Espacio publicitario

La plataforma cívica i ciutadana NO+BYPASS, que lluita per la paralització del
projecte de duplicació del By pass i treballa per impulsar mesures de transport
sostenible i concordes amb els actuals objectius d’emissions, ha alertat la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana que amb
aquest projecte elaborat pel Ministeri de Transports el nou traçat de la carretera
s’introduiria il·legalment en el BIC del Tos Pelat, el perímetre de protecció del
qual figura representat gràficament en el pla obrant en el DOGV núm. 5389 de
16/11/2006, en el qual es publica l’Ordre de 8 de setembre de 2006, de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es delimita l’entorn de
protecció del poblat ibèric emmurallat del Tos Pelat en els termes municipals de
Bétera i Moncada (València) i s’estableix la normativa de protecció d’aquest.

El Tos Pelat en un poblat ibèric de temps anteriors a la romanització, i habitat
entre el segle VI i mitjans del IV aC. Pertany a la tribu edetana i va ser
abandonat de manera aparentment pacífica perquè no s’han trobat restes
d’enfrontaments o catàstrofes. El seu nom no apareix en les fonts antigues, a
diferència d’Edeta (Llíria) o Saguntum (Sagunt). És l’únic poblat a la província
de València que per les seues característiques es podria denominar ciutat. Està
delimitat per una muralla defensiva de més de 120 metres de longitud dels
quals només s’han excavat 32 metres.

Així mateix, un altre bé del patrimoni cultural valencià que ha sigut obviat pel
Ministeri, malgrat que se li va posar de manifest ja fa uns mesos, és una cavitat

2

geològica en el paratge de Císcar, del municipi de Bétera, que, segons
l’informe arqueològic emés per Josep Mª Burriel Alberich, arqueòleg municipal
de Moncada, va ser utilitzat com a galeria-refugi subterrani antiaeri durant la
Guerra Civil espanyola i es comunicava a través de trinxeres amb un búnquer
situat a escassa distància en el mateix paratge, pertanyent a la Línia defensiva
Immediata o Puig-Carasols. Aquest refugi queda afectat totalment pel nou
traçat del projecte fins al punt que es destruiria per complet si es duen a terme
les obres. Malgrat això el Ministeri no va donar compte a la Conselleria, quan
resulta preceptiu conforme exigeix el Decret 65/2006, de 12 de maig, del
Consell, pel qual es desenvolupa el règim de protecció de les coves, i resulta
necessària l’autorització expressa i motivada de la Conselleria competent en
matèria de medi ambient, sense perjudici de les competències pròpies de la
Conselleria de Cultura quan concorren, a més, elements o valors rellevants
lligats al patrimoni cultural valencià, com ocorre precisament en aquest cas en
atenció al que es disposa en la Llei 9/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat
Valenciana, que va modificar la Llei 4/1998, del Patrimoni Cultural Valencià, pel
qual s’inclouen els nuclis històrics tradicionals amb la categoria de BRL a tots
aquells béns relacionats amb la Guerra Civil espanyola.
Per això la Plataforma No+Bypass ha sol·licitat a la Conselleria i a la Direcció
general de Cultura i Patrimoni que prenguen cartes en l’assumpte per a evitar
que es destruïsquen aquests béns i se sol·licite a l’òrgan competent la revisió
de la declaració d’impacte ambiental (DIA) que avala el tan qüestionat projecte.
La destrucció d’aquests dos béns culturals és un altre motiu més per a
paralitzar un projecte que no s’hauria de realitzar, ja que la pretesa saturació
del by pass no és tal (86.000 vehicles/dia en 2018, molt allunyats dels 125.000
del punt de saturació), ni tampoc l’alta sinistralitat (un 35% menys que la
mitjana estatal). La plataforma No+bypass hem proposat mesures per a millorar
la capacitat de l’autovia que la DGT, dependent del Ministeri de Transports, no
està implementant, com la reducció de velocitat, la limitació d’avançament a
camions en determinats trams, etc. Aqueixes mesures, i no una obra faraònica i
innecessària en temps d’emergència climàtica, són les que ha d’escometre amb
urgència el Ministeri.

Formen part de la Plataforma No+Bypass: Greenpeace, Acció Ecologista Agró, Per l’Horta,
Ecologistes en Acció de València, Alianza por la Emergencia Climática de Paterna, l’Eliana y
San Antonio de Benagéber, Alianza por la Emergencia Climática de València, Intersindical
Valenciana, Plataforma + Huerta – Hormigón, Coordinadora para la Protección de les Moles,
Asociación Vecinal Urbanizaciones Cañada, Per l’Horta de la Safor, Associació de Godella en
Lluita contra les inundacions, Asociación de Vecinos de La Cañada, Asociación de Vecinos de
Museros, Asociación Amigos y Amigas de Vall de Flors de Bétera, Asociación Círculo de
Paterna, Extinción Rebelión XR, Amigas de la Tierra València, H2O Mislata, Ecobétera y
Associació de Pla del Bou de Sagunt

