Espacio publicitario

La coalició presenta el web Escolesenjoc, que recull dades sobre la incidència de la ludopatia entre la joventut i mapes de les ciutats valencianes més poblades on es mostren la distància entre els centres i els espais educatius. 

17 de gener de 2024 

Compromís ha presentat este dimecres el web Escolesenjoc.compromis.net a les ciutats d’Elx i Alacant, en les quals la coalició ha detectat més de 50 negocis d’apostes al costat de centres educatius públics i privats.  

“Escolesenjoc té com a objectiu que les associacions ciutadanes puguen conèixer l’abast del problema de ludopatia entre la joventut i els menors, així com si existeixen negocis d’apostes en els centres als que acudeixen els seus fills i filles i els seus itineraris urbans. Està pensada per a ser una eina de connexió entre ciutadania i iniciatives de política útil”, ha explicat la diputada Aitana Mas.  

El web és un pas més en la Iniciativa Legislativa Popular encetada per a revertir els canvis introduïts recentment per PP i Vox en Llei del Joc valenciana que permeten apropar les cases d’apostes als centres educatius.  

La coalició ha denunciat que “esta llei es modifica quan saven que 1 de cada 4 menors juguen en cases d’apostes de forma regular, segons el propi Defensor del Menor. Sabem també que el 80% de les persones que la pareixen son menors de 30 anys. Hem d’allunyar les cases d’apostes dels nostres fills i filles, no acostar-les”.  

La ludopatia”, ha dit Mas, “és una addicció de la que poca gent parla, que genera drames en moltes famílies i que suposa una amenaça, especialment per a la nostra joventut. Per combatre esta problemàtica el govern del Botànic va fer una Llei del Joc amb participació ciutadana que establia mesures de prevenció contra l’epidèmia de la ludopatia que s’estén, sobre tot, pels barris més populars i desfavorits”.  

En este sentit el diputat Carles Esteve ha criticat que la política d’addiccions de Carlos Mazón anunciada fa quatre setmanes “no està publicada encara. És sols un anunci grandiloqüent. Carlos Mazón ha de detallar la seua estratègia sanitària de cara a una addicció que no és una substància tòxica, que no fa olor, que no es veu, que és nodreix de barris on els problemes socioeconòmics més presents estan… Observem esta situació amb preocupació donat que el Consell de Mazón ha assumit tots els arguments del lobby del joc. Ens esperem retalls i una reducció de les polítiques de prevenció i tractament”, ha advertit Esteve.  

Elx i Alacant 

En Alacant existeix el que hem anomenat l’eix de la ludopatia”, ha exposat la regidora alacantina, Sara Llobell. “Les cases i salons de joc son una trentena  d’establiments en Alacant, dels quals 6 estan als barris de platges i contornada immediata (Palamó, UA o Sant Joan d’Alacant). Si observem la resta de centres, sols quatre se`n troben al centre o façana martítima, alguns d’ells propers a centres privats de FP o centres públics (Benalua).Però la majoria dels establiments es troben als barris populars i de classe treballadora. El mapa fet per Compromís, permet dibuixar un eix de la ludopatia -amb 10 cases d’apostes- que travessa des del carrer San Vicent a parc Lo Morant, els barris de Carolines, Altozano-Lumiares i Lo Morant-San Nicolás de Bari. Este mateix eix, estén els seus tentacles als barris de Garbinet, Pla, Los Ángeles… No és casual que esta ruta  els barris més necessitats”, ha alertat Llobell.  

La regidora ha lamentat a la vegada que l’Ajuntament d’Alacant rebutjara la moció debatuda al ple municipal per a mantenir estos espais allunyats dels centres educatius assegurant que “el govern del PP ha assumit la postura del lobby de les empreses del joc”. 

En este sentit, la portaveu a Elx, Esther Díez, ha apuntat que “hem detectat negocis d’apostes al nucli urbà d’Elx (No pedanies), dels quals pràcticament la meitat es concentren a barris populars, de classe obrera i treballadora. Trobem centres educatius que destaquen molt a prop de negocis d’apostes: IES SEVERO Ochoa, Victoria Kent, Misteri d’Elx, La Torreta, Nit de l’Albà, Carrús… Entre els centres privats i concertats, estan Calasancio o Lópe de Vega, a banda d’un fum de centres privats de Formació Professional distribuïts pel nucli urbà”. .  

“És per això”, ha anunciat Díez, “que des del grup municipal de Compromís hem registrat una moció a aquest ple en la qual proposem rebutjar aquestes modificacions dutes a terme pels grups parlamentaris de PP i Vox. Al mateix temps, instem que es demane a la comissió del joc de la comunitat valenciana un informe sobre les conseqüències potencials dels canvis
legislatius que s’han dut a terme. També que es desenvolupe el conveni de col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a la participació de la policia local en les labors de vigilància i control dels locals de joc”

Compromís detecta más de 50 negocios de apuestas cerca de centros de enseñanza en Elche y Alicante 


La coalición presenta la web Escolesenjoc, que recoge datos sobre la incidencia de la ludopatía entre la juventud y mapas de las ciudades valencianas más pobladas donde se muestra la distancia entre los centros y los espacios educativos. 

