• La portaveu municipal de Podem Alaquàs, Mar Blanch esgrimeix que de la sentència
  es desprén que va poder haver-hi malversació de cabals públics i irresponsabilitat en la
  gestió per part de l’equip de govern del PSPV
  La portaveu municipal de Podem Alaquàs, Mar Blanch, ha explicat que la sentència del
  Tribunal Superior de Justícia confirma que no va haver-hi requeriment per part de
  l’Ajuntament de la devolució de prop de 60.000 euros per part d’Aigües de València i
  que, a més, l’Ajuntament havia contractat els serveis de neteja i manteniment de les
  piscines amb altres empreses.
  El cas es remunta a l’any 2017 quan el grup municipal Canviem Alaquàs (marca blanca
  de Podemos) va comprovar en un estudi que existien dues actuacions d’Aigües de
  València, descrites com a millores que no s’havien dut a terme de 1995 a 2017.
  Després de la sol·licitud d’obertura d’expedient per a esclarir les qüestions i per part
  dels serveis tècnics d’aquest Ajuntament es va entendre que Aigües de València havia
  de rescabalar a les arques municipals en incomplir aquestes obligacions. Però
  l’empresa concessionària va entendre perjudicats els seus interessos al·legant que per
  part de l’Ajuntament no tenia avisos, no se li havia requerit, per a realitzar la cloració
  de la piscina, que és en concret de la millora que estem parlant, i per tant, va
  interposar recurs contenciós administratiu, que va tornar a guanyar davant el Tribunal
  Superior de Justícia (TSJ).
  I és que el TSJ es refereix textualment al fet que hi ha un “evident balafiament dels
  cabals públics, que fins i tot hauria d’haver implicat conseqüències penals, si no fora
  perquè les mateixes estan prescrites, en els responsables municipals d’aquesta
  malversació”.
  Per això, des de Podem Alaquas se sol·licita a l’Alcalde Toni Saura que prenga les
  mesures oportunes, assumisca la seua responsabilitat i explique per què l’Ajuntament
  no va requerir a Aigües de València perquè donara compliment a uns serveis que
  formaven part del contracte subscrit amb ella i a més va contractar amb altres
  empreses la realització d’aqueixos serveis, duplicant així la despesa pública.
Espacio publicitario

Podem Alaquàs exige al alcalde que se depuren responsabilidades tras fallar nuevamente el TSJ a
favor de Aguas de Valencia


 La portavoz municipal de Podem Alaquàs, Mar Blanch esgrime que de la
sentencia se desprende que pudo haber malversación de caudales públicos
e irresponsabilidad en la gestión por parte del equipo de gobierno del PSPV
La portavoz municipal de Podem Alaquàs, Mar Blanch, ha explicado que la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia confirma que no hubo requerimiento por
parte del Ayuntamiento de la devolución de cerca de 60.000 euros por parte de Aguas
de Valencia y que, además, el Ayuntamiento había contratado los servicios de limpieza
y mantenimiento de las piscinas con otras empresas.

El caso se remonta al año 2017 cuando el grupo municipal Canviem Alaquàs (marca
blanca de Podemos) comprobó en un estudio que existían dos actuaciones de Aguas
de Valencia, descritas como mejoras que no se habían llevado a cabo de 1995 a 2017.

Tras la solicitud de apertura de expediente para esclarecer las cuestiones y por
parte de los servicios técnicos de este Ayuntamiento se entendió que Aguas de
Valencia debía resarcir a las arcas municipales al incumplir estas obligaciones. Pero la
empresa concesionaria entendió perjudicados sus intereses alegando que por parte
del Ayuntamiento no tenía avisos, no se le había requerido, para realizar la cloración
de la piscina, que es en concreto de la mejora que estamos hablando, y por tanto,
interpuso recurso contencioso administrativo, que volvió a ganar ante el Tribunal
Superior de Justicia (TSJ).

Y es que el TSJ se refiere textualmente a que hay un “evidente despilfarro de los
caudales públicos, que incluso debería haber acarreado consecuencias penales, si no
fuera porque las mismas están prescritas, en los responsables municipales de dicha
malversación”.

Por eso, desde Podem Alaquas se solicita al Alcalde Toni Saura que tome las
medidas oportunas, asuma su responsabilidad y explique por qué el Ayuntamiento no
requirió a Aguas de Valencia para que diese cumplimiento a unos servicios que
formaban parte del contratro suscrito con ella y además contrató con otras empresas
la realización de esos servicios, duplicando así el gasto público.

Espacio Publicitario

Deja un comentario