3

EL PROYECTO DE DUPLICACIÓN DEL BYPASS PODRÍA DESTRUIR
PARTE DEL YACIMIENTO IBERO DEL TOS PELAT Y UN REFUGIO
ANTIAÉREO DE LA GUERRA CIVIL
La plataforma cívica y ciudadana NO+BYPASS, que lucha por la paralización
del proyecto de duplicación del By pass y trabaja por impulsar medidas de
transporte sostenible y acordes con los actuales objetivos de emisiones, ha
alertado a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat
Valenciana de que con ese proyecto elaborado por el Ministerio de Transportes
el nuevo trazado de la carretera se introduciría ilegalmente en el BIC del Tos
Pelat, cuyo perímetro de protección figura grafiado en el plano obrante en el
DOGV nº 5389 de 16/11/2006, en el que se publica la Orden de 8 de
septiembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la
que se delimita el entorno de protección del poblado ibérico amurallado del Tos
Pelat en los términos municipales de Bétera y Moncada (Valencia) y se
establece la normativa de protección del mismo.

El tos pelat en un poblado ibérico de tiempos anteriores a la romanización, y habitado
entre el sigo VI y mediados del IV aC. Pertenece a la tribu edetana y fue abandonado de
manera aparentemente pacífica porque no se han encontrado restos de enfrentamientos o
catástrofes. Su nombre no aparece en las fuentes antiguas, a diferencia de Edeta (Llíria) o
Saguntum (Sagunt). Es el único poblado en la provincia de Valencia que por sus
características se podría denominar ciudad. Está delimitado por una muralla defensiva de
más de 120 metros de longitud de los cuales solo se han excavado 32 metros.

4

Asimismo, otro bien del patrimonio cultural valenciano que ha sido obviado por
el Ministerio, pese a que se le puso de manifiesto ya hace unos meses, es una
cavidad geológica en el paraje de Císcar, del municipio de Bétera, que, según
el informe arqueológico emitido por Josep Mª Burriel Alberich, arqueólogo
municipal de Moncada, fue utilizado como galería-refugio subterráneo antiaéreo
durante la Guerra Civil española y se comunicaba a través de trincheras con un
búnker sito a escasa distancia en el mismo paraje, perteneciente a la Línea
defensiva Inmediata o Puig-Carasols. Este refugio queda afectado totalmente
por el nuevo trazado del proyecto hasta el punto de que se destruiría por
completo si se llevan a cabo las obras. Pese a ello el Ministerio no dio cuenta a
esa Conselleria, cuando resulta preceptivo conforme exige el Decreto 65/2006,
de 12 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla el régimen de protección
de las cuevas, y resulta necesaria la autorización expresa y motivada de la
Conselleria competente en materia de medio ambiente, sin perjuicio de las
competencias propias de la Conselleria de Cultura cuando concurren, además,
elementos o valores relevantes ligados al patrimonio cultural valenciano, como
ocurre precisamente en este caso en atención a lo dispuesto en la Ley 9/2017,
de 7 de abril, de la Generalitat Valenciana, que modificó la Ley 4/1998, del
Patrimonio Cultural Valenciano, por el que se incluyen los núcleos históricos
tradicionales con la categoría de BRL a todos aquellos bienes relacionados con
la Guerra Civil española.
Por ello la Plataforma No+Bypass ha solicitado a la Conselleria y a la Dirección
general de Cultura y Patrimonio que tomen cartas en el asunto para evitar que
se destruyan estos bienes y se solicite al órgano competente la revisión de la
declaración de impacto ambiental (DIA) que avala el tan cuestionado proyecto.
La destrucción de estos dos bienes culturales es otro motivo más para paralizar
un proyecto que no se tendría que realizar, ya que la pretendida saturación del
by pass no es tal (86.000 vehículos/día en 2018, muy alejados de los 125.000
del punto de saturación), ni tampoco la alta siniestralidad (un 35% menos que
la media estatal). La plataforma No+bypass hemos propuesto medidas para
mejorar la capacidad de la autovía que la DGT, dependiente del Ministerio de
Transportes, no está implementando, como la reducción de velocidad, la
limitación de adelantamiento a camiones en determinados tramos, etc. Esas
medidas, y no una obra faraónica e innecesaria en tiempos de emergencia
climática, son las que tiene que acometer con urgencia el Ministerio.

Forman parte de la Plataforma No+Bypass: Greenpeace, Acció Ecologista
Agró, Per l’Horta, Ecologistes en Acció de València, Alianza por la Emergencia
Climática de Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber, Alianza por la
Emergencia Climática de València, Intersindical Valenciana, Plataforma +
Huerta – Hormigón, Coordinadora para la Protección de les Moles, Asociación
Vecinal Urbanizaciones Cañada, Per l’Horta de la Safor, Associació de Godella

5

en Lluita contra les inundacions, Asociación de Vecinos de La Cañada,
Asociación de Vecinos de Museros, Asociación Amigos y Amigas de Vall de
Flors de Bétera, Asociación Círculo de Paterna, Extinción Rebelión XR, Amigas
de la Tierra València, H2O Mislata, Ecobétera y Associació de Pla del Bou de
Sagunt

Espacio Publicitario

Deja un comentario