17 de enero de 2024 

Compromís ha presentado este miércoles el web Escolesenjoc.compromis.net en las ciudades de Elche y Alicante, en las cuales la coalición ha detectado más de 50 negocios de apuestas junto a centros educativos públicos y privados. 


“Escolesenjoc tiene como objetivo que las asociaciones ciudadanas puedan conocer el alcance del problema de ludopatía entre la juventud y los menores, así como si existen negocios de apuestas en los centros a los que acuden sus hijos e hijas y sus itinerarios urbanos. Está pensada para ser una herramienta de conexión entre ciudadanía e iniciativas de política útil”, ha explicado la diputada Aitana Mas.

El web es un paso más en la Iniciativa Legislativa Popular comenzada para revertir los cambios introducidos recientemente por PP y Vox en Ley del Juego valenciana que permiten acercar las casas de apuestas en los centros educativos.

La coalición ha denunciado que “esta ley se modifica cuando saven que 1 de cada 4 menores juegan en casas de apuestas de forma regular, según el propio Defensor del Menor. Sabemos también que el 80% de las personas que la paren su menores de 30 años. Tenemos que alejar las casas de apuestas de nuestros hijos e hijas, no acercarlas”. 


“La ludopatía”, ha dicho Mas, “es una adicción de la que poca gente habla, que genera dramas en muchas familias y que supone una amenaza, especialmente para nuestra juventud. Para combatir esta problemática el gobierno del Botánico hizo una Ley del Juego con participación ciudadana que establecía medidas de prevención contra la epidemia de la ludopatía que se extiende, sobre todo, por los barrios más populares y desfavorecidos”. 

En este sentido el diputado Carles Esteve ha criticado que la política de adicciones de Carlos Mazón anunciada hace cuatro semanas “no está publicada todavía. Es solos un anuncio grandilocuente. Carlos Mazón tiene que detallar su estrategia sanitaria de cara a una adicción que no es una sustancia tóxica, que no huele, que no se ve, que es nutre de barrios donde los problemas socioeconómicos más presentes están… Observamos esta situación con preocupación dado que el Consejo de Mazón ha asumido todos los argumentos del lobby del juego. Nos esperamos recortes y una reducción de las políticas de prevención y tratamiento”, ha advertido Esteve.

Elche y Alicante 


En Alicante existe el que hemos denominado el eje de la ludopatía”, ha expuesto la regidora alicantina, Sara Llobell. “Las casas y salones de juego su una treintena de establecimientos en Alicante, de los cuales 6 están en los barrios de playas y alrededores inmediatos (Palamó, UA o Sant Joan d’Alacant). Si observamos el resto de centros, solo cuatro se`n encuentran en el centro o fachada martítima, algunos de ellos próximos a centros privados de FP o centros públicos (Benalua).Pero la mayoría de los establecimientos se encuentran en los barrios populares y de clase trabajadora. El mapa hecho por Compromís, permite dibujar un eje de la ludopatía -con 10 casas de apuestas- que travesía desde la calle San Vicent a parque Lo Morant, los barrios de Carolines, Altozano-Lumiares y Lo Morant-San Nicolás de Bari. Este mismo eje, extiende sus tentáculos en los barrios de Garbinet, Plan, Los Ángeles… No es casual que esta ruta los barrios más necesitados”, ha alertado Llobell. 


La regidora ha lamentado a la vegada que el Ayuntamiento de Alicante rechazara la moción debatida al pleno municipal para mantener estos espacios alejados de los centros educativos asegurando que “el gobierno del PP ha asumido la postura del lobby de las empresas del juego”.

En este sentido, la portavoz en Elche, Esther Díez, ha apuntado que “hemos detectado negocios de apuestas al casco urbano de Elche (No pedanías), de los cuales prácticamente la mitad se concentran en barrios populares, de clase obrera y trabajadora. Encontramos centros educativos que destacan muy cerca de negocios de apuestas: IES SEVERO Ochoa, Victoria Kent, Misterio de Elche, La Torreta, Noche de la Albà, Carrús… Entre los centros privados y concertados, están Calasancio o Lópe de Vega, además de un humo de centros privados de Formación Profesional distribuidos por el casco urbano”. 

 .“Es por eso”, ha anunciado Díez, “que desde el grupo municipal de Compromís hemos registrado una moción a este pleno en la cual proponemos rechazar estas modificaciones llevadas a cabo por los grupos parlamentarios de PP y Vox. Al mismo tiempo, instamos que se pida a la comisión del juego de la comunidad valenciana un informe sobre las consecuencias potenciales de los cambios legislativos que se han llevado a cabo. También que se desarrolle el convenio de colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para la participación de la policía local en las labores de vigilancia y control de los locales de juego”. 

Espacio Publicitario

Deja un comentario