Espacio publicitario

La Confederació General del Treball assumeix la presidència del Comité de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, mentre la Unió General de Treballadors (UGT) boicoteja el Conveni Col·lectiu aprovat per majoria

Després de conéixer el resultat de les eleccions sindicals del 8 de juny de 2023, la central anarcosindicalista – que va obtindre com a resultat un total de dos delegades -, ha accedit a la presidència del Comité d’Empresa malgrat no ser el sindicat amb major representació entre les treballadores de l’empresa.

“Per segona vegada consecutiva – expliquen des de CGT – davant la falta d’assumpció de responsabilitats de les seccions sindicals més votades i la manifesta divisió del Comité, els càrrecs han recaigut en els membres de major i menor edat”. D’aquesta manera, Gregorio Rabadán, membre de CGT, assumeix la presidència del comité d’Empresa en EMT València.

I afigen: “El nostre compromís amb les treballadores, les nostres companyes, és total. És per això que ens presentem a les eleccions d’aquest Comité d’Empresa, i per això mateix no s’escapollim a l’hora d’agafar la Presidència, fins i tot sent el sindicat amb menys representació”.

A aquest context se suma el fet que, segons denuncia CGT a través d’un comunicat, la Unió General de Treballadors (UGT) ha impugnat el Conveni Col·lectiu (2023-2025). “És inadmissible que una secció sindical, evidentment no signant, estiga obstaculitzant l’aprovació i publicació d’un conveni aprovat per majoria”. “Ens han mentit en el si del Comité, han tractat de captar vots sottovoce a través d’influències i, en definitiva, s’han botat els acords presos per la Comissió Negociadora i l’Assemblea de Treballadores”.

I conclouen: “CGT, per la nostra part, continuarem posicionant-nos com a sindicat solidari i combatiu que som, per la qual cosa exigim que s’aproven i respecten les decisions preses pel conjunt de treballadores”.

CGT toma la presidencia del comité de empresa de EMT
València


La Confederación General del Trabajo asume la presidencia del Comité de la Empresa
Municipal de Transportes (EMT) de València, mientras la Unión General de
Trabajadores (UGT) boicotea el Convenio Colectivo aprobado por mayoría
Después de conocer el resultado de las elecciones sindicales del 8 de junio de 2023, la central
anarcosindicalista – que obtuvo como resultado un total de dos delegadas -, ha accedido a la presidencia
del Comité de Empresa pese a no ser el sindicato con mayor representación entre las trabajadoras de la
empresa.
“Por segunda vez consecutiva – explican desde CGT – ante la falta de asunción de responsabilidades de
las secciones sindicales más votadas y la manifiesta división del Comité, los cargos han recaído en los
miembros de mayor y menor edad”. De este modo, Gregorio Rabadán, miembro de CGT, asume la
presidencia del comité de Empresa en EMT València.
Y añaden: “Nuestro compromiso con las trabajadoras, nuestras compañeras, es total. Es por ello que nos
presentamos a las elecciones de este comité de empresa, y por eso mismo no vamos a escurrir el bulto de
coger la Presidencia aun siendo el sindicato con menos representación”.
A este contexto se suma el hecho de que, según denuncia CGT a través de un comunicado, la Unión
General de Trabajadores (UGT) ha impugnado el Convenio Colectivo (2023-2025). “Es inadmisible que
una sección sindical, evidentemente no firmante, esté obstaculizando la aprobación y publicación de un
convenio aprobado por mayoría”. “Nos han mentido en el seno del Comité, han tratado de captar votos
sottovoce a través de influencias y, en definitiva, se han saltado los acuerdos tomados por la Comisión
Negociadora y la Asamblea de Trabajadoras”.
Y concluyen: “CGT, por nuestra parte, seguiremos posicionándonos como sindicato solidario y
combativo que somos, por lo que exigimos que se aprueben y respeten las decisiones tomadas por el
conjunto de trabajadoras”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario