o Recuperació del Gabinet Jurídic amb l’ocupació de places vacants per
jubilacions o excedències i la no renovació de la contractació externa.
o Canvi definitiu d’ubicació del Centre de Salut de la Zona Alta.
o Estudi d’ubicació de centres de dia en cada barri.

 1. Una EDUCACIÓ PÚBLICA i de qualitat,
  compensadora de les desigualtats socials. Rehabilitació immediata de l’IES
  Andreu Sempere. Intervenció als IES Pare Vitòria i Cotes Baixes.
  Adequació de l’Escola Oficial d’Idiomes. Millora de l’edifici del Viaducte.
  Construcció d’una escoleta infantil a l’Eixample. I l’impuls d’un nou CEIP al
  Centre. A més, cal evitar la segregació escolar, ampliar la matricula als
  centres públics i lluitar contra l’absentisme i el fracàs escolar. I és
  imprescindible recolzar els campus universitaris (EASD, UA i UPV) per a que
  puguen créixer i repercutir en la millora del futur d’Alcoi.
  o Fer una campanya comunicativa anual de promoció de l’escola pública.
  o Prioritzar les activitats municipals en l’escola pública
  o Millorar la plataforma de propostes municipals a les escoles i integrar a
  altres entitats de la ciutat i les universitats.
  o Dinamitzar el consell escolar municipal.
 2. Un CENTRE HISTÒRIC VIU
  Actuant en l’espai públic, redefinint la peatonalització des de la
  participació ciutadana. Però també, i sobretot, als habitatges, impulsant la
  rehabilitació, adequació i accessibilitat. Revisió immediata de la normativa
  vigent. I creació de mecanismes d’intervenció en matèria de patrimoni dins
  de la gestió urbanística. Cal generar una oferta pública d’habitatge que

prioritze el lloguer, intervenint a tots els barris, però molt especialment al
Centre Històric.
o Elaboració d’un pla integral de rehabilitació per al Centre Històric.
o Adquirir immobles, rehabilitar-los per a lloguer per a joves i per a nous
professionals que necessiten un lloc provisional.
o Implementar ajudes per a la rehabilitació dels immobles del centre
històric i d’altres barris en procés de degradació.
o Adequació de zones d’aparcament dissuasori al voltant del Centre.

 1. Una FISCALITAT JUSTA
  on paguen més impostos qui més diners tenen. Revisió de l’Impost de Béns
  Immobles i de la resta de taxes i impostos.
  o Actualitzar i aplicar els usos diferenciats
  o Incrementar l’IBI als edificis que no són habitatge principal i estan buits.
 2. Una CULTURA DIGNA.
  Iniciatives de foment de la producció cultural. Reobertura del Teatre
  Principal. Elevar la qualitat i la quantitat de la programació, ampliant-la a tots
  els barris. Coordinar l’agenda cultural. Fomentar l’assistència del públic als
  actes culturals. Amb preus populars en tots els actes amb diners públics.
  En VALENCIÀ, potenciant l’ús i el coneixement del valencià, impulsant el
  Gabinet de Normalització, la comunicació accessible i els mitjans en la llengua
  que ens és pròpia.
  I EN FEMENÍ, amb mesures concretes per corregir la desigualtat en l’esport,
  en la cultura i en qualsevol altre àmbit.
  o Elaboració d’un pla estratègic cultural ambiciós participat.
  o Ampliar la programació en valencià.
  o Establir una política de fidelització de públic (a través dels centres
  educatius i culturals de la ciutat).

o Incloure descomptes en les entrades als espectacles per a diferents
col·lectius.
o Tindre espai per a la programació pròpia però també per a grans
espectacles i circuits valencians i estatals.
o Ateneu de creació i fabricació aprofitant espais fabrils en desús.

 1. Un AJUNTAMENT REIVINDICATIU.
  Defensa i millora del tren Alcoi-Xàtiva i recerca d’alternatives públiques de
  connexió ferroviària amb Alacant. I una aferrissada lluita per una sanitat en
  condicions, amb la contractació del personal necessari i la inversió necessària
  a l’hospital i als centres de salut.

Es faran les modificacions necessàries del pressupost 2023 al primer plenari posterior a
la presa de constitució per tal d’adequar-lo als punts programàtics proposats.
Totes les actuacions plantejades han d’estar participades des del principi per les entitats,
associacions i veïnat afectat.

Espacio Publicitario

Deja un comentario