Espacio publicitario

Amb motiu del 25N, dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones i considerant que les
violències masclistes són en plural i van més enllà del context de la parella o de les exparelles, Podem
PATERNA, demanem a l’Ajuntament, entre altres coses, que inste la Generalitat Valenciana a promoure que
el nostre municipi dispose d’habitatges assequibles, adequats i dignes per a víctimes de violència masclista i
que facilite el treball de comptabilització de tots els assassinats de dones pel fet de ser-ho, en sintonia amb
el nou mecanisme per a la comptabilització de tots els feminicidis posat en marxa, enguany, pel Ministeri
d’Igualtat, és a dir, que ara es nomenen i es tenen en compte tots els assassinats masclistes, també els
feminicidis familiars, els sexuals, els socials i els vicaris.
A més a més, li demanem a l’Ajuntament que faça una avaluació de les diferents mesures posades en
marxa des de la renovació del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, el 25 de novembre de 2021: a)
sobre la millora del seu finançament; b) sobre la subvenció atorgada a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP) per a la modernització i ampliació dels dispositius d’atenció i protecció a les víctimes de
violència de gènere o de tracta; c) sobre els mecanismes de coordinació en el municipi que faciliten l’accés
als centres d’assistència integral 24 hores per a víctimes de violència sexual assignat a les nostres
comarques; d) sobre l’aplicació del Catàleg de Mesures Urgents del Pla de Millora i Modernització contra la
Violència de Gènere aprovat el 27 de juliol de 2021 pel Consell de Ministres per a garantir que s’està
avançant en l’erradicació de les violències estructurals contra les dones implicant tota la societat; e) sobre la
situació de les dones en contextos de violència de gènere en el municipi i el reforçament de les actuacions
per a la seua protecció; sobre la situació dels menors en contextos de violència de gènere en el municipi i el
reforçament de les actuacions davant la violència vicària i per a la protecció de xiquets i xiquetes com a
víctimes directes d’aquesta violència.
També li demanem a l’Ajuntament: a) que s’implique en el desenvolupament del Catàleg de Mesures
Urgents del Pla de Millora i Modernització contra la Violència de Gènere sumant-se a la iniciativa del
Ministeri d’Igualtat del Punt Violeta; b) que secunde i faça complir l’obligatorietat de l’educació sexual tal com
recull la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, i sol·licite al
Govern d’Espanya l’impuls de la formació del professorat en la matèria i l’elaboració d’un currículum
educatiu específic amb perspectiva de gènere i basat en el respecte a la diversitat per a canviar la cultura de
la violació per la del consentiment i frenar el creixent negacionisme de la violència de gènere entre la
joventut
Per últim, li demanem a l’Ajuntament que inste al Govern d’Espanya: a) a aprovar la llei integral per a lluitar
contra la tracta d’éssers humans, per a què reme en la mateixa direcció que el Pla Operatiu per a la
protecció dels drets humans de dones i xiquetes víctimes de tracta, explotació sexual i en contextos de
prostitució (2022-2026), l’anomenat Pla Camí, primera política pública estatal dirigida a millorar les vides
d’aquestes dones, i que es reforcen les seues mesures, com ara els plans d’inserció laboral; b) a modificar
la Llei orgànica 2/2000, d’11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seua Integració
Social, que col·loca les dones migrants víctimes de tràfic, explotació sexual i en contextos de prostitució en
una situació de gran vulnerabilitat; c) a aprovar la reforma de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, per a què es reforce l’educació sexual,
s’aborde la violència obstètrica i s’atalle la problemàtica de les mares de lloguer com a forma d’explotació
reproductiva; d) a aprovar la llei trans i LGTBI que protegirà el dret a ser de totes les dones i pose fi a la
violència contra una part d’elles per la seua identitat de gènere.

25 de Novembre de 2022.
Contacte Portaveu del Cercle de PATERNA, Sr Toni Casado Carretero. Tef, de contacto 661196333.

Nota de prensa 25N

Con motivo del 25N, día internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres y considerando
que las violencias machistas son en plural y van más allá del contexto de la pareja o de las exparejas,
Podemos Paterna pedimos al Ayuntamiento, entre otras cosas, que inste a la Generalitat Valenciana a
promover que nuestro municipio disponga de viviendas asequibles, adecuadas y dignas para víctimas de
violencia machista y que facilite el trabajo de contabilización de todos los asesinatos de mujeres por el
hecho de serlo, en sintonía con el nuevo mecanismo para la contabilización de todos los feminicidios puesto
en marcha, este año, por el Ministerio de Igualdad, es decir, que ahora se nombran y se tienen en cuenta
todos los asesinados machistas, también los feminicidios familiares, los sexuales, los sociales y los vicarios.
Además, le pedimos al Ayuntamiento que haga una evaluación de las diferentes medidas puestas en
marcha desde la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre de
2021: a) sobre la mejora de su financiación; b) sobre la subvención otorgada a la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) para la modernización y ampliación de los dispositivos de atención y
protección a las víctimas de violencia de género o de trata; c) sobre los mecanismos de coordinación en el
municipio que facilitan el acceso a los centros de asistencia integral 24 horas para víctimas de violencia
sexual asignado a nuestras comarcas; d) sobre la aplicación del Catálogo de Medidas Urgentes del Plan de
Mejora y Modernización contra la Violencia de Género aprobado el 27 de julio de 2021 por el Consejo de
Ministros y Ministras para garantizar que se está avanzando en la erradicación de las violencias
estructurales contra las mujeres implicando a toda la sociedad; e) sobre la situación de las mujeres en
contextos de violencia de género en el municipio y el reforzamiento de las actuaciones para su protección;
sobre la situación de los menores en contextos de violencia de género en el municipio y el reforzamiento de
las actuaciones ante la violencia vicaria y para la protección de niños y niñas como víctimas directas de esta
violencia.
También le pedimos al Ayuntamiento: a) que se implique en el desarrollo del Catálogo de Medidas Urgentes
del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género sumándose a la iniciativa del Ministerio
de Igualdad del Punto Violeta; b) que secunde y haga cumplir la obligatoriedad de la educación sexual tal
como recoge la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, y
solicite al Gobierno de España el impulso de la formación del profesorado en la materia y la elaboración de
un currículum educativo específico con perspectiva de género y basado en el respecto a la diversidad para
cambiar la cultura de la violación por la del consentimiento y frenar el creciente negacionismo de la violencia
de género entre la juventud
Por último, le pedimos al Ayuntamiento que inste al Gobierno de España: a) a aprobar la ley integral para
luchar contra la trata de seres humanos, para que reme en la misma dirección que el Plan Operativo para la
protección de los derechos humanos de mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y en contextos
de prostitución (2022-2026), el llamado Plano Camino, primera política pública estatal dirigida a mejorar las
vidas de estas mujeres, y que se refuerzen sus medidas, como por ejemplo los planes de inserción laboral;
b) a modificar la Ley Orgánica 2/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su Integración Social, que coloca las mujeres migrantes víctimas de tráfico, explotación sexual y
en contextos de prostitución en una situación de gran vulnerabilidad; c) a aprobar la reforma de la Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo, para que se refuerce la educación sexual, se aborde la violencia obstétrica y se ataje la
problemática de las madres de alquiler como forma de explotación reproductiva; d) a aprobar la ley trans y
LGTBI que protegerá el derecho a ser de todas las mujeres y ponga fin a la violencia contra una parte de
ellas por su identidad de género.

25 de noviembre de 2022.

Espacio Publicitario

Deja un comentario