Espacio publicitario

La coalició valencianista aboga per avançar especialment en el desdoblament de la via Cullera-Gandia, sense el qual no és factible

l’arribada del servei de rodalia a Oliva.

23 de novembre de 2020

El tren de la costa ocupa un paper central de les esmenes de Compromís als PGE, vinculades a la província d’Alacant en les propostes de mobilitat. A les dos esmenes del tren de la costa sumen les de les connexions amb l’aeroport de l’Altet, les millores en la línia Elx-Múrcia i el desdoblament de la N332 al seu pas per Torrevella.

L’estratègia d’esmenes pel que fa el tren de la costa s’ha modificat respecte d’anys anteriors. Compromís apunta ara a avançar especialment en la fase 0, que és el desdoblament de la via Cullera-Gandia sense el qual no és factible la primera fase, que contempla l’arribada del servei de rodalia a Oliva. Este traçat discorre paral·lel a la via actual i és de tots els més factible d’abordar inicialment. Per a este propòsit Compromís estima una inversió de 89 milions amb l’objecte d’abordar el costat Est de les vies que implicaria la reordenació de les estacions de Cullera i Tavernes de la Valldigna. L’estudi del projecte destaca que aquesta primera obra “és necessària no només pel desenvolupament del tren de la Costa, sinó també per a la millora del servei de rodalia des de València”.

A més, Compromís ha sumat altra esmena per al desenvolupament de la fase fins a l’arribada a Oliva. En total, Compromís presenta esmenes pel tren de la costa per un valor de 149 milions d’euros. La proposta ha sigut coordinada pels grups Compromís a la Diputació i el grup de la coalició al congrés dels Diputats.

Joan Baldoví, representant de la coalició al Congrés dels Diputats, ha destacat que “hem aconseguit millorar la inversió per habitant en el tràmit d’elaboració de pressupostos però ara volem sumar en el tràmit d’esmenes propostes d’especial importància com és el cas del tren de la costa”. El portaveu de Compromís a la Diputació, Gerard Fullana, ha remarcat que “governe el PP o governe el PSOE a Madrid el tren de la costa és un dels gran oblidats, cal revertir esta situació; i confiem que el diputats de tots els partits que representen a la comarca al Congrés dels diputats ens facen costat en la proposta”.

Compromís registra dos enmiendas a los PGE para ejecutar la fase 0 y la fase 1 del tren de la costa

La coalición valencianista aboga por avanzar especialmente en el desdoblamiento de la vía Cullera-Gandia, sin el cual no es factible la llegada del servicio de cercanía a Oliva.

23 de noviembre de 2020

El tren de la costa ocupa un papel central de las enmiendas de Compromís a los PGE (Presupuestos Generales del Estado) vinculadas en la provincia de Alicante en las propuestas de movilidad. A las dos enmiendas del tren de la costa suman las de las conexiones con el aeropuerto del Altet, las mejoras en la línea Elche-Murcia y el desdoblamiento de la N332 a su paso por Torrevieja.

La estrategia de enmiendas por el que hace el tren de la costa se ha modificado respecto de años anteriores. Compromís apunta ahora a a vançar especialmente en la fase 0, que es el desdoblamiento de la vía Cullera-Gandia sin el cual no es factible la primera fase, que contempla la llegada del servicio de cercanía a Oliva. Este trazado discurre paralelo a la vía actual y es de todos los más factible de abordar inicialmente. Para este propósito Compromís aprecio una inversión de 89 millones con el objeto de abordar el lado Este de las vías que implicaría la reordenación de las estaciones de Cullera y Tavernes de la Valldigna. El estudio del proyecto destaca que esta primera obra “es necesaria no solo por el desarrollo del tren de la Costa, sino también para la mejora del servicio de cercanía desde València”.

Además, Compromís ha sumado otra enmienda para el desarrollo de la fase hasta la llegada a Oliva. En total, Compromís presenta enmiendas por el tren de la costa por un valor de 149 millones de euros. La propuesta ha sido coordinada por los grupos Compromís a la Diputación y el grupo de la coalición en el congreso de los Diputados.

Joan Baldoví, representando de la coalición en el Congreso de los Diputados, ha destacado que “hemos conseguido mejorar la inversión por habitante en el trámite de elaboración de presupuestos pero ahora queremos sumar en el trámite de enmiendas propuestas de especial importancia como es el caso del tren de la costa”. El portavoz de Compromís a la Diputación, Gerard Fullana, ha remarcado que “gobierno el PP o gobierno el PSOE a Madrid el tren de la costa es uno de los grande olvidados, hay que revertir esta situación; y confiamos que el diputados de todos los partoits que representan en la comarca en el Congreso de los diputados nos apoyen en la propuesta”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario