Espacio publicitario

Al plenari d’octubre proposarà que l’Ajuntament s’adapte a la normativa vigent sobre Bon Govern

Guanyar demana mesures de transparència per a evitar el clientelisme

En el plenari del 2 d’octubre Guanyar Alcoi demanarà que el govern de Toni Francés acompleixa amb la normativa vigent sobre transparència i bon govern i aplique les mesures necessàries per a que totes les entitats que reben diners públics en facen un ús transparent i responsable. Com assenyala la seua regidora Sandra Obiol: ”Un dels motius pels quals no vam aprovar els pressupostos de 2020 va ser per l’enorme quantitat de diners, prop d’un milió d’euros, que anaven de manera discrecional a diferents entitats de la ciutat. No acceptant aquests pressupostos no acceptavem aquesta manera de procedir, que al capdavall és clientelisme. Una altra font de clientelisme és no obligar a qui rep diners públics a exposar amb claredat en què es gasten els diners de totes i tots els alcoians. I això no es pot permetre. Per respecte als alcoians i alcoianes, i a les seues entitats cíviques és precís fer un ús transparent i just dels recursos públics.”

Segons exposa la plataforma municipalista, seguint la normativa, rebre diners públics en forma de subvenció o bé en forma de contracte públic té aparellades unes obligacions de bon ús dels recursos i de transparència en l’ús d’aquests recursos. Respecte les subvencions l’article 3.b) de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com l’article 3.1.b) de la Llei 2/2015 de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana imposa l’obligació a les:

    a) Entitats privades que perceben durant un any més de 100.000€ en ajudes i subvencions públiques (de qualsevol entitat pública).

    b) Entitats privades que perceben en les que les ajudes i subvencions públiques superen el 40% dels seus ingressos anuals (sent més de 5.000€).

Que facen públiques les següents informacions al seu web:

– Informació institucional, organitzativa i de planificació (funcions que desenvolupen, normativa d’aplicació, estructura organitzativa, amb organigrama, responsables i perfil i trajectòria professional)

– Informació econòmica i pressupostària (contractes amb administracions públiques, convenis amb administracions públiques, subvencions i ajudes procedents d’administracions públiques, pressupostos i informació sobre execució, comptes anuals i informes d’auditoria i de fiscalització, retribucions anuals dels càrrecs i responsables i indemnitzacions per abandó del càrrec).

En conseqüència, Guanyar Alcoi ha demanat:

1. Que l’Ajuntament d’Alcoi incloga a totes les subvencions i convenis signats amb entitats de les característiques esmenades una clàusula de transparència per a que les entitats beneficiàries acomplisquen amb aquesta mesura de transparència.

2. Que l’Ajuntament d’Alcoi demane proves de l’acompliment d’aquesta obligació per part de les entitats beneficiàries de subvencions i convenis públics.

3. Que l’Ajuntament d’Alcoi pose a disposició de les entitats beneficiàries suport administratiu i tècnic per a poder fer front a aquesta demanda de transparència en el cas que les entitats pel seu caràcter no puguen fer-hi front, per al bé comú de la ciutadania de conèixer l’ús que es fa dels recursos públics de la ciutat d’Alcoi.

4. Que l’Ajuntament d’Alcoi incloga sancions a les entitats que no acomplisquen amb la necessitat de transparència que cal en l’ús dels recursos públics i amb la normativa vigent.

Per acabar Obiol manifesta: ”tota la societat hem de vetllar pel bon ús dels diners públics però el govern hauria d’estar al capdavant en aquesta mostra de responsabilitat. No es tracta de res més que d’aplicar el sentit comú, si hi ha una bossa comuna d’on ixen els diners, qui els rep ha d’explicar a què dediquen eixos diners.”

Espacio Publicitario

Deja un comentario