Espacio publicitario

AEROPORT CASTELLÓ

El Govern recorda davant la sol·licitud de la Generalitat que “dins de la Unió Europea el mercat aeri està liberalitzat”. La coalició demana connexions sostenibles entre Castelló i Madrid i menys anuncis

MADRID, 30 de maig de 2022

El Govern ha donat a conèixer al senador Carles Mulet que “no té encaix” un règim d’excepció per a finançar la línia aèria entre Castelló i Madrid, o la inclusió d’aquesta línia dins de les Obligacions de Servei Públic ja que podria xocar amb la normativa europea “per existència de formes alternatives de transport i àmplia connectivitat aérea disponible a través d’altres nodes de la Comunitat Actònoma, per la qual cosa la determinació no és immediata”.

Per tot això, l’últim ximoanunci del president de la Generalitat, de finançar els vols Castelló-Madrid, quan ni AENA ni Europa veuen un encaix clar, és una autèntica barbaritat. «Primer per intentar assumir competències que no li són pròpies per a tenir un nul efecte positiu en l’economia  castellonenca, molt al contrari. Aquest «madridcentrisme» de voler estar sempre connectats amb la capital de l’Estat és una visió cateta de les pròpies necessitats de mobilitat de les persones que viuen o vénen a Castelló, que son turisme de segona residència que es desplaça amb tren o vehicle particular en la immensa majoria dels casos. Voler dilapidar els diners dels valencians i valencianes en ultrasubvencionar un vol directe a Madrid, perquè ho gaudisquen un escàs nombre de passatgers que puga necessitar aquest servei, és totalment prescindible. Segur li ix més econòmic portar-los en taxi a Manises fins i tot directament a Madrid. Els diners públics s’han de fer servir amb escrupolositat i intel·ligència per a solucionar problemes, no per a anuncis com aquests«, ha assenyalat.

El portaveu de Compromís al Senat va preguntar si el Ministeri de Transport pensava implementar l’OSP en la línea Castelló-Madrid o Castelló amb altres ciutats de l’Estat usant l’aeroport de Castelló i quines mesures faria servir per a facilitar la connectivitat aérea entre Castelló i Madrid, davant la inexistència de línies amb capitals com Madrid o Barcelona, que sí que enllacen amb destinacions més xicotetes fins i tot que Castelló. El Govern recorda que la liberalització dins d’Europa del mercat aeri i que “las companyies aèries europees tenen plena llibertat per a establir els seus serveis, atesa la demanda real que observen en cada mercat. Com a única excepció a aquest règim de lliure mercat, la normativa admet l’establiment d’Obligacions de Servei Públic (OSP), si bé el recurs a aquest instrument ha d’estar plenament justificat en tractar-se d’un règim d’excepció”.

Des de la coalició, Mulet ha insistit en la necessitat que s’aposte per “connexions sostenibles” i a evitar una despesa de recursos en unes instal·lacions “que van ser una ocurrència del PP més corrupte i un fiasco que suposa una sangria important de recursos que mai ha sigut d’interès per a Aena”. Segons Mulet “l’aposta i així ho diu Europa i el Ministeri, ha de ser que un veí de Castelló puga arribar als aeroports més pròxims tenint accés a una connectivitat nacional i internacional adequades en les maneres de transport amb una petjada de carboni més reduïda i sostenible. Això si està disposat a estudiar-ho el Ministeri, ens diu”. La coalició posa com a exemple que la diferència per a un veí de Castelló, d’utilitzar l’aeroport de Manises o Vilanova son 20 minutos i que, mentre cap a Manises hi ha transport públic, en el cas de l’aeròdrom castellonenc no és així.

El marc normatiu de les OSP té dimensión comunitària i aquestá arreplegat com a norma de base, en el Reglament (CE) 1008/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de setembre, sobre normes comunes per a l’explotación de serveis aéreus en la Comunitat. El senador ha assenyalat que “sens dubte, la aposta global ha de ser cap a la reducció dels vols en aquelles destinacions que poden suplir-se per ferrocarril en condicions, per a mitigar la petjada ambiental, però existeixen serioses contradiccions a l’hora de declarar vols OSP entre ciutats de l’Estat per criteris que semblen moltes vegades purament arbitraris. Independentment, l’aeroport i les línies han de deixar de ser un pou sense fons de recursos, de manera que siga viable i sostenible sense diners públics”.

AEROPUERTO CASTELLÓ

Gobierno descarta a Compromís financiar como OSP las conexiones Castelló-Madrid por la falta de encaje con la normativa comunitaria y contradice el anuncio del PSOE

El Gobierno recuerda ante la solicitud de la Generalitat que “dentro de la Unión Europea el mercado aéreo está liberalizado”. La coalición pide conexiones sostenibles entre Castelló y Madrid y menos anuncios

MADRID, 30 de mayo de 2022

El Gobierno ha dado a conocer al senador Carles Mulet que “no tiene encaje” un régimen de excepción para financiar la línea aérea entre Castelló y Madrid, o la inclusión de esta línea dentro de las Obligaciones de Servicio Público ya que podría chocar con la normativa europea “por existencia de modos alternativos de transporte y amplia conectividad aérea disponible a través de otros nodos de la Comunidad Autónoma, por lo que la determinación no es inmediata”.

Por todo ello, el último ximoanuncio del presidente de la Generalitat, de financiar los vuelos Castelló-Madrid, cuando ni AENA ni Europa ven un encaje claro, es una auténtica barbaridad. «Primero por intentar asumir competencias que no le son propias para tener un nulo efecto positivo en la economía castellonense, muy al contrario. Ese «madridcentrismo» de querer estar siempre conectados con la capital del Estado es una visión cateta de las propias necesidades de movilidad de las personas que viven o vienen a Castelló, que es un turismo de segunda residencia que se desplaza en tren o vehículo particular en la inmensa mayoría de los casos. Querer dilapidar el dinero de los valencianos y valencianas en ultrasubvencionar un vuelo directo a Madrid, para que lo disfruten un escaso número de pasajeros que pueda necesitar ese servicio, es totalmente prescindible. Seguro le sale más económico llevarlos en taxi a Manises o incluso directamente a Madrid. El dinero público se ha de usar con escrupulosidad e inteligencia para solucionar problemas, no para anuncios como estos«, ha señalado.

El portavoz de Compromís en el Senado preguntó si el Ministerio de Transporte pensaba implementar la OSP en la línea Castelló-Madrid o Castelló-otras ciudades del Estado usando el aeropuerto de Castelló y qué medidas utilizaría para facilitar la conectividad aérea entre Castelló y Madrid, ante la inexistencia de líneas con capitales como Madrid o Barcelona, que sí enlazan con destinos más pequeños incluso que Castelló. El Gobierno recuerda que la liberalización dentro de Europa del mercado aéreo y que “las compañías aéreas europeas tienen plena libertad para establecer sus servicios, atendiendo a la demanda real que observan en cada mercado. Como única excepción a este régimen de libre mercado, la normativa admite el establecimiento de Obligaciones de Servicio Público (OSP), si bien el recurso a este instrumento debe estar plenamente justificado al tratarse de un régimen de excepción”.

Desde la coalición, Mulet ha insistido en la necesidad que se apueste por “conexiones sostenibles” y en evitar un gasto de recursos en unas instalaciones “que fueron una ocurrencia del PP más corrupto y un fiasco que supone una sangría importante de recursos que jamás ha sido de interés para Aena”. Según Mulet “la apuesta y así lo dice Europa y el Ministerio, debe ser que un vecino de Castelló pueda llegar a los aeropuertos más próximos teniendo acceso a una conectividad nacional e internacional adecuadas en los modos de transporte con una huella de carbono más reducida y sostenible. Eso si está dispuesto a estudiarlo el Ministerio, nos dice”. La coalición pone como ejemplo que la diferencia para un vecino de Castelló, utilizar el aeropuerto de Manises o Vilanova son 20 minutos y que, mientras hacia Manises hay transporte público, en el caso del aeródromo castellonense no es así.

El marco normativo de las OSP tiene dimensión comunitaria y está recogido como norma de base, en el Reglamento (CE) 1008/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad. El senador ha señalado que “sin duda, la apuesta global ha de ser hacia la reducción de los vuelos en aquellos destinos que pueden suplirse por ferrocarril en condiciones, para mitigar la huella ambiental, pero existen serias contradicciones a la hora de declarar vuelos OSP entre ciudades del Estado por criterios que parecen muchas veces puramente arbitrarios. Independientemente, el aeropuerto y las líneas deben dejar de ser un pozo sin fondo de recursos, de forma que sea viable y sostenible sin dinero público”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario