Espacio publicitario

L’actual avantprojecte de llei sobre Memòria Democràtica aprovat pel consell
de ministres, representa un gran pas avant en recollir una bona part de les
reivindicacions essencials d’aquesta llarga lluita del moviment memorialista i les
recomanacions i demandes del Relator de Nacions Unides, el Comité de DDHH de
Nacions Unides, Resolucions del Consell d’Europa, els Tractats Internacionals sobre

aquest tema i el Dret Internacional Humanitari. En conseqüència hem de felicitar-
nos tots per aquest avantprojecte de llei. No obstant l’anterior, és cert que peca

d’algunes indefinicions i oblits importants que cal millorar en el llarg procés de
tramitació parlamentària mitjançant la participació de les associacions
memorialistes.
També és cert que lamentablement arriba tard, perquè són molts els milers
que han mort en espera de Veritat, Justícia i Reparació, al que aquest projecte obri la
porta.
Entrant en una valoració més detallada volem assenyalar els seus aspectes
més destacats:
• Es declara expressament la il·legitimitat de tots aquells tribunals especials
del franquisme i nul·les de ple dret totes les seues sentències. Encara que no
es declara nul·la la pròpia constitució d’aquests tribunals i no es preveu cap
responsabilitat patrimonial estatal per a les víctimes.
• Es declara l’obligació de l’Estat per a la seua actuació d’ofici en totes les
exhumacions i identificacions dels milers i milers d’assassinats que jauen en
cunetes i fosses comunes i l’elaboració d’un Pla. I fins i tot l’obligació de la
fiscalia d’obrir investigació en cada cas. Així com la creació d’un Banc d’ADN,
un Cens de Víctimes i un Mapa de Fosses permanentment actualitzat. Però no
s’expressa clarament la necessària judicialización de tot el procés
d’exhumacions i identificacions, per a garantir plenament la Tutela Judicial
Efectiva.
• Es planteja portar la Memòria Democràtica al currículum acadèmic en
batxillerat i la difusió de la mateixa en els IES. Ací estan les nostres Missions

de la Memòria com a exemple, però caldria ampliar-ho a tot el camp educatiu
en general.
• La creació d’una Fiscalia Especial de la Memòria Democràtica, guiada la seua
actuació pels *DDHH, els Tractats Internacionals i el Dret Internacional
Humanitari.
• S’investigarà el treball esclau en aquells camps de treball franquistes en
benefici de les empreses oligàrquiques del règim. Però s’hauria de garantir la
reparació.
• S’obrirà una Auditoria de l’Espoli econòmic i sancions patides per totes les
famílies roges, però de nou es “intentarà” reparar.
• Retirada d’Honors i Medalles, fins i tot postmortem, a tots els torturadors i
prebostos del franquisme. Il·legalització de totes les fundacions que exhalten
el feixisme o la dictadura.
• Retirada de tots els símbols de la Dictadura, que encara queden.
• Expulsió dels benedictins i resignificació de Cuelgamuros. Respecte al segon,
donem suport a la desacralització amb la retirada d’aquella enorme i perillosa
creu i de tots els símbols nacional-feixistes, però d’altra banda, nosaltres ja
manifestarem públicament els nostres seriosos dubtes i objeccions davant
aqueixa nova imatge maquillada d’aquell megalòman mausoleu feixista, per a
transformar-ho en un mausoleu civil.
• Condemnar i ressaltar l’especial repressió que van patir les dones. Encara
que, a diferent nivell, també s’hauria d’esmentar al col·lectiu *LGTBI que va
patir presó i tortures per aquella llei de perillositat social. I a minories
ètniques com el poble Romaní.
• Creació d’un Centre Documental de la Memòria i lliure accés a tota la
documentació i arxius.
• Règim sancionador amb multes significatives.
Dit això, cal ressaltar algunes deficiències importants d’aquest projecte de llei:
• Cal derogar la Llei d’Amnistia de 1977, perquè es puga fer i sentenciar justícia
davant tants assassinats i delictes de tortures, perquè no n’hi ha prou amb una
fiscalia especial i un reconeixement del Dret Internacional, Tractats, DDHH,

etc., cal acabar amb qualsevol llei de punt final i d’altra banda reformar el
Codi Penal quant a la prescripció als 20 anys, excloent d’això als delictes de
Lesa Humanitat.
• En el Títol Preliminar trobem a faltar una condemna explícita i clara de la
Dictadura. Ja és hora de condemnar clarament al franquisme. Cal
*desfranquizar Espanya i posar en valor a la II República.
• Estimem necessari que es cree un Institut de la Memòria, que s’encarregue
de planificar, impulsar i coordinar tota aquesta ingent quantitat de tasques
que aquesta llei obrirà, que pose en marxa un pla estatal urgent d’intervenció.
Dotat de suficients recursos i autoritat.
• És absolutament necessari que porte una llei d’acompanyament amb una
detallada dotació pressupostària. Una llei sense pressupost establit està
condemnada al fracàs.
Per a aconseguir tot això és imprescindible la mobilització i participació activa
de tot el moviment memorialista de l’Estat espanyol.

A València, a 21 de setembre de 2020.
El Consell Directiu de la Coordinadoa d’Associacions per la Memòria Democràtica del
País Valencià.
@CAMDEpv.
info@memoriademocratica-pv.org

 

LA MEMORIA DEMOCRÁTICA Y EL ACTUAL ANTEPROYECTO DE LEY

GUBERNAMENTAL

El actual anteproyecto de ley sobre Memoria Democrática aprobado por el
consejo de ministros, representa un gran paso adelante al recoger una buena parte de
las reivindicaciones esenciales de esta larga lucha del movimiento memorialista y
las recomendaciones y demandas del Relator de Naciones Unidas, el Comité de
DDHH de Naciones Unidas, Resoluciones del Consejo de Europa, los Tratados
Internacionales al respecto y el Derecho Internacional Humanitario. En consecuencia
debemos felicitarnos todos por este anteproyecto de ley. No obstante lo anterior, es
cierto que adolece de algunas indefiniciones y olvidos importantes que es preciso
mejorar en el largo proceso de tramitación parlamentaria mediante la participación de
las asociaciones memorialistas.
También es cierto que lamentablemente llega tarde, porque son muchos los
miles que han muerto en espera de Verdad, Justicia y Reparación, a lo que este
proyecto abre la puerta.
Entrando en una valoración más detallada queremos señalar sus aspectos
más destacados:
• Se declara expresamente la ilegitimidad de todos aquellos tribunales
especiales del franquismo y nulas de pleno derecho todas sus sentencias.
Aunque no se declara nula la propia constitución de dichos tribunales y no se
prevé ninguna responsabilidad patrimonial estatal para las víctimas.
• Se declara la obligación del Estado para su actuación de oficio en todas las
exhumaciones e identificaciones de los miles y miles de asesinados que yacen
en cunetas y fosas comunes y la elaboración de un Plan. E incluso la obligación
de la fiscalía de abrir investigación en cada caso. Así como la creación de un
Banco de ADN, un Censo de Víctimas y un Mapa de Fosas permanentemente
actualizado. Pero no se expresa claramente la necesaria judicialización de todo
el proceso de exhumaciones e identificaciones, para garantizar plenamente la
Tutela Judicial Efectiva.
• Se plantea llevar la Memoria Democrática al curriculum académico en
bachillerato y la difusión de la misma en los IES. Ahí están nuestras Misiones

de la Memoria como ejemplo, pero habría que ampliarlo a todo el campo
educativo en general.
• La creación de una Fiscalía Especial de la Memoria Democrática, guiada su
actuación por los DDHH, los Tratados Internacionales y el Derecho
Internacional Humanitario.
• Se investigará el trabajo esclavo en aquellos campos de trabajo franquistas
en beneficio de las empresas oligárquicas del régimen. Pero se debería
garantizar la reparación.
• Se abrirá una Auditoría del Expolio económico y sanciones sufridas por todas
las familias rojas, pero de nuevo se “intentará” reparar.
• Retirada de Honores y Medallas, incluso postmortem, a todos los
torturadores y prebostes del franquismo. Ilegalización de todas las
fundaciones que exalten el fascismo o la dictadura.
• Retirada de todos los símbolos de la Dictadura, que aún quedan.
• Expulsión de los benedictinos y resignificación de Cuelgamuros. Respecto a
lo segundo, apoyamos la desacralización con la retirada de aquella enorme y
peligrosa cruz y de todos los símbolos nacional-fascistas, pero por otro lado,
nosotros ya manifestamos públicamente nuestras serias dudas y reparos ante
esa nueva imagen maquillada de aquel megalómano mausoleo fascista, para
transformarlo en un mausoleo civil.
• Condenar y resaltar la especial represión que sufrieron las mujeres. Aunque,
a diferente nivel, también se debería mencionar al colectivo LGTBI que sufrió
cárcel y torturas por aquella ley de peligrosidad social. Y a minorías étnicas
como el pueblo Romaní.
• Creación de un Centro Documental de la Memoria y libre acceso a toda la
documentación y archivos.
• Régimen sancionador con multas significativas.
Dicho esto, es preciso resaltar algunas deficiencias importantes de este
proyecto de ley:
• Es preciso derogar la Ley de Amnistía de 1977, para que se pueda hacer y

sentenciar justicia ante tantos asesinatos y delitos de torturas, pues no basta
con una fiscalía especial y un reconocimiento del Derecho Internacional,
Tratados, DDHH, etc., hay que acabar con cualquier ley de punto final y por
otro lado reformar el Código Penal en lo relativo a la prescripción a los 20
años, excluyendo de ello a los delitos de Lesa Humanidad.
• En el Título Preliminar echamos en falta una condena explícita y clara de la
Dictadura. Ya es hora de condenar claramente al franquismo. Hay que
desfranquizar España y poner en valor a la II República.
• Estimamos necesario que se cree un Instituto de la Memoria, que se
encargue de planificar, impulsar y coordinar toda esta ingente cantidad de
tareas que esta ley abrirá, que ponga en marcha un plan estatal urgente de
intervención. Dotado de suficientes recursos y autoridad.
• Es absolutamente necesario que lleve una ley de acompañamiento con una
detallada dotación presupuestaria. Una ley sin presupuesto establecido está
condenada al fracaso.
Para conseguir todo lo cual es imprescindible la movilización y participación
activa de todo el movimiento memorialista del Estado español.

En València, a 21 de septiembre de 2020.
El Consell Directiu de la Coordinadoa d’Associacions per la Memòria Democràtica del
País Valencià.
@CAMDEpv.
info@memoriademocratica-pv.org

Espacio Publicitario

Deja un comentario