Espacio publicitario

La coalició municipal assenyala retard en la tramitació, falta de transparència, personal insuficient i un servei inadequat en les ajudes per a la CoVid19.

La coalició municipalista i de confluència Totes Podem denúncia que les ajudes socials
d’emergència que s’han anat ampliant aquests mesos per a fer front a l’efecte de la crisi
sanitària del coronavirus s’han gestionat de manera inadequada per part de l’Ajuntament
de Burjassot, afectant de manera greu a la ciutadania del municipi.
Entre les crítiques assenyalades pel grup municipal estan, en primer lloc, un gran retard
tant a l’hora de tramitar administrativament les sol·licituds de les ajudes com a l’hora
d’ingressar el pagament de les mateixes a les persones a les quals se’ls ha concedit.
Aquest retard, segons Totes Podem, podria ser d’entre 15 dies fins a un mes. En segon
lloc i que és, al seu torn, causa d’aquest coll de botella, una evident falta de personal en el
Departament de Serveis Socials que, a més, ha tancat les seues portes al públic durant
l’estat d’alarma, atenent únicament trucades telefòniques i a través de mitjans telemàtics.
En aquest sentit, des de la formació assenyalen que l’obligació de l’Ajuntament, en funció
de la Resolució 877 del 28 de març del govern que va qualificar els Serveis Socials com a
essencials, era mantindre’l obert al públic i, si fóra necessari, contractar personal temporal
per a agilitar la gestió. A més, se suposa que Conselleria ha posat 50.000 euros per a la
contractació de quatre persones per a sis mesos.
En tercer lloc, des de Totes Podem també denuncien falta d’informació i transparència en
la tramitació de les ajudes, al·ludint a la falta de resposta, dació de comptes i seguiment
de les mateixes tant a la resta de grups polítics com davant la ciutadania. “Ni l’equip de
govern ni la regidora responsable han informat adequadament la gent de com accedir a
les ajudes d’emergència”, informa María Muñoz, la portaveu de Totes Podem. “Després
de fer dues modificacions del pressupost per a augmentar la quantitat d’ajudes i tenint
recursos de la Diputació fins a desembre, ens ha arribat que a les persones que
sol·licitaven les ajudes se’ls està dient que ja no queda diners”. Referent a això, des de
Totes Podem indiquen que, segons les queixes rebudes, se li està impedint a la gent
demanar l’ajuda corresponent a cada mes fins no haver rebut el pagament anterior, amb
el que hi ha mesos en els quals no estan rebent res.
Finalment, la coalició indica que la resta de les ajudes, com les de pobresa energètica o
les referents a habitatge, estan patint una paralització important. “És necessari que l’equip
de govern responga i pose mitjans de manera urgent per a cobrir les necessitats de la
gent, més encara tenint en compte la gravetat de la situació”, va sentenciar la portaveu.

VERSIÓ CASTELLÀ:
TOTES PODEM CRITICA AL GOBIERNO DE BURJASSOT POR LA GESTIÓN DE LAS

AYUDAS DE EMERGENCIA

La coalición municipal señala retraso en la tramitación, falta de transparencia, personal

insuficiente y un servicio inadecuado en las ayudas para la CoVid19

La coalición municipalista y de confluencia Totes Podem denuncia que las ayudas
sociales de emergencia que se han ido ampliando estos meses para hacer frente a los
efectos de la crisis sanitaria del coronavirus se han gestionado de forma inadecuada por
parte del Ayuntamiento de Burjassot, afectando de forma grave a la ciudadanía del
municipio.
Entre las críticas señaladas por el grupo municipal están, en primer lugar, un gran retraso
tanto a la hora de tramitar administrativamente las solicitudes de las ayudas como a la
hora de ingresar el pago de las mismas a las personas a las que se les ha concedido.
Dicho retraso, según Totes Podem, podría ser de entre 15 días hasta un mes. En
segundo lugar y que es, a su vez, causa de este cuello de botella, una evidente falta de
personal en el Departamento de Servicios Sociales que, además, ha cerrado sus puertas
al público durante el estado de alarma, atendiendo únicamente llamadas telefónicas y a
través de medios telemáticos. En este sentido, desde la formación señalan que la
obligación del Ayuntamiento, en función de la Resolución 877 del 28 de marzo del
gobierno que calificó los Servicios Sociales como esenciales, era mantenerlo abierto al
público y, si fuera necesario, contratar a personal temporal para agilizar la gestión.
Además, se supone que Conselleria ha puesto 50.000 euros para la contratación de
cuatro personas para seis meses.
En tercer lugar, desde Totes Podem también denuncian falta de información y
transparencia en la tramitación de las ayudas, aludiendo a la falta de respuesta, dación de
cuentas y seguimiento de las mismas tanto al resto de grupos políticos como ante la
ciudadanía. “Ni el equipo de gobierno ni la concejala responsable han informado
adecuadamente a la gente de cómo acceder a las ayudas de emergencia”, informa María
Muñoz, la portavoz de Totes Podem. “Después de hacer dos modificaciones del
presupuesto para aumentar la cantidad de ayudas y teniendo recursos de la Diputación
hasta diciembre, nos ha llegado que a las personas que solicitaban las ayudas se les está
diciendo que ya no queda dinero y que no pueden pedir la ayuda”. A este respecto, desde
Totes Podem indican que, según las quejas recibidas, se le está impidiendo a la gente
pedir la ayuda correspondiente a cada mes hasta no haber recibido el pago anterior, con
lo que hay meses en los cuales no están recibiendo nada.
Por último, la coalición indica que el resto de las ayudas, como las de pobreza energética
o las referentes a vivienda, están sufriendo una paralización importante. “Es necesario
que el equipo de gobierno responda y ponga medios de manera urgente para cubrir las
necesidades de la gente, más aún teniendo en cuenta la gravedad de la situación”,
sentenció la portavoz.

Espacio Publicitario

Deja un comentario