Espacio publicitario

LA PLATAFORMA NO+BYPASS DEMANA Al CONSELL QUE FAÇA “ENTRAR EN RAÓ” LA MINISTRA
Membres de la plataforma No+bypass s’han concentrat hui davant el palau de la Generalitat, coincidint
amb la reunió setmanal de l’executiu autonòmic, per a demanar al Govern del Botànic que es plante
davant la ministra de Transports perquè, igual que va parar l’ampliació del Prat, faça el mateix amb la
duplicació del by-pass.
La plataforma No+bypass ha demanat a Puig, Oltra i Illueca que es posicionen sobre aquesta duplicació,
cosa que ja han fet diputats i diputades de Compromís i d’Unides Podem i alts càrrecs de les conselleries
de Medi Ambient i de Territori, amb els quals s’han entrevistat membres de la plataforma i que s’han
mostrat molt crítics amb el projecte. Rosa Mas, present en la concentració i membre de la plataforma,
ha ressaltat que “en les diverses entrevistes, els alts càrrecs de la Generalitat coincideixen que la
duplicació del by pass no hauria de realitzar-se, però no tenen la valentia de traslladar-ho ni al Ministeri
ni a instàncies superiors”.
La duplicació d’aquesta infraestructura, projectada en el tram de 23 km de Puçol a Riba-roja de Túria,
passaria dels sis carrils actuals a dotze, i suposaria uns greus impactes ambientals. El que ara es
denomina “obres de millora de la seguretat i integració ambiental i paisatgística”, es va dir quan es va
projectar “Segon by-pass”, perquè en realitat suposa realitzar un altre by-pass paral·lel a l’actual. Però el
Ministeri va canviar el nom al projecte posteriorment per a eludir una legislació ambiental molt més
restrictiva per l’emergència climàtica en la qual ens trobem. Antonio Domingo, membre de la
plataforma i present en la concentració, afirma que “aquest canvi de nom al projecte va suposar que la
declaració d’impacte ambiental fora molt més laxa, però, sobretot, que es planificara una nova autovia
quan tot l’esforç inversor per a mercaderies ha d’anar orientat al ferrocarril”.
Què fer per a evitar les retencions que es produeixen als matins en el by pass?
La plataforma No+bypass sap que les retencions suposen una molèstia per a les persones usuàries de
l’autovia, però reiteren que les retencions es podrien solucionar amb una reducció de la velocitat
màxima, amb controls per radar i amb restriccions als camions per a avançar en determinats trams. Tant
els estudis consultats com la posada en marxa de mesures similars corroboren aquesta proposta.
“L’avinguda de les Corts Valencianes a la seua entrada a València se saturava tots els matins, i a partir de
la reducció de la velocitat màxima a 80 km han desaparegut. Això demostra que reduir la velocitat
augmenta la capacitat de les vies i contribueix a la fluïdesa del trànsit. Aquestes mesures, juntament
amb la millora dels accessos per a determinats polígons com La Fuente del Jarro i altres -que es
quedarien més aïllats amb la duplicació- i centrar l’esforç inversor en el tren són les que fan falta, i no fer
una obra amb tantíssims impactes com un altre nou by-pass”, afirma Antonio Domingo.
Sintonia amb la Mancomunitat de l’Horta Sud
Per a No+bypass és una bona notícia que la Mancomunitat de l’Horta Sud també s’opose a la duplicació
de la pista de Silla, ja que el Ministeri addueix per a justificar els dos projectes que vol millorar la
seguretat i evitar accidents, quan cap dels dos projectes està avalat per dades que corroboren que hi ha
més sinistralitat. Concretament les dades desmenteixen que en el tram del by-pass que es vol duplicar
hagen més accidents, ja que la sinistralitat per vehicles circulant és inferior a la mitjana. Segons dades
del Ministeri, entre 2016 i 2020 van haver 5.522 morts en les vies interurbanes espanyoles; si s’aplica el
percentatge del 0,088%, que és la proporció que correspon a aquest tram de 23 km en relació als 26.400
km de la RCE, hagueren hagut en aquest tram 4,85 morts, i van haver 3, és a dir, aproximadament un
38% menys.

MIEMBROS DE NO+BYPASS SE HAN CONCENTRADO EN EL PALAU DE LA GENERALITAT PARA PEDIR AL
GOVERN DEL BOTÀNIC QUE CUESTIONE LA MACROOBRA ANTE EL MINISTERIO

LA PLATAFORMA NO+BYPASS PIDE AL CONSELL QUE HAGA “ENTRAR EN RAZÓN” A LA MINISTRA
Miembros de la plataforma No+bypass se han concentrado hoy ante el palau de la Generalitat,
coincidiendo con la reunión semanal del ejecutivo autonómico, para pedir al Gobierno del Botánico que
se plante ante la ministra de Transportes para que, igual que paró la ampliación del Prat, haga lo mismo
con la duplicación del by-pass.
La plataforma No+bypass ha pedido a Puig, Oltra e Illueca que se posicionen sobre esta duplicación, cosa
que ya han hecho diputados y diputadas de Compromís y de Unidas Podemos y altos cargos de las
consellerías de Medio Ambiente y de Territorio, con los que se han entrevistado miembros de la
plataforma y que se han mostrado muy críticos con el proyecto. Rosa Mas, presente en la concentración
y miembro de la plataforma, ha resaltado que “en las diversas entrevistas, los altos cargos de la
Generalitat coinciden en que la duplicación del by pass no tendría que realizarse, pero no tienen la
valentía de trasladarlo ni al Ministerio ni a instancias superiores”.
La duplicación de esta infraestructura, proyectada en el tramo de 23 km de Puçol a Riba-roja de Túria,
pasaría de los seis carriles actuales a doce, y supondría unos graves impactos ambientales. Lo que ahora
se denomina “obras de mejora de la seguridad e integración ambiental y paisajística”, se llamó cuando
se proyectó “Segundo by-pass”, porque en realidad supone realizar otro by-pass paralelo al actual. Pero
el Ministerio cambió el nombre al proyecto posteriormente para eludir una legislación ambiental mucho
más restrictiva por la emergencia climática en la que nos encontramos. Antonio Domingo, miembro de
la plataforma y presente en la concentración, afirma que “este cambio de nombre al proyecto supuso
que la declaración de impacto ambiental fuera mucho más laxa, pero, sobre todo, que se planificara una
nueva autovía cuando todo el esfuerzo inversor para mercancías tiene que ir orientado al ferrocarril”.
Qué hacer para evitar las retenciones que se producen por las mañanas en el by pass?
La plataforma No+bypass sabe que las retenciones suponen una molestia para las personas usuarias de
la autovía, pero reiteran que las retenciones se podrían solucionar con una reducción de la velocidad
máxima, con controles por radar y con restricciones a los camiones para adelantar en determinados
tramos. Tanto los estudios consultados como la puesta en marcha de medidas similares corroboran esta
propuesta. “La avenida de las Cortes Valencianas a su entrada a Valencia se saturaba todas las mañanas,
y a partir de la reducción de la velocidad máxima a 80 km han desaparecido. Eso demuestra que reducir
la velocidad aumenta la capacidad de las vías y contribuye a la fluidez del tráfico. Estas medidas, junto
con la mejora de los accesos para determinados polígonos como La Fuente del Jarro y otros -que se
quedarían más aislados con la duplicación- y centrar el esfuerzo inversor en el tren son las que hacen
falta, y no hacer una obra con tantísimos impactos como otro nuevo by-pass”, afirma Antonio Domingo.
Sintonia con la Mancomunitat de l’Horta Sud
Para No+bypass es una buena noticia que la Mancomunitat de l’Horta Sud también se oponga a la
duplicación de la pista de Silla, ya que el Ministerio aduce para justificar los dos proyectos que quiere
mejorar la seguridad y evitar accidentes, cuando ninguno de los dos proyectos está avalado por datos
que corroboren que hay más siniestralidad. Concretamente los datos desmienten que en el tramo del

by-pass que se quiere duplicar hayan más accidentes, ya que la siniestralidad por vehículos circulando es
inferior a la media. Según datos del Ministerio, entre 2016 y 2020 hubieron 5.522 muertos en las vías
interurbanas españolas; si se aplica el porcentaje del 0,088%, que es la proporción que corresponde a
este tramo de 23 km en relación a los 26.400 km de la RCE, hubieran habido en este tramo 4,85
muertos, y hubieron 3, o sea, aproximadamente un 38% menos.

Espacio Publicitario

Deja un comentario